หน้าหลัก    ธนาคารทหารไทย
2.0K
1
twitter
google plus
สินเชื่อเพิ่มพลัง SME
สินเชื่อเพิ่มพลัง SME (SE Assistance Program) คือวงเงินกู้ (Term Loan) ส่วนเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก* (Small Enterprises) เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านเงินทุนในการหมุนเวียนธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ ด้วยวงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน*

ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 7 ปี โดยปีแรกสามารถขอชำระแต่ดอกเบี้ยได้ สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มพลัง SME อย่างเดียวได้ หรือขอพร้อมกับการรีไฟแนนซ์วงเงินจากสถาบันการเงินอื่น โดยจะได้รับวงเงินเท่ากับที่รีไฟแนนซ์มาด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเพิ่มเติมด้วยสินเชื่อเพิ่มพลัง SME  สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารจะเข้าร่วมผลิตภัณฑ์นี้ได้เมื่อทำการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นเท่านั้น

*ภายใต้วงเงินสูงสุด 50% ของวงเงินโอดีที่มีกับ TMB และ/หรือวงเงินโอดีที่รีไฟแนนซ์มา
ประเภท สินเชื่อ SME (SME Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อเพิ่มพลัง SME 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
30 ปี
รายละเอียด วงเงินสินเชื่อ

SE Assistance Program
 • สูงสุด 50% ของวงเงิน OD
วงเงินที่รีไฟแนนซ์
 • เท่ากับวงเงินเดิมก่อนที่จะรีไฟแนนซ์มา
ประเภทสินเชื่อ

SE Assistance Loan
 • เงินกู้ระยะยาว
วงเงินที่รีไฟแนนซ์
 • เงินกู้ระยะยาว
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี
 • หนังสือค้ำประกัน
 • การรับรอง/อาวัลตั๋ว
ระยะเวลาผ่อนชำระ

SE Assistance Loan
 • เงินกู้ : 7 ปี (สามารถขอชำระแต่ดอกเบี้ยได้ในปีแรก)
วงเงินสินเชื่อที่รีไฟแนนซ์
 • เงินกู้ : 5 - 30 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้ และประเภทของหลักประกัน
 • หนังสือค้ำประกัน : ขึ้นอยู่กับประเภทการค้ำประกัน สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
 • เงินกู้ (ทั้งที่เป็น SE Assistance Loan และเงินกู้ที่ Refinance) : MLR + 1.25%
 • OD (ที่ Refinance) : MOR + 1.75%
หมายเหตุ
 • MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา และ MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
 • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR และ MOR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ที่ทุกสาขาของธนาคารและ ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
 • หนังสือค้ำประกัน / อาวัล/รับรอง : 2.5% ต่อปี (ขั้นต่ำ 500 บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาขั้นต่ำ 3 เดือน กรณีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน เศษของวันที่ไม่ครบเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน)
หลักประกัน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานประกอบการ/บ้านพักอาศัย
 • ที่ดินเปล่า
ผู้ค้ำประกัน
 • กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กู้ ต้องมีบุคคลค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ/หรือผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามเงื่อนไขการลงนามในหนังสือรับรองของบริษัท
 • กรณีหลักประกันมิได้เป็นกรรม สิทธิของผู้กู้ เจ้าของกรรมสิทธิหลักประกันต้องเป็นผู้ค้ำประกัน
 • บสย. ค้ำประกัน (กรณีขอวงเงินมากกว่ามูลค่าหลักประกัน)
การเบิกใช้วงเงิน
 • ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว จะต้องดำเนินการทำนิติกรรมสัญญาภายใน 3 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผลการอนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก
 • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารทหารไทย สำหรับการเบิกใช้วงเงิน
 • การเบิกใช้เงินกู้ SE Assistance Loan ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันที่มี OD ของธนาคารไทยของผู้กู้ (กรณีกู้ร่วมสามารถโอนเข้าบัญชีผู้กู้ท่านใดท่านหนึ่งได้)
การชำระหนี้ / กำหนดชำระ
 • เงินกู้ : ธนาคารจะหักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ โดยกำหนดชำระภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน เริ่มชำระนับตั้งแต่เดือนที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี : ธนาคารจะหักชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน จากบัญชีกระแสรายวันตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
ประเภทลูกค้า
 • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 • ธุรกิจไม่อยู่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
อายุผู้สมัคร
 • ตั้งแต่ 20 – 65 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)
ประสบการณ์ธุรกิจ
 • ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ประวัติทางการเงิน
 • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
รายได้
 • ยอดขายเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปีสำหรับนิติบุคคล และ 500 ล้านบาทต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารทหารไทย
ที่ตั้ง 3000 ถนนพหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-299-2349,02-273-7806
โทรสาร -
อีเมล์ recruitment@tmbbank.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/tmbconnect
Facebook 
www.facebook.com/TMB
Youtube 
www.youtube.com/user/TMBMakeTHEDifference
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 1,964 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 1 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด119 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ190,498 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ297 
จำนวนสมาชิก37,020 
Top 10
สินเชื่อที่น่าสนใจอื่นๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.