คุมอง
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อผู้ประกอบการ(นิติบ..
สินเชื่อธุรกิจร.. สินเชื่ออิสระชี..
   หน้าหลัก    ธนาคารทหารไทย

สินเชื่อเพิ่มพลัง SME (SE Assistance Program) คือวงเงินกู้ (Term Loan) ส่วนเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก* (Small Enterprises) เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านเงินทุนในการหมุนเวียนธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ ด้วยวงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน*

ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 7 ปี โดยปีแรกสามารถขอชำระแต่ดอกเบี้ยได้ สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มพลัง SME อย่างเดียวได้ หรือขอพร้อมกับการรีไฟแนนซ์วงเงินจากสถาบันการเงินอื่น โดยจะได้รับวงเงินเท่ากับที่รีไฟแนนซ์มาด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเพิ่มเติมด้วยสินเชื่อเพิ่มพลัง SME  สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารจะเข้าร่วมผลิตภัณฑ์นี้ได้เมื่อทำการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นเท่านั้น

*ภายใต้วงเงินสูงสุด 50% ของวงเงินโอดีที่มีกับ TMB และ/หรือวงเงินโอดีที่รีไฟแนนซ์มา
ประเภท สินเชื่อ SME (SME Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อเพิ่มพลัง SME 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
30 ปี
รายละเอียด วงเงินสินเชื่อ

SE Assistance Program
 • สูงสุด 50% ของวงเงิน OD
วงเงินที่รีไฟแนนซ์
 • เท่ากับวงเงินเดิมก่อนที่จะรีไฟแนนซ์มา
ประเภทสินเชื่อ

SE Assistance Loan
 • เงินกู้ระยะยาว
วงเงินที่รีไฟแนนซ์
 • เงินกู้ระยะยาว
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี
 • หนังสือค้ำประกัน
 • การรับรอง/อาวัลตั๋ว
ระยะเวลาผ่อนชำระ

SE Assistance Loan
 • เงินกู้ : 7 ปี (สามารถขอชำระแต่ดอกเบี้ยได้ในปีแรก)
วงเงินสินเชื่อที่รีไฟแนนซ์
 • เงินกู้ : 5 - 30 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้ และประเภทของหลักประกัน
 • หนังสือค้ำประกัน : ขึ้นอยู่กับประเภทการค้ำประกัน สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
 • เงินกู้ (ทั้งที่เป็น SE Assistance Loan และเงินกู้ที่ Refinance) : MLR + 1.25%
 • OD (ที่ Refinance) : MOR + 1.75%
หมายเหตุ
 • MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา และ MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
 • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR และ MOR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ที่ทุกสาขาของธนาคารและ ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
 • หนังสือค้ำประกัน / อาวัล/รับรอง : 2.5% ต่อปี (ขั้นต่ำ 500 บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาขั้นต่ำ 3 เดือน กรณีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน เศษของวันที่ไม่ครบเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน)
หลักประกัน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานประกอบการ/บ้านพักอาศัย
 • ที่ดินเปล่า
ผู้ค้ำประกัน
 • กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กู้ ต้องมีบุคคลค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ/หรือผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามเงื่อนไขการลงนามในหนังสือรับรองของบริษัท
 • กรณีหลักประกันมิได้เป็นกรรม สิทธิของผู้กู้ เจ้าของกรรมสิทธิหลักประกันต้องเป็นผู้ค้ำประกัน
 • บสย. ค้ำประกัน (กรณีขอวงเงินมากกว่ามูลค่าหลักประกัน)
การเบิกใช้วงเงิน
 • ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว จะต้องดำเนินการทำนิติกรรมสัญญาภายใน 3 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผลการอนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก
 • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารทหารไทย สำหรับการเบิกใช้วงเงิน
 • การเบิกใช้เงินกู้ SE Assistance Loan ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันที่มี OD ของธนาคารไทยของผู้กู้ (กรณีกู้ร่วมสามารถโอนเข้าบัญชีผู้กู้ท่านใดท่านหนึ่งได้)
การชำระหนี้ / กำหนดชำระ
 • เงินกู้ : ธนาคารจะหักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ โดยกำหนดชำระภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน เริ่มชำระนับตั้งแต่เดือนที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี : ธนาคารจะหักชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน จากบัญชีกระแสรายวันตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
ประเภทลูกค้า
 • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 • ธุรกิจไม่อยู่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
อายุผู้สมัคร
 • ตั้งแต่ 20 – 65 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)
ประสบการณ์ธุรกิจ
 • ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ประวัติทางการเงิน
 • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
รายได้
 • ยอดขายเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปีสำหรับนิติบุคคล และ 500 ล้านบาทต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารทหารไทย
ที่ตั้ง 3000 ถนนพหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-299-2349,02-273-7806
โทรสาร -
อีเมล์ recruitment@tmbbank.com
เว็บไซต์ goo.gl/aBRzL0
Twitter 
twitter.com/tmbconnect
Facebook 
www.facebook.com/TMB
Youtube 
www.youtube.com/user/TMBMakeTHEDifference
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,636 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 1 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.