คุมอง
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชกา..
โครงการสินเชื่อ.. สินเชื่อบุคคลเพ..
   หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)...

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจพร้อมให้องค์ความรู้สำหรับต่อยอดธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์ 1-3 ปี ไม่มีหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย  
Loan K-SME Start-up Solutions
วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด ประเภทของบริการ
 • การทำธุรกรรมกาารเงิน และวงเงินสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
 • เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยองค์ความรู้ต่างๆ
วงเงินสินเชื่อ

แพ็คเกจที่ 1 สะดวกสบายเพื่อธุรกิจคล่องตัว
 • วงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี แบบใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • สามารถขอสินเชื่อตั้งแต่ 1แสนบาท สูงสุด 3 แสนบาท
แพ็คเกจที่ 2 เติมสภาพคล่องให้ธุรกิจไม่มีสะดุด
 • วงเงินสินเชื่อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของวงเงินกู้ วงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินหนังสือค้ำประกัน
 • ตอบสนองความต้องการเงินระยะยาว และหมุนเวียน รวมถึงหนังสือค้ำประกัน
 • สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 แสนบาท สูงสุด 1 ล้านบาท
 •  อนุมัติและได้รับเงินอย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นสถานประกอบการหรือบ้านพักอาศัย
วิธีการ
ขอสินเชื่อ
ระยะเวลา
 • แพ็คเกจที่ 1 : ระยะเวลาใช้วงเงิน 24 เดือน
 • แพ็คเกจที่ 2 : วงเงินกู้ระยะเวลากู้สูงสุด 60 เดือน สำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
วงเงิน
 • แพ็คเกจที่ 1 : ตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 3 แสนบาท
 • แพ็คเกจที่ 2 : ตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท
หลักประกัน
 • แพ็คเกจที่ 1 : ใช้บุคคลค้ำประกัน
 • แพ็คเกจที่ 2 : ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถานประกอบธุรกิจหลักของกิจการ หรือบ้านพักอาศัย เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันหลัก นอกจากนั้นสามารถเพิ่มเติมหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก หรือพันธบัตรรัฐบาลได้เพื่อรองรับความต้องการทางการเงินได้อย่างเพียงพอ
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
 2. ประกอบกิจการหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอเครดิตขั้นต่ำ 1 ปี และไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากทะเบียนการค้าหรือเอกสารทางราชการ
 3. มียอดขายไม่น้อยกว่า 0.5 ล้านบาท และไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อปี
 4. มีเอกสารการเดินบัญชีกระแสเงินรับและจ่ายของกิจการ ผ่านธนาคารพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 5. ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร
 6. มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี เช่น ไม่มีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินใดๆ ไม่มีประวัติเป็น NPL หรือ ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น
 7. กรณีบุคคลธรรมดา สำหรับแพ็คเกจที่  1 ผู้กู้ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี และแพ็คเกจที่ 2 ผู้กู้ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
บุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครใช้บริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครใช้บริการและคู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัครใช้บริการและคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้บุคคล
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ (ถ้ามี)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อและ /หรือเปิดบัญชีธนาคาร
 • งบการเงินของกิจการปีล่าสุด ฉบับยื่นสรรพากร
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
อื่นๆ
 • สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเริ่มต้นธุรกิจทั้งบริการทางการเงิน และองค์ความรู้ต่างๆ
 • สามารถให้วงเงินสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์สำหรับลูกค้าที่มีประสบการณ์ธุรกิจตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีวงเงินสินเชื่อที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าทั้ง วงเงินกู้ (Loan) วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) และวงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/I) ซึ่งสามารถตอบสนองข้อจำกัดของลูกค้าทั้งวงเงินสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน และแบบมีหลักประกัน
 • เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินรายวัน ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น บริการเงินฝาก เช็ค และธุรกรรมการเงินอื่นๆ ผ่านระบบ Online

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888822, 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ info@kasikornbank.com
เว็บไซต์ goo.gl/voa4R
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 2,643 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 4 คน
อันดับที่ 4 หน่วยงานเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.