Chester's Grill
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน..
สินเชื่อเพื่อพั.. สินเชื่อเพื่อกา..
   หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)...


ประเภท สินเชื่อบ้าน (Home Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย 
Loan K-Home Equity
วงเงินสินเชื่อ 10,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
10 ปี
รายละเอียด ถ้ามีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องใช้จ่าย ใช้ที่อยู่ของคุณเป็นทุน แปลงสินทรัพย์เป็นเงินกู้ กับบริการสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์ เบาใจผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี ...เรื่องราวหลายหลากที่ต้องใช้เงินจึงใช้จ่ายได้อย่างสบายใจ เงินก็ได้ บ้านก็ยังอยู่.... ด้วยสินเชื่อที่คุณสามารถนำเงินไปใช้ทำอะไรก็ได้ตามต้องการ เพียงใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี
 • การพิจารณาเกณฑ์อายุผู้กู้และผู้กู้ร่วม
  • กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 60 ปี 
  • กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 65 ปี 
 • อายุงานของผู้ขอกู้
  • ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปี ต้องมีประวัติการทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีที่มีการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องมีชื่อ
 • อยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นด้วย
 • จำนวนผู้กู้รวมกันไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส
 • แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี  ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน : สำเนาทะเบียนสมรส 
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน : หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย : ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตร
เอกสารด้านการเงิน ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส

กรณีผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานรับจ้าง(พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือรับราชการ ยื่นเอกสาร ดังนี้
 • สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และ/หรือ
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง
กรณีข้าราชการบำนาญ ยื่นเอกสาร ดังนี้
 • บัตรรับเงินบำนาญ หรือ
 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีแต่ละเดือน 
 • หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
 • Bank Statement อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (ในนามส่วนบุคคล หรือกิจการ)
 • และเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ เช่น Cash Flow ที่ระดับผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการทีมขึ้นไปรับรองความถูกต้อง
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง และนายหน้า ขายประกัน ขายตรง ยื่นเอกสาร ดังนี้
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ
 • 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
เอกสารเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ประกอบการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ /หนังสือบริคณห์สนธิ อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบริษัทจำกัด) 
 • บัตรประจำตัววิชาชีพ/หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ (กรณีประกอบอาชีพอิสระ) 
 • งบการเงินปีล่าสุด (เฉพาะกรณีต้องการนำรายได้ของกิจการมาประกอบการพิจารณา)
เอกสารด้านหลักทรัพย์
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3/ นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
เอกสารเพิ่มเติม

กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) : หลักประกันที่นำมา Refinance ต้องเป็นวงเงินสินเชื่อประเภทเดียวกันกับสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์เท่านั้น
 • หลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เดิมหรือใบแสดงรายการเดินบัญชีเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Statement) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1ปี
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาสัญญาจำนองสถาบันการเงินเดิม
อื่นๆ
 • สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพราะเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น ๆ
 • ก่อให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยสามารถแปลงเป็นเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลได้
 • ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 15 ปี
ระยะเวลาในการกู้
 • ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สำหรับห้องชุดไม่เกิน 10 ปี

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ Info@kasikornbank.com
เว็บไซต์ goo.gl/llgypD
Twitter 
twitter.com/KBank_Live
Facebook 
www.facebook.com/KBankLive
Youtube 
www.youtube.com/user/KBANKLIVE
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 993 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.