10 อันดับตลาดนัดขายดี (ทำเงินช่วงเย็น)
ภัตตาคารเยลโล ออร์คิด
Top TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา หน่วยงานสนับสนุน SMEs
คำฮิต : บริษัท ชาเรียน อีเวนท์ จำก..
มหาวิทยาลัยราชภ.. สมาคมคนพิการพระ..
หน้าแรก
หน่วยงานสนับสนุน SMEs (4,467)
10 อันดับ Weblink มาใหม่
10 อันดับ Weblink ยอดนิยม
1.สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
2.ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
3.บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
4.คม ชัด ลึก ฝึกอาชีพ
5.บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
6.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.พี แอนด์ จี
8.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9.ไก่ทอดสมุนไพร เชียงคำ
10.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
   หน่วยงาน    หอการค้าต่างประเทศ | Chamber of Foreign Commerce
แชร์ SMEs
องค์กร หอการค้าไทย - จีน 
Organization THAI - CHINESE CHAMBER OF COMMERCE
รายละเอียด
      หอการค้าไทย-จีนได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2453 (ค.ศ.1910) ซึ่งตรงกับช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิงของประเทศจีน มีประวัติยาวนานถึง 100 ปีแล้ว ขณะนั้นประเทศไทยมีการเมืองการปกครองที่มั่นคง สังคมไทยมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมและธุรกิจการค้ารุ่งเรือง ชาวจีนที่เข้ามาสู่สยามประเทศนับวันมากยิ่งขึ้น และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย

      พ่อค้าชาวจีนรุ่นบุกเบิกในขณะนั้นต่างเห็นพ้องกันว่า จะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ในประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อที่จะรวมพลังพ่อค้าชาวจีน ร่วมกันขยายธุรกิจการค้า จึงลงความเห็นสมควรก่อตั้งองค์กรทางธุรกิจขึ้น ดังนั้น สมาพันธ์“หอการค้าไทย-จีน” จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น

      วัตถุประสงค์ของหอการค้าไทย-จีนได้กำหนดอย่างชัดแจ้ง สร้างความสามัคคีในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำเพื่อความผาสุขของชาวจีนโพ้นทะเลและคนเชื้อสายจีนทั้งหลาย อุทิศตนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมไทย ด้วยความพยายามของคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย-จีนแต่ละสมัย ทำให้หอการค้าไทย-จีนได้เจริญเติบโตในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมของสมาพันธ์ประสบความสำเร็จเรื่อยมา จนกลายเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสังคมชาวไทยเชื้อสายจีนในทุกวันนี้
 
       จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หอการค้าไทย-จีนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยตลอด เมื่อพ.ศ.2473 (ค.ศ.1930) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชจักรีวงศ์ทรงรับเป็นผู้ดูแลกิตติมศักดิ์ของหอการค้าไทย-จีน

และเสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายที่ทำการใหม่หอการค้าไทย-จีน พร้อมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ครั้นพ.ศ.2489 (ค.ศ.1946)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 แห่งจักรีวงศ์เสด็จพระราชดำเนินที่หอการค้าไทย-จีน เสวยพระกระยาหาร พร้อมพระอนุชา(พระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) และทั้งสองพระองค์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระนาม

พระราชทานแก่หอการค้าไทย-จีน พ.ศ.2546 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินหอการค้าไทย-จีน โปรดเกล้าฯให้คณะกรรมการบริหาร สมาชิกและประชาชนเข้าเฝ้าฯ
 
    หลังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาสัมพันธ์การทูต หอการค้าไทย-จีนได้สร้างคุณงามความดีมากมาย ในการส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ จึงได้รับการยกย่องจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ หลายปีที่ผ่านมา

หอการค้าไทย-จีนได้รับรองผู้นำพรรคฯและผู้นำประเทศจีนที่มาเยือนประเทศไทยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศจีนด้วย นอกจากนั้น หอการค้าไทย-จีนยังได้ร่วมกับหอการค้า    สิงคโป และหอการค้าฮ่องกง ร่วมเป็นผู้จัดงานชุมนุมนักธุรกิจเชื้อสายจีนนานาชาติที่จัดขึ้นทุกๆสองปี หอการค้าไทย-จีนรับมอบหน้าที่การเป็นสำนักเลขาธิการการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลก

เป็นระยะเวลา 6 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2554  ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สำคัญระหว่างทั้งสองประเทศขึ้น หอการค้าไทย-จีนจะต้องตอบสนองก่อน เป็นตัวอย่างให้กับสังคมชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากเป็นองค์กรสำคัญในสังคม
 
    หอการค้าไทย-จีนเป็นสมาชิกของหอการค้าสากลด้วย สมาชิกทุกองค์กรจะต้องผลัดเปลี่ยนกันจัดประชุมหอการค้าสากลประจำทุกเดือน การประชุมยังได้เชิญนักวิชาการมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ พยากรณ์แนวโน้ม เพื่อแสวงหาโอกาส ส่งเสริมให้สมาชิกทั้งหลายพัฒนาร่วมกัน
 
    สมาชิกของหอการค้าไทย-จีนมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ จึงเป็นองค์กรใหญ่ที่มีสมาชิกและกิจกรรมเป็นจำนวนมากด้วย มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสังคมชาวไทยเชื้อสายจีน มีอิทธิพลต่อสังคมเป็นพิเศษ ได้สร้างผลงานจนผู้คนต่างพากันยกย่อง ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆระหว่างประเทศทั้งสอง

จนกระทั่งสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนด้วย เมื่อสังคัมไทยนับวันได้รับการพัฒนาดียิ่งขึ้น และสถาณการณ์โลกก็ได้แปรเปลี่ยนไปทุกวัน ความสำคัญของหอการค้าไทย-จีนมีแต่จะมากยิ่งขึ้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายหลักของหอการค้าไทย-จีนที่บริการประเทศชาติและชาวไทยเชื้อสายจีน ส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีนนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
 
ที่ตั้ง 889 อาคาร ไทยซี.ซี. ชั้น 9 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-675-8577-84
โทรสาร 02-212-3916-7
อีเมล์ info@thaicc.org
เว็บไซต์ www.thaicc.org/th
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 3,225 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 6 คน
 
CHINESE CHAMBERอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.