จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
ภัตตาคารเยลโล ออร์คิด
Top TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา หน่วยงานสนับสนุน SMEs
คำฮิต : ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญ..
สมาคมการค้าสลาก.. สมาคมธุรกิจการท..
หน้าแรก
หน่วยงานสนับสนุน SMEs (4,467)
10 อันดับ Weblink มาใหม่
10 อันดับ Weblink ยอดนิยม
1.สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
2.ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
3.บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
4.คม ชัด ลึก ฝึกอาชีพ
5.บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
6.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.พี แอนด์ จี
8.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9.ไก่ทอดสมุนไพร เชียงคำ
10.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
   หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization...
แชร์ SMEs
องค์กร สมาคมโรงสีข้าวไทย 
Organization Thai rice Mills Association
รายละเอียด
ย้อนอดีตกลับไปในปี พ.ศ.2521 ในคำปรารภของ “หนังสือ 
อนุสรณ์ของสมาคมโรงสีข้าวไทย-ฉบับปฐมฤกษ์” มีข้อความตอน
หนึ่งระบุว่า “ชาวนากับผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงสีข้าวเป็นของ
คู่กันและถือว่าชาวนาเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงสีข้าวอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีชาวนา ก็ไม่สามารถมีผู้ประกอบการโรงสีได้ ดังนั้น เมื่อสามารถตั้งสมาคมโรงสีข้าวไทย ก็ได้พยายามหาทางเสนอแนะต่อรัฐบาลให้เห็น ทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุด ในกรรมวิธีประกอบธุรกิจค้าข้าว อันจะส่งดีต่อชาวนา และเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามสมควร”
 
        ด้วยเหตุผลอันสำคัญยิ่งของการพัฒนากระบวนการผลิต และค้าข้าวของประเทศ อันจะเอื้อประโยชน์ต่อทั้งชาวนา และผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงสีข้าวดังกล่าว ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับ นายเจริญ  อุ่นอนันต์ เจ้าของ และผู้จัดการ หจก.โรงสีกิจวัฒนา 1-2 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ดำริที่จะจัดตั้งสมาคมโรงสีข้าวไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2521
 
        แนวดำริดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ประกอบธุรกิจโรงสีหลายท่านที่มีสายตามองเห็นการณ์ไกลเห็นว่า สภาพเศรษฐกิจทางการเมือง และกลไกการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับการค้าข้าวของประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีปัญหาสลับซับซ้อน ซึ่งมีแนวโน้มเป็นผลให้ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวทั้งหลายทั้งปวง  จำเป็นต้องรวมผนึกกำลังกัน เพื่อประโยชน์แห่งความอยู่รอดของผู้ประกอบการโรงสีข้าวเอง และเพื่อหวังผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกร ชาวนา ผู้ผลิตข้าวทั้งประเทศในด้านการขายข้าวให้ได้ราคาดีเท่าที่ควร
 
        เพื่อสร้างความเข้าใจแต่ดั้งเดิมมาในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่เข้าใจว่า โรงสีเป็นพ่อค้าคนกลาง เป็นตัวการสำคัญที่จะชี้ให้ ต้นตาย ชี้ปลายเป็น คือสามารถกำหนดราคาข้าวเปลือกได้ตามใจชอบ ซึ่งทำให้โรงสีกลายเป็นศัตรูสำคัญ แทนที่จะเป็นมิตรที่ดีของชาวนา ทั้งที่ในความจริงนั้น โรงสีเองไม่สามารถจะกำหนดราคาข้าวสารได้ และเมื่อสีเป็นข้าวสารแล้ว ต้องอาศัยขายข้าวสารผ่านผู้ส่งออกโดยที่ผู้ส่งออกเป็นผู้กำหนดราคาข้าวสารให้
 
         ดังนั้นเพื่อแก้ไขภาพพจน์ดังกล่าว โรงสีต้องรวมตัวกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วร่วมกันแก้ไขปัญหา ช่วยกันสร้างกลไกเกี่ยวกับบริหารธุรกิจการค้าข้าวของประเทศไทยในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น แล้วจัดให้มีการแถลงข้อเท็จจริงแก่สื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชน เกษตรกร และชาวนา เข้าใจถึงบทบาท และความเป็นจริงของผู้ประกอบธุรกิจโรงสีข้าวได้ดียิ่งขึ้น แม้การรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจโรงสีเป็นกลุ่มเล็กๆ จะมีมาช้านานแล้ว แต่การรวมตัวกันในรูปแบบของสมาคม ซึ่งจะมีสมาชิกเป็นโรงสีข้าวทั่วประเทศนั้นยังไม่อาจรวบรวมได้ และยังไม่มีผู้ใดหยิบยกปัญหา และความจำเป็นนี้ขึ้นมาพิจารณา และยังขาดผู้ชี้นำในเรื่องนี้ให้เกิดผลปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งการที่จะทำให้ผลงานนี้สำเร็จได้จำเป็นต้องเสียสละทั้ง แรงใจ ทุนทรัพย์ส่วนตัว รวมทั้งความพยายามจนสุดความสามารถก็ตาม

         เมื่อ นายเจริญ  อุ่นอนันต์ ตัดสินใจเป็นผู้นำแนวความคิดนี้ และได้หารือในขั้นแรก  กับบรรดาเพื่อนผู้ประกอบธุรกิจโรงสี คือ นายโอฬาร  อากาศวิภาต เจ้าของ และผู้จัดการโรงสีข้าว อยุธยาธัญญลักษ์,นายนิพันธ์  แสงนิล,นายเสงี่ยม  ถาวรรัตน์,นายมนัส  ขัตติมานนท์ และ นายสุวรรณ – เฮงตระกูล เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุน และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 
         ต่อมาเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2521 นายเจริญ  อุ่นอนันต์  ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวตระเวนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวประมาณ 40 จังหวัด เพื่อประสานงาน ชี้แจงถึงเหตุผล และความจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องผนึกกำลังกัน และสร้างความเข้าใจในการจัดตั้ง   สมาคมโรงสีข้าว โดยใช้ระยะเวลาในการทำงานครั้งนี้ประมาณ 3 เดือน จากการเดินทางในครั้งนั้น   นายเจริญ อุ่นอนันต์ ได้ขอให้แต่ละจังหวัดส่งตัวแทนจังหวัดละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมโรงสีข้าว และได้จัดการประชุมขึ้น ณ ภัตตาคารเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี เมื่อวันที่ 7 -กรกฎาคม 2521 โดยมีตัวแทนจากโรงสีของจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 จังหวัด
 
ที่ตั้ง 81 ซ.เจริญกรุง 24(ตรงข้ามเขตสัมพันธวงศ์) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 02-234-7289,02-234-7295
โทรสาร 02-234-7286
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.thairicemillers.com
Facebook 
www.facebook.com/thairicemillers
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 3,922 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
 
สมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมการค้าการเกษตรกร
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.