428
4 มีนาคม 2562
สสว. เปิดงานรวมพลังสานฝันสู่คลัสเตอร์ เร่งเครื่องสนับสนุน คาดสร้างมูลค่า ศก. กว่า 700 ล้านบาท
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัวโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปี 2562 ผนึกกำลังผู้ประกอบการทำธุรกิจแบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พร้อมจัดเสวนา “เปิดใจแล้วไปด้วยกัน รวมพลังสานฝันสู่คลัสเตอร์ : Strength in Clusters” ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันอาหาร และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวนการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SME ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หลังการดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ที่เป็นการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ ซึ่งในปี 2560 – 2561 พบว่าการพัฒนาผู้ประกอบการแบบคลัสเตอร์ เป็นอีกแนวทางที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด
 
โดยในปี 2560 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ จำนวนรวม 30 คลัสเตอร์ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 190 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ต่อเนื่อง และได้เพิ่มคลัสเตอร์ใหม่ที่มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด จำนวนรวม 30 คลัสเตอร์ สามารถสร้างเม็ดเงิน รวมมูลค่าได้กว่า 600 ล้านบาท
 
จากความสำเร็จที่ผ่านมา สสว. จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ที่มุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกัน ระหว่างผู้ประกอบการจากฐานล่างถึงระดับบน ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือพึ่งพากันภายในกลุ่มคลัสเตอร์ของตนเอง
 
นอกจากนี้ สสว. ยังได้คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจเพื่อพัฒนาในรูปแบบของคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 จำนวน 30 คลัสเตอร์ ซึ่งมีกลุ่มคลัสเตอร์ต่อเนื่องได้แก่ สมุนไพร มวยไทย ดิจิทัลคอนเทนต์ และกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ได้แก่ Sport Economy เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สัปปะรด กระเทียม Creative Entertainment และนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล รวมถึง คลัสเตอร์ปลากัด ที่มีการเติบโตก้าวกระโดดและประสบความสำเร็จในการผลักดันปลากัดให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นคลัสเตอร์เก่า สสว. จะต้องดูผลการบริหารคลัสเตอร์แต่ละกลุ่มว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใด และจะต้องผลักดันเพื่อให้คลัสเตอร์มีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่วนกรณีคลัสเตอร์ใหม่ มีแผนจะส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาคลัสเตอร์ในระดับจังหวัด เพื่อให้ทุกจังหวัดมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ส่วน สสว. จะเป็นหน่วยสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่าการส่งเสริมแบบคลัสเตอร์จะมีความต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลักการควรดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 – 10 ปี
 
นอกจากนี้แล้ว สสว. ยังเตรียมการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในคลัสเตอร์ เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตและบริหารจัดการ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุน เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการให้เกิดผลผลิตมีคุณภาพ และการพัฒนาด้านมาตรฐานการจัดทำ มาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การจัดทำมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการบริการหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยมาประยุกต์ใช้ หรือการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
 
รวมถึงยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของ Service Provider และผู้ประสานงานเครือข่าย (Cluster Development Agent : CDA) โดยการให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือและส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างคลัสเตอร์ กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานการเกษตรของภาครัฐ หรือไปรษณีย์ไทย ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของคลัสเตอร์
 
สำหรับการติดตามผล สสว. มีการวางระบบจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการ ด้วยแอปพลิเคชัน SME Connect และในระหว่างดำเนินงาน จะมีหน่วยติดตามประเมินผลคอยติดตามข้อมูลเป็นระยะ ทั้งเชิงเศรษฐกิจ (เชิงปริมาณ) และสังคม (เชิงคุณภาพ) ทั้งนี้ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ. ศ. 2560-2564) จะเป็นการเร่งพัฒนายกระดับ SME ไทย ทุกระดับการเติบโตให้มีศักยภาพสร้างความสามารถในการทำธุรกิจระดับสากลมากขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งให้เกิดการขยายสัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ใหญ่โตกว่าเดิม! แฟรนไช..
17,432
Maru Waffle มีพื้นที่ท..
1,235
แฟรนไชส์ ซูโม่ชา ชานมไ..
1,223
โคโค ฟุกุ เปิด 6 แพคเก..
1,111
ชีสซี่ฟราย สแน็ค เปิดส..
1,069
แฟรนไชส์ชีสซี่ฟราย สแน..
1,047
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.