450
facebook
11 กุมภาพันธ์ 2562
กสอ.ชู 5 แนวคิดขับเคลื่อนยกระดับฟูดทรัคคลัสเตอร์ ปี 62 สู่มาตรฐานสากล
 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิด 5 แนวคิดพัฒนานวัตกรรมแบบคู่ขนาน ยกระดับผู้ประกอบการฟูดทรัคคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย คาดเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,260 ล้านบาท 
 
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เผยว่า ปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจบริการอาหารแบบใหม่ในลักษณะของฟูดทรัคเป็นที่นิยมในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เพราะตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่ชอบความแปลกใหม่ มีเสน่ห์ดึงดูด มีความสะอาด และรสชาติอาหารที่อร่อยทำให้เกิดความนิยมในการรับประทานฟูดทรัคกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น จึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มฟูดทรัค จึงเดินหน้าผลักดันและร่วมมือกับหน่วยงานเครือต่างๆ ในการยกระดับศักยภาพให้อุตสาหกรรมรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ หรือฟูดทรัค ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายตัวสู่ภูมิภาคอาเซียนต่อไป

 
ทั้งนี้ ฟูดทรัคไม่ได้มีเพียงรถเคลื่อนที่อย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยธุรกิจอีกหลายธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน เช่น 1. ธุรกิจรถยนต์และที่เกี่ยวข้อง 2. ธุรกิจการเงินและการบริการทางธุรกิจ 3. ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 4. ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ 5. ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 6. ธุรกิจร้านค้า ศูนย์การค้าและตลาดนัด 7. ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการขายอาหาร 8. ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร 
 
นอกจากนี้ การส่งเสริมธุรกิจฟูดทรัคของประเทศไทยให้เติบโตนั้น จึงเป็นการเพิ่มรายได้และเงินหมุนเวียนในเครือข่ายธุรกิจนี้ได้กว่า 17,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบคู่ขนาน กสอ.จึงได้ดำเนินการโครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟูดทรัคนำร่องในปี 2561 จนก่อให้เกิดเครือข่ายฟูดทรัคคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง สร้างผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,680 ล้านบาท ทำให้ปีงบประมาณ 2562 กสอ. ยังคงเดินหน้ายกระดับศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการฟูดทรัคผ่าน 5 มาตรการ ดังนี้

 
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
 
มาตรการที่ 1 การสนับสนุนให้เกิดฟูดทรัคที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยได้เตรียมออกมาตรการผลักดันและส่งเสริมที่เรียกว่า "สมาร์ทโฟร์ฟูดทรัค (Smart 4 Food Truck)" ซึ่งจะประกอบด้วยการพัฒนาสร้างมาตรฐานในส่วนสำคัญต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ 1. มาตรฐานคนที่ทำอาหารบนรถฟูดทรัค 2. มาตรฐานของครัวบนรถฟูดทรัค 3. มาตรฐานของตัวรถฟูดทรัค 4. มาตรฐานตลาด ทั้งตัวตลาดที่เป็นสถานที่ รวมถึงการจัดการและการตลาด ซึ่งมาตรฐานทั้ง 4 ด้านนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมฟูดทรัคให้เติบโตแบบแข็งแรงและยั่งยืน
 
มาตรการที่ 2 การพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการฟูดทรัคให้เข้มแข็ง โดยได้สร้างรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการฟูดทรัคเป็นบันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในธุรกิจฟูดทรัค เริ่มจากการให้ความรู้ตั้งแต่การเข้าสู่ธุรกิจฟูดทรัค การเป็นผู้ประกอบการฟูดทรัคหน้าใหม่ การพัฒนาธุรกิจฟูดทรัคระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจฟูดทรัคให้ก้าวไปในระดับสากล และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นนโยบายเป้าหมายที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ กสอ.
 
 
มาตรการที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมฟูดทรัคในระดับประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการฟูดทรัคและผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟูดทรัค หลังจากได้ผ่านการบ่มเพาะด้วยบันได 5 ขั้น เพื่อให้เกิดคลัสเตอร์ฟูดทรัคทั่วประเทศ และสร้างการจัดการบริหารในภาพรวมกลุ่มให้เป็น "เครือข่ายฟูดทรัคคลัสเตอร์ประเทศไทย" ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการฟูดทรัคที่มีศักยภาพ มาตรฐาน และมีความพร้อมภายใต้การกำกับดูแลของ กสอ.
 
มาตรการที่ 4 การเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างๅ ซึ่ง กสอ.จะทำการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Big Brother หรือหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ กสอ.ทำร่วมกับภาคีเครือข่าย
 
 
มาตรการที่ 5 ความพร้อมทางด้านเงินทุน แน่นอนว่าเงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ที่ผ่านมา กสอ.จึงได้ปรับเกณฑ์การพิจารณาและประเภทของธุรกิจสำหรับการขอสินเชื่อจากโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยให้รองรับกลุ่มธุรกิจฟูดทรัค โดยมีอัตราดอกเบี้ยเพียง 4% และมีวงเงินในการขอสินเชื่อถึง 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ วงเงินจำนวนดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนไปตามศักยภาพของธุรกิจฟูดทรัคเพื่อการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ โดยหากเป็นฟูดทรัคที่มีศักยภาพ ได้มาตรฐานสมาร์ทโฟร์ฟูดทรัคจะได้เพดานวงเงินสูงสุดเต็มจำนวน แต่หากอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจวงเงินสินเชื่อก็จะลดลงเหลือไม่เกิน 5 แสนบาท โดยผู้ที่ขอสินเชื่อนี้มีข้อแม้ว่าจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ กสอ.ด้วย
 
 
 
อย่างไรก็ตาม นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมฟูดทรัคทั้ง 5 มาตรการนี้ จะเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยจะเป็นต้นแบบของกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบคู่ขนานและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก อันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,260 ล้านบาทในปี 2562อ้างอิงจาก  https://mgronline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,087
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,081
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,583
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,256
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,121
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
955
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.