658
19 กันยายน 2561
ก.อุตสาหกรรม-SCB ร่วมหนุน SMEs ใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจชุมชนก้าวสู่การเติบโตในยุค 4.0
 
 
 
นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 พร้อมเดินหน้าผลักดันการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีต่อยอดศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ อย่างรอบด้าน ชูพันธกิจร่วมเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้เอสเอ็มอีเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
อาทิ ส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างโอกาสทางการตลาดผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สนับสนุนการจัดโครงการ Startup Hub เพื่อสร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ผลักดันการใช้ฐานข้อมูลจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ทั้งเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินได้อย่างคล่องตัว
 
รัฐบาลได้กำหนดกระบวนการปฏิรูปประเทศโดยใช้โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็น Roadmap ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ Value-Base ในทุกมิติ อาทิ การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยการรับจ้างผลิต หรือ OEM ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเปลี่ยนจากการแข่งขันกันเองภายในประเทศสู่การแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ และการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาและการพัฒนาคนไปสู่การลงทุนเพื่อสร้างคน สร้างงานวิจัย
 
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี ทั้งนี้ การสร้างผลสัมฤทธ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ Big Brothers ต่างๆ จะต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้แนวคิดของ CIV คือ C = Concensus I = Identity V = Value Creation ผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการระบุพิกัดแหล่งท่องเที่ยวหรือร้านค้าชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก ตลอดจนการค้าผ่าน e-commerce ที่จะสามารถซื้อขายสินค้าได้จากทั่วทุกมุมโลก นับเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่สากลเพื่อก้าวไปสู่ Global Value Chain
 
"มั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นมิติใหม่ของวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี รวมถึงสตาร์ทอัพ ในการขยายช่องทางการตลาดและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางขึ้นด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคาร และศักยภาพอื่นๆ ของธนาคารที่จะก่อให้เกิดการต่อยอดของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น"
 
ด้านนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันก่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการ ทั้งในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอี ธุรกิจสตาร์ทอัพ และวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรการสำคัญทางด้านการเงินและการยกระดับขีดความสามารถ
 
ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนด้านข้อมูล โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจสตาร์ทอัพ และวิสาหกิจชุมชน ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี ธุรกิจสตาร์ทอัพ และวิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และธนาคารไทยพาณิชย์ ขยายผลครอบคลุมกว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น ตลอดทั้งเกิดการบูรณาการเพื่อหาแนวทางความร่วมมือช่วยเหลือเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนต่อไปในอนาคต
 
ด้านนางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ของ SCB กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีโอกาสนำศักยภาพและความพร้อมทางด้านทรัพยากรต่างๆ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง มาใช้สร้างประโยชน์ให้กับเครือข่ายเอสเอ็มอี กลุ่มสตาร์ทอัพ ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และลงลึกถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างแท้จริง
 
โดยธนาคารไทยพาณิชย์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะร่วมกันบูรณาการวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอีไทย และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆ ให้พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศรษฐกิจดิจิทัลที่มีมูลค่าเพิ่มตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 สำหรับความร่วมมือครอบคลุมพันธกิจ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
  1. สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เข้าถึงความรู้ ตลอดจนกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์การดำเนินธุรกิจ 
  2. สร้างโอกาสทางการตลาดและการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคารที่มีอยู่และกำลังพัฒนาในอนาคต รวมถึงแพลตฟอร์มที่ธนาคารได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรชั้นนำอื่น ๆ เช่น การปักหมุดสถานที่ประกอบธุรกิจบน Google My Business เป็นต้น โดยโฟกัสกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เพื่อยกระดับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  3. ร่วมสนับสนุนโครงการ Startup Hub ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ครอบคลุมทั้งการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเอง และระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการในต่างประเทศ
  5. สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินของธนาคารได้อย่างคล่องตัวและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง และ 
  6. เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีภายใต้เครือข่ายของทั้งสององค์กรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อเปิดมุมมองในการทำธุรกิจได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Sharing Economy) ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องไปสู่ทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
อ้างอิงจาก : RYT9.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
857
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
740
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
726
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
678
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
652
“FoodStoryMarket” ระบบ..
637
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.