14K
7
15 มิถุนายน 2552
เก่งคณิตศาสตร์กับ...King Math


 

คณิตศาสตร์ เป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนของเด็ก ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย แม้ว่าหลักสูตรการศึกษาในบ้านเราพัฒนาไปครั้งแล้วครั้งเล่า ทว่าวิชาคณิตศาสตร์ยังคงเป็นวิชาปราบเซียนของใครหลายคน ซึ่งหากไม่ชอบเรียนวิชานี้ตั้งแต่เด็กๆ ประกอบกับไม่มีโอกาสได้เสริมทักษะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของตนเอง เมื่อโตขึ้นก็ยากที่จะเปลี่ยนทัศนคติให้หันมาชอบเรียนวิชานี้ได้


ภูดิท พรรักษมณี ประธานกรรมการ บริษัท เอดู พาร์ค เจ้าของและผู้บริหารแฟรนไชส์ สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ King Math (คิงแมทส์) กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกคิงแมทส์เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย เนื่องจากประสบการณ์สมัยที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งสอนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มานานหลายปี ทำให้พบว่า
มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยยังมีจุดอ่อนด้านพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แม้ว่าตัวนักศึกษาเองจะพยายามตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจ อีกทั้งเมื่อไปพิจารณาผลการทดสอบระดับชาติก็ยังพบว่า คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ยังอยู่ในระดับเกือบรั้งท้าย ทั้งๆ ที่วิชาคณิตศาสตร์เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะสามารถต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ


หลังจากนั้นภูดิทจึงเริ่มต้นศึกษาว่ามีหลักสูตรสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์จากประเทศใดบ้างที่จะเข้ามาเติมเต็มช่วยปูพื้นฐานของนักเรียนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อว่าเป็นการเริ่มต้นทักษะทางด้านนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุด จึงมาลงเอยที่ คิงแมทส์สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลี มียุทธวิธีแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ถึง 38 ยุทธวิธี มีการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละชั้นเรียน ผ่านการวิจัยและพัฒนามาตลอดระยะเวลา 10 ปี ภายใต้แนวคิด การทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์ ใช้แนวทฤษฎีความคิดรวบยอด และกระบวนการคิดวิเคราะห์


“การเรียนการสอนของคิงแมทส์ เน้นให้เด็กเกิดทักษะ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ซึ่งวิธีการเรียนแบบนี้จะช่วยเพิ่มทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้เด็กได้เป็นอย่างดี” ภูดิท กล่าว


ภูดิท ขยายความว่า หลักสูตรของ คิงแมทส์มุ่งเน้นการสร้างทักษะ C.U.R.P. ประกอบด้วย ความสามารถในการคิดคำนวณ (Computation) ความเข้าใจ(Understanding) การเชื่อมโยงและหาเหตุผล (Reasoning) และการแก้ปัญหาผ่านโจทย์ (Problem Solving)


อีกทั้งมีการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนที่ทำให้เด็กเข้าใจพื้นฐานคณิตศาสตร์ได้ง่าย ขณะเดียวกันมีโจทย์ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน


ขณะนี้บริษัท เอดู พาร์ค ได้เปิดสาขาต้นแบบที่เซ็นทรัลบางนา เปิดสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นระดับที่สำคัญที่สุดในการเรียนคณิตศาสตร์ เนื่องจากผลการวิจัยในต่างประเทศยืนยันว่า เซลล์สมองของเด็กจะพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีแรก จึงควรได้รับการสอนและปูพื้นฐานที่ดี เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งในการเรียคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของหลายอาชีพ อาทิ แพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี ฯลฯ


ภูดิท ย้ำว่า แม้คิงแมทส์จะเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์จากเกาหลี แต่ไม่มีปัญหาเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กไทยเนื่องจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ในหลายประเทศมีความมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของเด็กให้แข็งแกร่ง โดยมีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล พีชคณิต สถิติ การวัด ความน่าจะเป็น
รวมทั้งเรขาคณิตหลักสูตรของคิงแมทส์ได้ผ่านการแปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรที่นำมาใช้ในเมืองไทยนั้นสอดรับกับหลักสูตรที่นักเรียนเรียนในชั้นเรียน สำหรับการจัดชั้นเรียนนั้น แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 แต่ละระดับยังได้แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความสามารถของผู้เรียน คือ นิวตัน (ระดับพื้นฐาน) เกาส์ (ระดับกลาง) และ ยูคลิด (ระดับสูง) เมื่อเด็กมาสมัครเรียนที่นี่จะมีการทดสอบวัดพื้นฐานของเด็กเพื่อจัดกลุ่มเรียน


หลังจากนั้นเมื่อเข้าชั้นเรียนก็จะมีครูสอนและดูแลอย่างถั่วถึง เน้นแก้จุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งทางคณิตศาสตร์ของเด็กแต่ละคน เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะหรือความชำนาญแต่ละด้านต่างกัน อย่างเช่น ถนัดคิดเลขเร็ว แต่แก้โจทย์ปัญหาไม่เก่ง เหล่านี้เป็นต้น ขณะเดียวกันสถาบันจะมีการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนทุก 1-3 เดือน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้ง่าย ถูกต้องและรวดเร็ว


ปัจจุบัน cปิดให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์หลายสาขา อาทิ ที่ จ.ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ นอกจากนี้มีการเซ็นสัญญาดำเนินการไปแล้ว 15 สาขา และอยู่ระหว่างเจรจาอีก 20 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


ผู้ที่สนใจต้องการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์นั้น ภูดิท ระบุว่า ควรมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ รักงานบริการเสียสละ ปรารถนาดีต่อนักเรียน มุ่งมั่นและมีเวลาดูแลสถาบันได้เต็มเวลา มีความรับผิดชอบสูง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงมีทำเลหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบันในส่วนของการพัฒนาบุคลากรนั้นทางคิงแมทส์จะมีการอบรมครูผู้สอนเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ของสถาบันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

 อ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2552
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
848
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
730
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
721
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
669
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
643
ข่าวดี! คนเป็นเจ้าของร..
618
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.