1.3K
facebook
16 มิถุนายน 2560
“ฟิวเจอร์” ( FUTURE ) ธุรกิจการศึกษาที่เติบโตในประเทศไทย สอนแบบ ( One by One) ที่ตอบโจทย์เด็กและความฝันของเด็กมากที่สุด  

 
 
สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE )  เป็นโรงเรียนสอนพิเศษทางเลือกมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข บ่มเพาะความพร้อมให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตอย่างสมดุล ทั้งร่างกายจิตใจ ความคิด จินตนาการ และเป็นผู้นำทางความคิดด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข บนวิถีแห่งการพัฒนาปัญญา  ค้นคว้า พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัยและความสนใจ เพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษา และสามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
เด็กๆ คือ ต้นอ่อนที่ผ่านการบ่มเพาะภายใต้สภาวะที่เหมาะสม จนกระทั่งมีความพร้อมและมีรากแก้วที่แข็งแรง พร้อมหยั่งรากเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ เป็นจริงในธรรมชาติ 
 
สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE )  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Love to Learn) เป็นรากฐานให้เติบโต เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long life Learning) โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบนำมาสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข  

ระบบการเรียนระบบปฐมวัย

 
สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE )  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ พัฒนาเติบโตสมวัย บ่มเพาะแห่งความดี ความงาม ความอดทนพยายาม ความรัก ความสามารถ ความคิด และจินตนาการในการเรียนรู้ มีพื้นฐานทักษะที่ดี โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข
 


 
 
กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมสมาธิ 

เป็นกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะสติ ความสุข ความสงบ เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น เสริมสร้างสมาธิเพื่อให้เรียนรู้ได้ดี ก่อนเริ่มต้นกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และครูในแต่ละวัน  
กิจกรรมพัฒนาระบบประสาทสัมผัส (Sensory Integration: SI)    
เป็นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบประสาทสัมผัส   ที่จะส่งต่อไปยังการทำ งานของสมอง เมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นระบบประสาทเหล่านี้อย่างเหมาะสม ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายที่หลากหลาย

กิจกรรมจินตภาษา (German Romanticism)   
 
 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิชาการที่ออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้อง ตามช่วงวัย ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ในด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น เล่า ร้อง พร้อม ๆ กับส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดและจินตนาการอย่างมีความสุข

กิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ (Fun with English)   
 

 
 

 สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE )  จัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language) เพื่อเตรียมความพร้อม โดยให้ทุกคนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เริ่มจากเรียนรู้การอยู่ร่วมกับครูเจ้าของภาษาในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังสำเนียงภาษาอย่างถูกต้อง ฝึกสร้างประโยคด้วยตัวเองผ่านการพูดสื่อสารกับครูต่างชาติที่จะอยู่ร่วมกับ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด แล้วจึงฝึกอ่านและเขียนตามลำดับ ซึ่งสถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE )  เชื่อว่าแนวการเรียนรู้เช่นนี้ (เหมือนแนวทางที่ใช้เรียนรู้ภาษาจากแม่ของเรา) จะทำให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ สร้างสรรค์ และถูกต้อง

กิจกรรมโครงการของหนู (Project Approach)   
 

 

 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กที่เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ 
 
กิจกรรมทบทวนตน (Wrap – up)   

 
เป็นการสรุปการเรียนรู้ประจำวัน และเรียนรู้ที่จะทบทวนตนเอง ผ่านการขอบคุณ ขอโทษ และชื่นชมสรรพสิ่งรอบ ๆ ตัว เป็นกระบวนการบ่มเพาะความสุขด้วยความรักและแบ่งปัน

การเรียนรู้ผ่าน 
การทำให้นักเรียนมีลักษณะหรือมีบุคลิกภาพของเด็กที่มีหัวใจเบิกบานสดใสช่างพูดช่างถามหรือรักการเรียนรู้หรือรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุกรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนต้องพบอยู่ทุกวันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลให้เด็กรู้สึกอย่างไร    สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( FUTURE ) เชื่อว่า“ความสุข”คือจุดเริ่มต้น
 
ในระดับประถมศึกษา มัธยม 

ออกแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถอย่างรอบด้านและสมดุลทั้งด้านทักษะการคิด  ทักษะทางภาษา  ทักษะทางสังคม  ทักษะการลงมือปฏิบัติพร้อม ๆ กับความสามารถสร้างความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงในแต่ละรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข  รู้คุณค่า  เกิดการพัฒนาเป็นองค์รวมอย่างสมดุล  เตรียมพร้อมต่อการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป  
 
 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) 
 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียน เรียนง่ายและสนุกพร้อม ๆ กับบ่มเพาะให้ผู้เรียนมองเห็นความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งต่าง ๆ เกิดวิธีคิดแบบบูรณาการ พร้อม ๆ กับเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 


 
การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach)

 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนวิธีคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสังเกตเพื่อเกิดคำถามดี ๆ ฝึกทักษะการหาคำตอบอย่างเป็นกระบวนการ จนพบความมหัศจรรย์จากคำตอบนั้น ๆ 
 

 
 
 
การเรียนการสอนแบบเปิด (Open Approach) 
 
เป็นการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ในแบบที่ตอบสนองพลังความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเองและสามารถปรับคุณภาพของกระบวนการคิดและผลที่ได้จากการคิดสู่องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,095
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,094
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,593
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,260
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,121
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
958
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.