985
25 ตุลาคม 2560
สนช.ร่วมกับ ม.กรุงเทพ รุกโครงการ กล้วยน้ำไท: ย่านนวัตกรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดินหน้าโครงการ Kluynamthai Innovative Industries District (KIID) หรือ กล้วยน้ำไท ย่านนวัตกรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาย่านกล้วยน้ำไทสู่การเป็นย่านนวัตกรรมเพื่อที่จะดึงดูดกลุ่มนักทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) เข้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐานอุตสาหกรรมเดิมของย่านกล้วยน้ำไท อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนา Thailand 4.0
 
ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวว่า "โครงการ Kluaynamthai Innovative Industries District (KIID) เป็นการพัฒนาพื้นที่ในย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไทซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจใหม่บริเวณถนนพระราม 4 กับถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ การปฏิรูปฟื้นฟูพื้นที่อุตสาหกรรมเก่าแห่งนี้ให้ก้าวสู่การเป็นย่านนวัตกรรมถือเป็นความท้าทายและจะสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาเมืองในอนาคตอันใกล้นี้"
 
ที่ผ่านมา สนช. ได้ดำเนินการยุทธศาสตร์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจแห่งผู้ประกอบการจากความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างโอกาสการเติบโตทางทางธุรกิจ โดยหนึ่งในแนวทางดำเนินการที่สำคัญ คือ "การพัฒนาย่านนวัตกรรม" เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองเพื่อรองรับธุรกิจเชิงนวัตกรรมและธุรกิจสนับสนุน โดยมีนวัตกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลักดันอัตลักษณ์ความเป็นย่านให้โด่ดเด่น มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและดำรงชีวิต และการแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา "คน" ให้มีความพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
 
การพัฒนาย่านนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา และประชาชน โดยตั้งเป้าหมายไว้ 15 ย่าน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 8 ย่าน (ประกอบด้วย 1) ย่านนวัตกรรมโยธี 2) ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท 3) ย่านนวัตกรรมปทุมวัน 4) ย่านนวัตกรรมคลองสาน 5) ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง 6) ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ 7) ย่านนวัตกรรมปุณณวิถี และ 8) นวัตกรรมบางซื่อ) พื้นที่ภาคตะวันออก 4 ย่าน (ประกอบด้วย 1) ย่านนวัตกรรมพัทยา 2) ย่านนวัตกรรมศรีราชา 3) ย่านนวัตกรรมอู่ตะเภา-บ้านฉาง และ 4) ย่านนวัตกรรมบางแสน) พื้นที่ภูมิภาคต่างๆ 3 ย่าน (ประกอบด้วย 1) ย่านนวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2) ย่านนวัตกรรมจังหวัดภูเก็ต 3) ย่านนวัตกรรมจังหวัดขอนแก่น) ทั้งนี้ สนช. คาดหวังว่าย่านนวัตกรรมเหล่านี้ จะเป็นเสมือนศูนย์กลางการเจริญเติบโตของการพัฒนานวัตกรรม และช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
 
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยกรุงเทพและสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เล็งเห็นว่าย่านกล้วยน้ำไทถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญแหล่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถพัฒนาย่านกล้วยน้ำไทไปสู่ย่านนวัตกรรมได้ โดยตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ในการชักจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ start-up ให้เข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐานอุตสาหกรรมเดิมของย่าน และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีส่วนร่วม สร้างมูลค่าเพิ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนทั้งในด้านการผลิตและการบริโภคสร้างสรรค์ให้กลายเป็นย่านที่น่าอยู่ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือการจ้างงาน ผู้คนในชุมชนให้ตอบรับความร่วมมือพร้อมช่วยกันผลักดันให้กลายเป็นชุมชนย่านนวัตกรรม อันจะนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการลงทุน การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม และการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในระดับนานาชาติ"
 
จากแนวคิดการสร้าง eco-system ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (start-up) ตามแนวแผนการพัฒนา Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ในการบ่มเพาะ Start-up สร้างกระบวนการเรียนรู้ในแบบความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นพลังผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และสร้างกลุ่มผู้เริ่มประกอบธุรกิจใหม่หรือกลุ่มสตาร์ทอัพให้มีศักยภาพพร้อมพัฒนาผลงานสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
 
ขณะที่แหล่งอุตสาหกรรมในย่านกล้วยน้ำไทจะเข้าร่วมสนับสนุนทั้งองค์ความรู้แบบเฉพาะทางและเงินทุนเริ่มต้น เพื่อดึงดูดแหล่งนักลงทุนที่สนใจสินค้านวัตกรรม ตัวอย่างเช่น การพาณิชย์อิเลคโทนิค (e-comerce) อุตสาหกรรมสื่อใหม่ (new-media) หรือ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industries) เป็นต้น
 
KIID innovative corridor คือ โครงการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ย่านนวัตกรรมมีระยะ 5 ปี ที่จะเริ่มต้นเส้นทางจากรถไฟฟ้าสถานีเอกมัย ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ของการท่าเรือและสามารถข้ามไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในบางกระเจ้า ซึ่งตลอดสองข้างเส้นทางระหว่างรถไฟฟ้าจนถึงแหล่งการเรียนรู้และศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ถูกวางเป้าหมายให้เป็น quick win project ที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดรูปแบบธุรกิจในบ้านที่ส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ปัจจุบันได้มีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพของพื้นที่มีความร่มรื่นน่าเดินมากขึ้น โดยเน้นให้ขนาดพื้นที่สีเขียวเท่ากับต่อคนต่อตารางเมตรและจะต้องมีสัดส่วนที่สูงกว่าย่านอื่น ๆ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมในพื้นที่สีเขียว (green space) ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างเป็นที่พูดถึงของคนเมืองกรุงต่อไป
 
อ้างอิงจาก : www.ryt9.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
บอดี้แคร์ เปิดแพคเกจลง..
1,074
โอกาสมาแล้ว! มารุชา เป..
960
ซีพลัส เอ็กซ์เพรส จัดโ..
828
เอาใจลูกค้ายุคโควิด! M..
810
กุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐี (..
750
แฟรนไชส์ ต.เนื้อย่าง อ..
688
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.