976
9 กุมภาพันธ์ 2560
กสอ. เผยทีเด็ด 125 ต้นแบบเอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligent SMEs) เคล็ดลับความสำเร็จ ของเอสเอ็มอียุค Industry 4.0

 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการสร้างและส่งเสริมเอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligent SMEs)เน้นคัดสุดยอดต้นแบบ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 125 ราย จากทั่วประเทศ เพื่อนำมาถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินธุรกิจผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการเลือดใหม่เชิงนวัตกรรม สอดรับกับนโยบาย Industry 4.0
 
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงของระบบอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเร่งปรับบทบาทและโครงสร้างกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าว

รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่มีแนวคิดในการขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้โมเดลประเทศไทย4.0 ที่มุ่งผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคเศรษฐกิจ จากเดิมที่เน้นการใช้แรงงาน และมีมูลค่าเพิ่มต่ำ ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนบนฐานความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

ดังนั้น การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถยกระดับสู่การเป็น "อุตสาหกรรม 4.0" จึงถือเป็นโจทย์ที่สำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องให้ความสำคัญเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ
 
ทั้งนี้ เพื่อที่จะผลักดันการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น SMEs 4.0

โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีเป้าหมายในการปรับรูปแบบการทำงาน ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการตั้งยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาธุรกิจในแต่ละระดับการเติบโต

ไม่ว่าจะเป็น (1) กลุ่ม Startup SMEs ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติในการจัดทำแผนธุรกิจ การบ่มเพาะ และจัดกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ (Pitching) เพื่อแสวงหาโอกาสทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผลักดันให้เข้าสู่กลุ่ม High-Valued Startup

(2) กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต (First S- Curve และ New S-Curve) โดยดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มผลิตภาพให้กับผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม (Innovative Driven Enterprises : IDE) เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมให้ SMEs ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) และการใช้หุ่นยนต์ (Robotic) เข้ามาช่วยในกระบวนการการผลิต และ

(3) กลุ่ม SMEs ที่ต้องการความช่วยเหลือหรืออยู่ในช่วงฟื้นตัว ซึ่งภาครัฐจะให้การสนับสนุนโดยการจัดฝึกอบรมการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขา ในการบูรณาการร่วมกันระหว่างนักธุรกิจที่เป็นภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยสามารถขยับสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี2579
 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ และมีความยั่งยืนสู่สากลเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ในปีนี้ กรมฯ จึงได้จัดทำ โครงการสร้างและส่งเสริมเอสเอ็มอีอัจฉริยะ หรือ Intelligent SMEs ขึ้น โดยการคัดเลือกวิสาหกิจต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) จำนวน 125 ราย นำมาถอดเป็นบทเรียนจากประสบการณ์จริง

และถ่ายทอดออกมาผ่านสื่อ Media ต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการเข้าสู่ระบบธุรกิจ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำธุรกิจ เป็นการสร้าง "SMEs เลือดใหม่" ให้กับวงการ SMEs ไทย รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ SMEs ทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ถึงวิถีแห่งความสำเร็จของต้นแบบวิสาหกิจ โดยขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด
 
ใบสมัครได้ที่ www.dip.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคณะกรรมการจะตัดสินผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในเบื้องต้น และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ www.dip.go.th ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนดำเนินการคัดเลือกอีกครั้งอย่างเข้มข้น จนเหลือ 125 รายสุดท้าย และนำมาถอดบทเรียนความสำเร็จ

รวมถึงนำไปเผยแพร่ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ สามารถเข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th และนอกจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อเฟ้นหา SMEs ต้นแบบแล้ว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ สำหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในการเข้าร่วมประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยมีเงินรางวัลรวมสูงถึง 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องออกแบบ Mascot ที่มีลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมตั้งชื่อ โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครและส่งผลงาน สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th
 
อย่างไรก็ดีในปีนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังจะเดินหน้าการพัฒนา SMEs อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของ SMEsอัจฉริยะ มากยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ

โดยได้ตั้งงบประมาณกว่า 830 ล้านบาท เพื่อรองรับการพัฒนา SMEs ในทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับโอกาสอันดีเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจและนำพาประเทศสู่ฐานะผู้นำทางเศรษฐกิจในอนาคต นายสมชาย กล่าวปิดท้าย
 
อ้างอิงจาก ryt9.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศรายชื่อผลการคัดเ..
1,264
ซีพลัส เอ็กซ์เพรส เดิน..
909
ปี2020 เอ็น แอนด์ บี เ..
833
นพรัตน์ 20 เปิดใหม่ 15..
815
ฟันนี่ ฟรายส์ เปิดสาขา..
793
30 ยังแจ๋ว คอฟฟี่ ที บ..
742
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.