7.0K
20 มีนาคม 2552

โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ระบบมาตรฐานสากล  (  Franchise B2B รุ่นที่ 11 ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับการรับรู้จากสังคมอย่างกว้างขวาง นับได้จากการสื่อสารโครงการในระยะที่ผ่านมา ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลักดันรูปแบบธุรกิจดังกล่าว ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี การจัดโครงการอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2544 จนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างผู้ที่ผ่านเข้าอบรมได้มากกว่า 300 ราย และในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจด้านแฟรนไชส์ที่เป็นของคนไทยมากกว่าครึ่งคือ ผู้ที่ผ่านเข้ารับการอบรมจากโครงการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีโครงการต่อเนื่อง 

 


โดยใช้การจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือการกระตุ้นผู้ประกอบการ  ภายในโครงการจะมีทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความชำนาญคอยให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ในโครงการครั้งที่ 1 ถึง 10 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและได้ดำเนินการประสบความสำเร็จด้วยดี และเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กให้รู้ระบบแฟรนไชส์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ไปสู่บุคคลทั่วไปที่สนใจซื้อธุรกิจและประชาชนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น โดยนำสื่อเรียนรู้  หรือ  เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  VCD/
 เว็บไซด์ และอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Work shop) ทั้งนี้ยังช่วยให้โครงการฯ สามารถสร้างจำนวนผู้เรียนรู้ได้กว้างขวางมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมด้านแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการของไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจ วางแบบแผน และพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็งจนสามารถขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ได้ เสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ในลักษณะผู้ขายสิทธิ์ (Franchisor) ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม
 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับธุรกิจระบบแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ และผู้ที่มีความต้องการซื้อแฟรนไชส์ ให้เข้าใจระบบการบริหารรูปแบบแฟรนไชส์มากยิ่งขึ้นเกิดทางเลือกในการลงทุนของผู้ประกอบการใหม่อันจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
 4. เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและอยู่ในระดับสากล


เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความรู้พื้นฐานด้านแฟรนไชส์
 2. การสร้างความต้องการทางการตลาด
 3. หลักการสร้างร้านต้นแบบ
 4. การกำหนดแนวคิดรูปแบบร้านค้า
 5. หลักการวางระบบการปฎิบัติงานและการเขียนคู่มือการทำงาน
 6. การสร้างทีมปฏิบัติงานสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ และ การบริหารต้นทุนสาขา
 7. การกำหนดค่า Fee  และค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
 8. การจัดทำข้อเสนอด้านแฟรนไชส์และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 9. การบริหารสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. การสร้างแฟรนไชส์และทีมสนับสนุน
 11. การกำหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์
 12. การพัฒนาแฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จ
 13. การเขียนคู่มือแฟรนไชส์ให้มีประสิทธิภาพ
 14. การทำ WORKSHOP

ระยะเวลา      เวลาอบรมสัมมนารวม 60 ชั่วโมง  เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2 วัน
       วันละ 8 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษถาคม –  มิถุนายน  2552

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม (กิจการละ 2 คน)

 1. เจ้าของกิจการ หรือตัวแทนที่มีเอกสารอนุญาตจากเจ้าของกิจการให้เข้ารับการอบรมโครงการฯ
 2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 3. สามารถเข้าอบรมได้ครบตลอดหลักสูตร
 4. มีความสามารถนำเสนอแผนงานทางธุรกิจของตนเองโดยย่อให้คณะกรรมการพิจารณา


หลักฐานการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการ)
 

 1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัครทั้ง 2 ท่าน
 2. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือหลักฐานแสดงการจดทะเบียนธุรกิจ
 4. Company Profile และรูปถ่ายแสดงกิจการร้านต้นแบบและร้านสาขา
 5. แผนธุรกิจ  หรือ แผนการตลาด

**ฟรี   รับจำนวนจำกัด **   
สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล ( IRF) 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2343 , 089-769-2277 โทรสาร 0-2579-1111  ต่อ 2328

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,119
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,006
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
965
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
962
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
928
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
928
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.