11K
1
10 มีนาคม 2552
สสวท.ร่วมกับ KingMath สนับสนุนการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กไทย
ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า

สืบเนื่องจากภารกิจหลักของสสวท. คือการยกระดับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยการเน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาการเรียน การสอนเด็กไทยได้มาตรฐาน เทียบเคียงกับนานาชาติได้       สสวท.จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชน หรือ บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์ในการนำหลักสูตรคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี “คิงแมทส์ (KingMath)” และบริษัท เอดูวัง จำกัด ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับเด็กไทย โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาร่วมมือทำงานกับสสวท.เพื่ออบรมให้กับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ


โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทย์ปัญหาเพื่อให้ครูทราบถึงเทคนิคการสอนและวิธีการอธิบายโจทย์ปัญหาที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับผู้เรียน ยกระดับการเรียนโดยการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาให้มีความเหาะสมกับการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางเน้นกระบวนการคิดหาเหตุผลมากกว่าการท่องจำ และร่วมมือกันจัดการประเมินเชิงวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้ทราบสถานะความรู้และจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนเพื่อแก้ไขจุดอ่อนให้น้อยหรือหมดไปและเสริมสร้างจุดแข็งที่ต้องการ       “หลักสูตร Kingmath เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ กอรปกับผู้บริหารทั้งจากเอดูวัง และเอดูพาร์ค ต่างเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคณิตศาสตร์ให้กับเด็กไทย จึงเกิดความร่วมมือกันในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ 38 ยุทธวิธี และหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับพัฒนาเด็กอัจฉริยะ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสสวท.และเอดูพาร์ค ได้จัดอบรมให้กับครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนแกนนำ และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ของ สสวท. จำนวน 120 คน

อาทิ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โรงเรียนศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยบูรพา หาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยวิทยากรได้นำหลักสูตรคณิตศาสตร์ KingMath มาถ่ายทอด ทำให้ได้รับเทคนิค และยุทธวิธีที่สามารถนำไปใช้ในการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการร่วมมือต่อเนื่องมาถึงครั้งนี้”

       นายภูดิท พรรักษมณี ประธานกรรมการ บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์สอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มานาน พบว่าเด็กไทยยังขาดทักษะทางคณิตศาสตร์อยู่มาก ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเรียนรู้ศาสตร์ที่มีคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานความต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้เข็มแข็งมีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ

       ในฐานะที่ เอดูพาร์ค ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ ไปอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของ สสวท. เพื่อนำไปเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา


       “เด็กในระดับประถมศึกษา ถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญต่อการปูพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีให้กับเด็ก อันเป็นวิชาพื้นฐานของหลายสาขาวิชาชีพ โดยการนำกระบวนการคิดหลากหลาย ยุทธวิธี ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย” และ “เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์” นายภูดิท กล่าว
       ทั้งนี้ หลักสูตรคณิตศาสตร์ KingMath มียุทธวิธีในการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ถึง 38 ยุทธวิธี ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เด็กนักเรียนเกาหลีใต้ มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของสถาบัน PISA สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตลอดระยะเวลา 10 ปี

และทำให้ KingMath เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในปัจจุบันมีการสอนด้วยหลักสูตรนี้ใน KingMath กว่า 1,300 สาขาทั่วประเทศเกาหลีใต้ และยังขยายต่อไปยังประเทศในแถบเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

       ด้าน Mr. Park Myung Jun ประธานบริษัท เอดูวัง จำกัด ผู้คิดค้นหลักสูตรกล่าวเสริมว่า “จากประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาเป็นเวลากว่า 18 ปี พบว่าการให้การศึกษา คือการให้อนาคตที่ดีแก่เด็ก ซึ่งการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา นับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้าหากเด็กไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก็มีแนวโน้มที่จะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เลย ทำให้อนาคตของเด็กถูกจำกัดให้แคบลง
       “ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กชอบหรือไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ คือ..ครูผู้สอน.. ดังนั้นนอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองจะสามารถส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์และความรัก ความสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์ ด้วยการหาครูที่สามารถถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี ยังรวมถึงการหาหลักสูตรเสริมที่มีเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะทำให้เด็กรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองได้เป็นอย่างดี”

        อนึ่ง หลักสูตรคณิตศาสตร์ KingMath สร้างสรรค์และพัฒนาโดย Mr. Park Myung Jun เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ในชื่อว่า “KingMath Series”

เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับระดับการเรียนในแต่ละชั้น และการพัฒนาสมองด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ให้คิดแบบวิเคราะห์-สังเคราะห์ เพื่อผู้เรียนเกิดความคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) และสามารถสรุปความคิดรวบยอดด้วยตนเอง (Concept thinking)
 
       ที่ผ่านมา KingMath  ได้รับรางวัลจากหลายองค์กร อาทิ รางวัลอันดับหนึ่งในด้านธุรกิจการศึกษา ในประเทศเกาหลีใต้ 4 ปีซ้อน จาก Korean Time / รางวัลธุรกิจการศึกษาดีเด่นยอดนิยม จากหนังสือพิมพ์ Hankyoreh / รางวัลอันดับหนึ่งด้านแบรนด์การศึกษา 3 ปีซ็อน จาก Hankyung / รางวัลการคัดเลือกแบรนด์การศึกษาอันดับหนึ่งจากหนังสือพิมพ์กลุ่มผู้หญิง และรางวัล Prime Minister Award


ที่มา ฝ่ายการตลาด บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
870
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
749
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
734
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
686
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
674
“FoodStoryMarket” ระบบ..
640
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.