1.1K
1 สิงหาคม 2559
เอสเอ็มอีแบงค์เปิดตัวโครงการ SMEs Marketplace

 
วันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้แถลงข่าว ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 โดย นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. (SME Development Bank) และพีธีลงนามความร่วมมือโครงการ SMEs Marketplace

โดยมีหน่วยงานร่วมลงนาม ประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME Rescue Center ดังนี้
 
1.ผลการดำเนินงานของธนาคาร เดือน มิ.ย. มีกำไรสุทธิ 206 ล้านบาท ครึ่งปีแรก(ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 มีกำไรสุทธิรวม 1,104 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย) ปี 2558 มีกำไรสุทธิ  604  ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น  500  ล้านบาท คิดเป็น  82.78%

ทั้งนี้เป็นผลมาจากธนาคารสามารถขยายสินเชื่อคุณภาพเพิ่มขึ้น และบริหารจัดการหนี้ NPL ได้ตามเป้าหมาย ทำให้หนี้เดิมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สามารถกลับมาสร้างรายได้ให้กับธนาคารและช่วยลดภาระกันสำรองลดลง นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าแผนงานที่วางไว้  รวมถึงสามารถลดต้นทุนทางการเงินลงด้วย
 
ณ สิ้น มิ.ย. 2559 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศรวม 16,479  ล้านบาท จำนวน 5,389 ราย เฉลี่ยกู้ต่อราย 3 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 88,532 ล้านบาท
 
จากผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องมากว่า 1 ปี คณะกรรมการ ธพว.ได้เห็นชอบให้ชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศกับสถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (KfW) ประมาณ 25.385 ล้านยูโร หรือคิดเป็นเงินไทย 1,196.90 ล้านบาท ก่อนครบกำหนดโครงการในปี 2588 ทั้งนี้ เนื่องจาก ธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินมากพอแล้ว อีกทั้งการคืนเงินกู้ก่อนกำหนดทำให้ไม่ต้องเสียค่าป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (CCS) และเป็นการลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศด้วยเช่นกัน เพราะเงินกู้จำนวนนี้มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน
 
2.สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ 30 มิถุนายน 2559 มียอด NPLs คงเหลือ 20,011 ล้านบาท (คิดเป็น 22.60% ของสินเชื่อรวม) เทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ณ 30 มิถุนายน 2558 มียอด NPLs 27,184  ล้านบาท (คิดเป็น 31.47% ของสินเชื่อรวม) ลดลง 7,173 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากธนาคารสร้างระบบ Loan Monitoring เพื่อป้องกันสินเชื่อตกชั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตามดูแลลูกหนี้ที่อ่อนแออย่างใกล้ชิด ทำให้สามารถรักษาคุณภาพลูกหนี้ไม่ให้ตกชั้นเป็น NPL ได้ดีขึ้น และธนาคารปรับโครงสร้างลูกหนี้ NPLs ที่ยังดำเนินกิจการอยู่ควบคู่ไปด้วย

นอกจากนี้ในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ ธนาคารได้มีการขายลูกหนี้ NPLs ออกไปรวมทั้งสิ้น 1,433.35 ล้านบาท และตั้งแต่คณะกรรมการชุดนี้เข้ามาดูแล ธพว.เดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นมา ธนาคารได้ขายลูกหนี้ NPLs ไปแล้ว  7,613.66 ล้านบาท
 
3.ความร่วมมือโครงการ SMEs Marketplace  โดยลงนาม 5 หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอฟเอ็น  แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) เพื่อนำศักยภาพของภาคเอกชนในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผู้ซื้อที่แน่นอน  มาช่วยเพิ่มโอกาสการขายให้กับสินค้า SMEs ขนาดย่อม ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญ

โดยสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา มีช่องทางสายสัมพันธ์ที่ดีในการทำตลาดที่ประเทศกัมพูชา และมีประสบการณ์จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของ SMEs และ OTOP ไปจำหน่ายสินค้าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอื่น ๆ หลายครั้งก็จะเข้ามาช่วยในการจัดมหกรรมสินค้าที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของประเทศกัมพูชาเป็นระยะ

รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายของทั้งสองประเทศในลักษณะจับคู่ธุรกิจอีกทางหนึ่ง  ส่วนบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟชั่น Fly NOW มี Outlet ขนาดใหญ่ที่จำหน่ายสินค้าจำนวนมากในแต่ละจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เพชรบุรี หัวหิน กาญจนบุรี ศรีราชา พัทยา สิงห์บุรี ปากช่อง จะช่วยคัดสรรสินค้าที่เหมาะสมในแต่ละ Outlet เพื่อช่วยในการจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

โดยจะจัดทำเป็นร้านค้าเฉพาะขึ้นมาต่างหากเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในโครงการนี้ และ MBK Center ศูนย์การค้าที่เป็น Tourist Destination Shopping Mall อันดับต้นๆ ของเมืองไทย ก็จะจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในลักษณะ Event พิเศษให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีมากกว่า 60% ของผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้า MBK Center ซึ่งมีกำลังซื้อสูงมาก และมีความต้องการสินค้าไทยที่มีคุณภาพอีกมากมาย

ส่วน สสว.พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าของ SMEs ให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งในเรื่องการขนส่งสินค้าเพื่อนำไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี ธพว.ที่เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาพร้อมช่วยเหลือ SMEs ตามภารกิจ ทั้งด้านเงินทุน ร่วมลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการในด้านต่างๆต่อไป ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานดังกล่าวที่ร่วมลงนามในวันนี้แล้ว ธนาคารยังอยู่ระหว่างติดต่อเอกชนรายใหญ่ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าและห้างขนาดใหญ่เข้าร่วมโครงการในระยะต่อไปด้วย
 
4.เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME Rescue Center ในสำนักงานใหญ่ SME Bank Tower และสาขาธนาคาร 95 แห่งทั่วประเทศร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมเป็นศูนย์รับเรื่องช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในต่างจังหวัด โดย ธพว.ให้ความสำคัญกับนโยบายแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ ซึ่งรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพดำเนินการศูนย์ดังกล่าว

อ้างอิงจาก  ประชาชาติธุรกิจ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
855
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
734
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
725
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
675
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
647
“FoodStoryMarket” ระบบ..
634
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.