1.3K
25 กรกฎาคม 2558
มาตรการคุ้มครอง SME จากภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กรตามที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... โดยไม่มีการเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะหรือ ไม่มีการรับฟังแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้เช้าวันนี้ ตัวแทนภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กรได้ไปยื่นข้อเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ...ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และทำหนังสือถึง ศ.นพ.รัชตะ รัชตนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาฯ กล่าวว่า ร่างกฎหมายนี้มุ่งหวังให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น แต่ไม่ได้มีมาตรการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ธุรกิจชุมชน ธุรกิจขนาดเล็กอย่างเพียงพอ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งด้านยาและสุขภาพของประเทศไทยได้

"โดยเฉพาะยาเป็นสินค้าคุณธรรม ต้องคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การซื้อขายยาเป็นกลไกตลาดที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถใช้กลไกการต่อรองแบบสินค้าทั่วไปมาใช้ในการซื้อขายยาได้จึงต้องมีข้อกำหนดและข้อยกเว้นเฉพาะ ดังนั้นภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กรจึงต้องทำหนังสือเสนอความเห็นมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณากฎหมายนี้อย่างรอบคอบมากที่สุด


นอกจากนี้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงต้องพิจารณาทั้งเรื่องความโปร่งใส ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยในประเทศไทย เพราะจะเปิดทางให้ธุรกิจต่างชาติเข้ามาประมูลแข่งขันได้ในทุกระดับ อาจจะนำไปสู่ความล่มสลายของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในไทย และทุกอย่างจะอยู่ในความผูกขาดของธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจข้ามชาติทั้งหมด"

ทางด้าน นพ.วชิระ บถพิบูลย์ ชมรมแพทย์ชนบทตั้งข้อสังเกตว่า การพิจารณากฎหมายเป็นไปอย่างเร่งรีบทำตามความต้องการของนักลงทุนต่างชาติตามการกล่าวอ้างของอธิบดีกรมบัญชีกลาง แต่ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบคอบ จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาต้องเปิดรับฟังและแก้ไขเนื้อหาอย่ารวบรัด

ทั้งนี้ข้อเสนอของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กร ประกอบไปด้วย การเพิ่มข้อยกเว้นที่ไม่ใช่บังคับตาม พ.ร.บ. อาทิ การดำเนินการจัดหาในสถานการณ์ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขของชาติ, การดำเนินการจัดหาที่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท (เพื่อปกป้องธุรกิจชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก), การดำเนินการจัดหายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ, การดำเนินการจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อพัฒนาสินค้าไทย และส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ


 
การเพิ่มเนื้อหาการจัดซื้อยาที่เคยมีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาโดยปรับให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ การเพิ่มการต่อรองราคาเพื่อประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ (1) ราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลาง (2) ราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง (3) ราคาที่เสนอมีมูลค่าเกินกว่าราคาที่จัดซื้อได้ในตลาดหรือในท้องถิ่น

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กร ประกอบไปด้วย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาฯ (คคส.), มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.), กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.), มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.), มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.), มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส), หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ, ชมรมเภสัชชนบท, ชมรมแพทย์ชนบท และ มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย (มพท.)

อ้างอิงจาก  news.thaiquest.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
แจกทอง 1 บาท ฟรี! เมื่..
1,600
ดังกิ้น โฉมใหม่! เปิดใ..
1,365
กองจูปิ้งย่างสไตล์เกาห..
1,032
Cheesy Fried Snacks ชี..
1,030
แฟรนไชส์ซุปเปอร์ วี8 เ..
961
กุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐี (..
785
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.