2.0K
facebook
19 พฤษภาคม 2557
สัมมนาพิเศษ “ การลดต้นทุนพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ”


 
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น.

การเปิดเศรษฐกิจอาเชียนในปี 2558 นั้นจะทำให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผลจากการมีเสรีทางการค้าขายในระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งที่จะตามมาถือการลงทุนจากต่างชาติที่มุ่งขยายและขายสินค้าในตลาดใหม่ ดังนั้นภาคธรุกิจ เอกชนที่อยู่ในอาเชียนอยู่แล้วต้องพบกับคู่แข่งที่จะเข้ามาแย่งชิงลูกค้าในภูมินี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเตรียมความพร้อมที่สาคัญและเป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีคือการทำให้ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนพลังงาน ต้นทุนวัตถุดิบให้ต่าลงเพื่อรองรับและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางในการดำเนินการลดต้นทุนที่สามารถทำได้ทันทีได้แก่ การปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน การลดการใช้หรือนาพลังงานเชื้อเพลิงกลับมาใช้ใหม่ เป็นตัน ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังรายละเอียดของการลดต้นทุนพลังานกรณีปฏิบัติจริงที่ประสบความสำเร็จจากโรงงานต่างๆได้ในงานนี้

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการมองปัญหาและการลดต้นทุนพลังงานในลักษณะการบูรณาการระหว่างการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 2. รู้และเข้าใจถึงความสูญเปล่าทางด้านพลังงานในโรงงาน
 3. เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการลดต้นทุนพลังงานอย่างยั่งยืน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา : ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และผู้สนใจท่วไป

หัวข้อการอบรมสัมมนา
 • 8:30-9:00 น. ลงทะเบียน
 • 9:00-10.30 น. การบริหารองค์กรเพื่อลดต้นทุนพลังงานอย่างยั่งยืน
 • 10.30-10.45 น. เบรคช่วงเช้า
 • 10.45-12.00 น. Step 1: การลดต้นทุนพลังงานโดยใช้แนวคิด MFCA (Materials Flow Cost Accounting)
 • 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
 • 13.00-14.30 น. Step 2: การลดต้นทุนพลังงานโดยใช้แนวคิด TEM (Total Energy Management)
 • 14.30-14.45 น. เบรคช่วงบ่าย
 • 14.45-16.30 น. กรณีศึกษาทางด้านการลดต้นทุนพลังงานแบบบูรณาการจากโรงงานที่ประสบความสำเร็จ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นต์ เมนูแฟคเจอริง จากัด

อัตราค่าสัมมนา
 • สมาชิก ส.ส.ท. / สมาชิกวารสาร QM, Kaizen ท่านละ 1,000 บาท
 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,300 บาท
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าอาหารว่าง, ค่าเอกสารอบรม, ค่าบัตรเข้าร่วมงาน Renewable Energy Asia 2014
* ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

โทร. 02-259-9115, 02-258-0320-5 ต่อ 1916,1923, 1914 คุณจิตตินันท์, คุณสุบรรณ์, คุณณิชาภา
E-Mail : member@tpa.or.th
หมดเขตสำรองที่นั่ง ภำยในวันที่ 30 พฤษภำคม 2557
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,124
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,124
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,642
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,297
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,134
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
974
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.