3.2K
4 กุมภาพันธ์ 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2557
 
ข่าวดี สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)” ปี 2557

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการตลาด การผลิต/บริการ การบริหารจัดการ การเงิน/บัญชี การเขียนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และการให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารธุรกิจช่วงเริ่มต้น เพื่อปรับแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมืออาชีพ
 
สนใจสมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 1 รุ่น เท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ (มีวันศุกร์ 2 ครั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมานี้)
 
สอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิดา และ คุณอัญชิสรา โทรศัพท์ : 082-4502626 , 0-2564-4000 ต่อ 2019-2020   Email : nec_ismed@hotmail.com เว็บไซต์ : www.ismed.or.th

ถ้าคุณเป็น
 • ผู้ว่างงาน /เพิ่งสำเร็จการศึกษา
 • ข้าราชการ/พนักงานประจำ
 • ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ/ขยายธุรกิจ
 • เจ้าของธุรกิจไม่เกิน 3 ปี
 • ทายาทธุรกิจ
มุ่งเน้น
 • เพิ่มความรู้ด้านการจัดการ จำนวน 78 ชั่วโมง  : การบริหารจัดการ/บุคคล/การตลาด /การผลิต/การเงิน/บัญชี/บุคคล/กฎหมายภาษี /การเขียนแผนธุรกิจ
 • เพิ่มเพิ่มทักษะการประกอบการ จำนวน 18 ชั่วโมง : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจโดยใช้ “การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ”
 • การศึกษาดูงาน : เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองในการเป็นผู้ประกอบการ
 • กระตุ้นการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและแสดง/จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 
กำหนดการอบรม
กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจ  จำนวน 78 ชั่วโมง
 • วันที่ 1 :    -   นโยบายและมาตรการการส่งเสริม SMEs / การปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม  2557   เวลา 09.00 – 17.00 น. (7 ชั่วโมง)
 • วันที่ 2 :    -  การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และ Business Model หัวใจขับเคลื่อนธุรกิจ : ก้าวหน้าด้วยตำรา 9 ช่อง
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557     เวลา 09.00 – 18.00 น. (8 ชั่วโมง)
 • วันที่ 3 :    -  การจัดทำแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557    เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
 • วันที่ 4-5  : - การเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (จำนวน 3 ชั่วโมง)
               - รู้ตลาด ฉลาดผลิต : ทำให้การขายดีขึ้น (จำนวน 14 ชั่วโมง)
วันเสาร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557    เวลา 08.30 – 18.00 น. (17 ชั่วโมง)
 • วันที่ 6 :    -   ผลิตดี มีกำไร : ขจัดเหตุเงินหาย (การบริหารจัดการการผลิต/การบริการสำหรับ SMEs)
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557    เวลา 09.00 – 17.00 น. (7 ชั่วโมง)
 • วันที่ 7 :    -   ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน และกฎหมายที่ต้องรู้สำหรับ SMEs
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557    เวลา 09.00 – 17.00 น. (7 ชั่วโมง)
 • วันที่ 8-9 :  -  การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจ SMEs
วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557        เวลา 09.00 – 17.00 น. (14 ชั่วโมง)
 • วันที่ 10-11 : - การจัดทำแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ (การให้คำปรึกษาแนะนำโดยที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้)
วันเสาร์ที่ 5 และ วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557    เวลา 09.00 – 16.00 น. (12 ชั่วโมง) 

กิจกรรมเพื่อกระตุ้นการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ
 • วันที่ 12-13 : - กรณีศึกษา เรียนรู้จากความสำเร็จและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจและแนวโน้มสำคัญของโลก 6 ประการที่เป็นโอกาสในการทำธุรกิจ
อาทิ - เจาะโอกาสรวยด้วยธุรกิจ On-Line และ Delivery
        - เจาะโอกาสรวยด้วยธุรกิจ หยอดเหรียญและ ธุรกิจ Home Service
วันเสาร์ที่ 26  - วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557       เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
กิจกรรมอบรมทักษะการจัดการธุรกิจสมัยใหม่   จำนวน 18 ชั่วโมง   เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • วันที่ 14-16 :  - กลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ / เทคนิคการจัดแสดงสินค้า/ และกลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า
วันศุกร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557
 
กิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อนำไปปฏิบัติจริง
 • วันที่ 17 :     - นำเสนอแผนธุรกิจรายบุคคลต่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับปรุงสำหรับการนำไปปฏิบัติจริงวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557     (นัดเวลานำเสนอรายละประมาณ 30 นาที)
ปิดโครงการมอบวุฒิบัตร
 • วันที่ 18 :     ปิดโครงการมอบวุฒิบัตร               วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
กำหนดการสัมภาษณ์คัดเลือก 

ส่งใบสมัครก่อนวันที่   20 กุมภาพันธ์ 2557
เพื่อนัดเวลาในการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกท่านต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือก
 
วันที่อบรม สัมมนา: อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ (วันศุกร์ 2 ครั้ง) ตามกำหนดการข้างต้น
 
สถานที่อบรม-สัมมนา:  บริเวณเขตห้วยขวาง โรงแรม My Hotel รัชดา ลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ห้วยขวาง (หากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบทันที)
 
จำนวน 40 ท่าน / รุ่น
 
ค่าลงทะเบียนอบรม-สัมมนา:  ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ตลอดโครงการ 

ขั้นตอนในการสมัครและเข้าร่วมโครงการ
 1. กรอกใบสมัคร พร้อมแบบทดสอบแนวคิดธุรกิจเบื้องต้น
 2. ส่งใบสมัคร  (แบบฟอร์ม F01) และแบบทดสอบแนวคิด ทาง E-mail หรือ โทรสารได้ที่ E-mail : nec_ismed@hotmail.com โทรสาร : 02-986-9366,77 เพื่อรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันสัมภาษณ์ คัดเลือก (เจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน-เวลา-สถานที่ในการสัมภาษณ์ ประมาณต้นเดือน กพ. 2557)
 3. เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่กำหนด (ใช้ระยะเวลากระบวนการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชม.)
 4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ให้สำหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือก และท่านกรุณาชำระค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ
 5. เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการที่แจ้งให้ท่านทราบ
ลงทะเบียนอบรม-สัมมนา:

สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่ คุณพนิดา และคุณอัญชิสรา
โทร. 0-2564-4000 ต่อ 2019-2020
โทรสาร 0-2986-9366,77
Email: nec_ismed@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ismed.or.th
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ปังไม่หยุด! #แฟรนไชส์ ..
885
นพรัตน์ 20 เปิดใหม่ 6 ..
758
มาแล้ว! งานแฟรนไชส์สร้..
705
#แฟรนไชส์ออฟฟิศเมท พลั..
695
โอกาสครั้งสำคัญ สำหรับ..
674
พาณิชย์ “ฉีดวัคซีนเสริ..
650
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.