2.7K
10 พฤศจิกายน 2550
เริ่มแล้ว! งาน World Smart SMEs 2007 ครับ
 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 
เนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุม The 34 th International Small Business Congress (ISBC 2007) ในปี 2550 ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สถานที่จัดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2550 และ สสว. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีฝ่ายส่งเสริมนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศ (ตท.) เป็นผู้ดำเนินงานหลัก โดยมี Theme ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ว่า Synergizing International Entrepreneurship Opportunities for SMEs 
 
สสว. ยังเห็นว่าควรสร้างโอกาสด้วยการต่อยอดให้แก่ SMEs ไทย ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมควบคู่ไปกับงาน ISBC 2007 ในเวลาเดียวกันด้วย โดยใช้ชื่อว่า “World Smart SMEs 2007” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้กรอบของโครงการ World Innovative SMEs ทั้งนี้ เพื่อสร้าง/เพิ่มโอกาสการพัฒนาธุรกิจและ กระตุ้นให้เกิดการนำสิ่งใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs ส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ให้เกิดการศึกษาวิจัย

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้นำเรื่องอื่นๆที่สามารถเสริมสร้างให้เกิดความสำเร็จยิ่งๆขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด, การให้ความรู้ในเรื่องแหล่งสนับสนุนเงินอุดหนุน Capacity Building Program, Brand Building, การบ่มเพาะวิสาหกิจ, เพื่อให้ SMEs ไทย สามารถปรับตัวทันต่อความต้องการของตลาดโลก นอกจากนี้ยังต้องเสริมด้วยหน่วยงานกลางต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประสานและผลักดันให้ SMEs รู้ว่าตนจะต้องทำอะไรต่อไป เพื่อเป้าหมายและการดำเนินงานต่างๆให้เกิดผลสำเร็จ ด้วยแนวคิดในลักษณะที่เสมือนการต่อ Jigsaws ให้ หรือ “Jigsaw your Global Business Network” 
 
นอกจากนี้กิจกรรม “World Smart SMEs 2007” ยังประโยชน์เพื่อการสร้างการรับรู้ในบทบาท หน้าที่ และความมุ่งมั่นของ สสว. ในการทำหน้าที่ระดับชาติ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของภาครัฐ และเอกชนในการสนับสนุน เกื้อหนุน กลุ่ม SMEs ของไทย ให้เกิดกระแสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลายองค์กร
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 1. เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาธุรกิจและกระตุ้นการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ SMEs ให้สามารถปรับตัวตามความต้องการของตลาดโลกได้อย่างรวดเร็ว
 2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดโลก และเป็นการเปิดโอกาสให้ SMEs ไทยได้เข้าสู่เวทีเจรจาธุรกิจระดับโลก 
 4. เพื่อสร้างช่องทางและเครือข่ายพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะขยายตลาดและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ SMEs ไทย 
 5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ความก้าวหน้า และความหลากหลายของสินค้าจาก SMEs ไทย ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 6. เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการขยายช่องทางการตลาดให้กับ SMEs ไทย 
 7. เพื่อให้คำแนะนำภาระกิจ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ สสว. ดำเนินการ และให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจ ให้บริการปรึกษาแนะนำปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ 
 8. เพื่อสนับสนุนและสนองตอบการเกิดความร่วมมือของหน่วยงาน ภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ที่สนับสนุน ส่งเสริม SMEs ไทย ในระดับชาติ ตามบทบาท หน้าที่ และความมุ่งมั่นของ สสว. 
 
 


กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
 1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 2. วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 3. ผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม ISBC 2007 ทั้งจากภายในประเทศไทยและจากประเทศต่างๆ 
 4. ประชาชนทั่วไป คนทำงาน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมทั้งสื่อมวลชน 
 5. ผู้ที่เป็นสมาชิก สสว. 
 6. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถาบัน หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสุนน ส่งเสริม SMEs
วัน/เวลา/สถานที่แสดงงาน

ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
 
แนวทาง/รูปแบบ/วิธี ในการดำเนินงาน
 
จัดแบ่งพื้นที่แสดงงานของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นส่วนๆในโซนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้
 
1. Zone Plaza เนื้อที่ 1,500 ตารางเมตร เป็น OSMEP Pavilion ถือเป็น Smart Zone ของ สสว. ประกอบด้วย
 1. โซน Highlight (OSMEP Link)
 2. การพัฒนาและส่งเสริม ( SMEs “U”)
 3. โซนการผลิต (SMEs Smart Productivity)
 4. โซนการเงิน ( SMEs Smart Money)
 5. โซนการตลาด ( SMEs Smart Branding)
 6. โซนตกแต่ง Displays ( SMEs Displays)
 7. โซนสัมมนา 
2. Zone C – ชั้น 2 เนื้อที่ 3,625 ตารางเมตร เป็น Smart Zone ประกอบด้วย
 1. สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs
 2.  ส่วนของ International Pavilion (พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร) ในZone C – ชั้น 2 ซึ่งเป็นส่วนปฏิบัติภาระกิจต่อเนื่องของการจัดประชุม/สัมมนา ISBC 2007
 3. Innovation & SMEs Show Case Zone
 4. Business Matching Zone
 5. DIP Zone
 6. โซนสัมมนา
3. Zone C – ชั้นล่าง เนื้อที่ 4,690 ตารางเมตร 
 
เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงผลิตภัณฑ์ใน Theme ของ “Art of Living” ในรูปแบบของ Life Style โดยนำ Sector ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะนำมาร่วมจัดแสดงได้แก่ 
 • โรงแรม การท่องเที่ยว และอาหาร
 • เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
 • แฟชั่น
4. พื้นที่ส่วนกลางหรือในส่วนของ ATRIUM และพื้นที่เชื่อมต่อ ระหว่าง Plenary Hall กับZone C – ชั้นล่าง, Zone C – ชั้นสอง และ Zone Plaza มีการแสดงบนเวที หมุนเวียนตลอดทุกวัน เช่น
 • Catwalk / Fashion Show
 • Talk Show
 • การแสดงศิลปะพื้นเมือง 4 ภาค
 • การแสดงดนตรี
 • เล่นเกมส์แจกของรางวัล
 • ฯลฯ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เกิดการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆ และเป็นการกระตุ้นให้มีการนำมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ SMEs ไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย
 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่าน Procurement Center ซึ่งเป็นการกระจายสินค้าแบบ Modern Trade ไปยังต่างประเทศ
 3. เกิดความสำเร็จในการทำ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศ ในการสร้างโอกาสในการติดต่อธุรกิจในอนาคต
 4. เกิดภาพความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน เกื้อหนุน กลุ่มSMEs ไทย ให้เกิดกระแสอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และความมุ่งมั่นของ สสว. ในระดับชาติ
 
รายละเอียดการสัมมนา
 
การเข้าฟังสัมมนาทุกรายการ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ กรุณาแจ้งเข้าร่วมสัมมนา เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด
 • ดาวน์โหลดตารางสัมมนา และใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่นี่ กรอกข้อมูลใบตอบรับ แล้วส่งโทรสารไปที่ 0-2622-1880 , 0-2622-2376 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาได้ที่ หอการค้าไทย คุณวิวัฒน์ กอรี่ หรือ คุณสุรเดช ศรีพระภักดิ์ โทรศัพท์ 0-2622-1860 ต่อ 205, 206 e-mail : tccfair@hotmail.com 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่
 • สสว. Call Center โทร. 0-2686-9111 กด 0 
 • ฝ่ายประสานและบริการ SMEs สสว. โทร. 0-2278-8800 ต่อ 400 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,176
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,037
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
1,002
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
987
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
969
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
968
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.