12K
22
4 กุมภาพันธ์ 2556
เปิดร้านต้นแบบ “โอทอปชุมชนยิ้ม" บริหารแนวแฟรนไชส์


 
ดร.ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลองค์การตลาด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายภาระกิจให้รัฐวิสาหกิจแห่งนี้ สนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโอทอปและชุมชนทั่วประเทศ อย่างยั่งยืน

โดยการสนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ในลักษณะการรวมกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน (Community SMEs) เพื่อเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพิ่มโอกาสให้ชุมชน
 
อีก ทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนอีกด้วย และร้านค้าชุมชนนี้จะ บริหารงานในลักษณะของแฟรนไชส์ ชื่อ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ซึ่งเป็นร้านค้าที่ออกแบบมาให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าที่มีระบบการบริหาร จัดการและการตกแต่งร้านเป็นมาตรฐาน มีรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ เช่นเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อชั้นนำ

วางเป้าเปิดดำเนินการให้ครบ 500 สาขา ภายใน 3 ปี หวังสร้างให้เป็นเครือข่ายเพื่อเป็นช่องทางการเชื่อมโยงและกระจายสินค้า จำพวกสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอป สินค้าด้านเกษตรกรรม และสินค้าที่ชุมชนมีความต้องการ เช่นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการเป็นกลไกรักษาสมดุลของราคาสินค้าและยกระดับมาตรฐาน ราคาสินค้าโอทอปอีกทางหนึ่งด้วย
 
 
 
การทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการภายใต้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ จะทำให้สามารถเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสินค้าทั้งจากในและนอกชุมชนให้ มีการแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการลดทอนบทบาทของพ่อค้าคนกลางลง ทำให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงและนำกำไรที่ได้จากการขาย สินค้าผ่าน “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ไปปันผลให้กับสมาชิกที่รวมกลุ่มกันขึ้นมาหรือเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่คนใน ชุมชน

นอกจากนี้แล้วองค์การตลาด ยังทำหน้าที่เติมเต็มองค์ความรู้ด้านการตลาด เช่น การจัดทำแผนธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจและการบริหารจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพให้ แก่คนในชุมชน และทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีความต้องการเพื่อให้นำไปจำหน่ายได้ใน ราคาต้นทุนอันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
 
 
“ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” นี้จะสามารถสร้างช่องทางตลาดใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่จะผลิตสินค้าเพื่อป้อนเข้าสู่ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม”  เพื่อจำหน่ายผ่านร้านค้าเครือข่ายที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างอาชีพที่เข้มแข็งให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.ประชา ประสพดี ได้กำหนดทิศทางและบทบาทขององค์การตลาด เพื่อมุ่งให้เป็น “องค์กรแห่งปัญญา ด้านการค้าในชุมชน” และดำเนินงานตามพันธกิจที่จะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างตลาดกลางและ เครือข่ายระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
โดยการดำเนินการโครงการตลาดเครือข่าย “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” นี้ จะเป็นโครงการนำร่องที่จะพัฒนาไปสู่การนำพื้นที่ของศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอ ปที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  กว่า 475 แห่ง อันอยู่ในการดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  มาปลุกให้ฟื้นและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน และผู้ผลิตสินค้าโอทอป ต่อไป
 
สำหรับ การดำเนินโครงการตลาดเครือข่าย “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบรูณาการ หรือ  OTOP PLUS และมีกำหนดเปิด “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ทั่วประเทศจำนวน 10 สาขา ภายในเดือนมีนาคม 2556 นี้ โดยสาขาต้นแบบได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ณ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
ทั้งนี้ ดร.ประชา ประสพดี คาดว่าเมื่อทั้ง 10 สาขา นี้เปิดดำเนินการครบ 1 ปี จะทำให้เกิดมูลค่าการซื้อขายสินค้าและมีเงินหมุนเวียนในชุมชนกว่า 60 ล้านบาท มีส่วนช่วยกระจายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอป โดยตรงมูลค่ารวมกว่า 18 ล้านบาท

มีประชาชนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมโครงการในลักษณะของ สมาชิกและผู้ถือหุ้นกว่า 5,000 ราย และตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์โอทอป นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจำหน่ายและกระจายผ่านช่องทาง “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ขององค์การตลาด มากกว่า 200 ราย และเมื่อมีการขยายสาขาของ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” มากขึ้นในอนาคต คนในชุมชนและผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าโอทอป ก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ด่วน! แฟรนไชส์ Marucha..
3,228
ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด..
1,197
ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิด..
1,185
แฟรนไชส์ “ปังอั้ยยะ” ร..
1,093
กรุงศรีจัดสัมมนาเพื่อล..
906
บั๊บ ชานมไข่มุก 18 บาท..
887
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.