5.8K
12
2 พฤษภาคม 2555
หลักสูตร ผู้บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ เปิดแล้ว! 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

จุดมุ่งหมายสำคัญในการออกแบบหลักสูตร การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ Mini MBA in Franchise Managementเพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ หลักสูตรมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ที่แท้จริงของระบบแฟรนไชส์ และนำไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคงต่อไป


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าใจการสร้างระบบงาน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารระบบสาขาสำหรับระบบแฟรนไชส์
 2. เพื่อให้รู้จักแนวคิดในการสร้างร้านต้นแบบต่างๆ ที่ใช้การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมีระบบ
 3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการวางแผนการตลาด การสื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เมื่อต้องการขยายตัวในระบบร้านค้าปลีกเครือข่าย
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบการบริหารร้านค้าปลีก ที่ต้องใช้เทคโนโลยี เรียนรู้ระบบโปรแกรม ระบบข้อมูล และบุคลากรที่ใช้ในระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบงานต่างๆ ในการบริหารสาขา  เข้าใจวิธีการบริหารส่วน กลางในการบริหารระบบงานแบบแฟรนไชส์
 5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจองค์ประกอบของการวิเคราะห์การลงทุน ในระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ระยะเวลาการคืนทุน ระบบบริหารการเงินขั้นต้น เพื่อควบคุมผลการดำเนินงานของธุรกิจและนำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ
 6. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบจำลองทางธุรกิจแฟรนไชส์ หรือสร้างแนวทางการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ให้เป็นแบบอย่างที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเกิดประโยชน์กับระบบงานจริงที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   


Course Outline
         
 • การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ / องค์ประกอบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์
 • การสร้างร้านค้าต้นแบบและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
 • โครงสร้างการบริหารธุรกิจแบบแฟรนไชส์
 • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
 • การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
 • การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
 • ระบบครัวกลาง  / ระบบคลังสินค้า และ Logistics สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
 • ระบบบริหารส่วนกลางและเทคโนโลยีเพื่อบริหารสาขาแฟรนไชส์
 • กฎหมายและบัญชีในธุรกิจแฟรนไชส์
 • การวางรูปแบบการปฏิบัติงานและการสร้างคู่มือปฏิบัติการในระบบแฟรนไชส์
 • การพัฒนาการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์
 • การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรรูปแบบแฟรนไชส์
   

รายละเอียดหลักสูตรการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
        

เนื้อหาวิชาและกิจกรรมของหลักสูตร เทียบได้กับหลักสูตรการบริหารธุรกิจขั้นสูง โดยได้แบ่งลักษณะการดำเนินการอบรมสัมมนาออกเป็นสามส่วนควบคู่กันไป โดยวางหลักสูตรให้สอดคล้องได้ทั้ง 3 ส่วน ดังนี้
 
เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งแนวคิดของแต่ละท่าน  ได้มาจากความรู้และประสบการณ์ที่ต่างกันจากความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน  กิจกรรมในส่วนแนวคิดจะสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม ให้เกิดความเข้าใจ กำลังใจในการผลักดันความคิดทางธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง ดังนั้นในการแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดนี้จึงเป็นการสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกิดจากการเรียนในห้องเรียน ผ่านการฝึกสอน โดยผู้ชำนาญในแต่ละด้าน


2.  ส่วนวิชาการ
เป็นความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ และการเรียนในห้องเรียน โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
 1. การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ / องค์ประกอบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์
 2. การสร้างร้านค้าต้นแบบและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
 3. โครงสร้างการบริหารธุรกิจแบบแฟรนไชส์
 4. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
 5. การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
 6. การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
 7. ระบบครัวกลาง  / ระบบคลังสินค้า และ Logistics สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
 8. ระบบบริหารส่วนกลางและเทคโนโลยีเพื่อบริหารสาขาแฟรนไชส์
 9. กฎหมายและบัญชี ในธุรกิจแฟรนไชส์
 10. การวางรูปแบบการปฏิบัติงานและการสร้างคู่มือปฏิบัติการในระบบแฟรนไชส์
 11. การพัฒนาการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์
 12. การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรรูปแบบแฟรนไชส์
   


3.  ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนของการปฏิบัติการนั้น ได้จัดดำเนินการในลักษณะการศึกษาผ่านระบบE-learning โดยทำ Assignmentที่ได้รับมอบหมายแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมประกอบรายงานและการนำเสนองาน
(โดยจัดฝึกอบรม 12 หัวข้อ ๆ ละ 7 ช.ม.)
 1. ขอบเขตและรายละเอียดโครงการ/ ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
  1. แนะนำและอธิบายเนื้อหาหลักสูตรทั้ง 12 ครั้ง
  2. ผู้ร่วมสัมมนาเล่าถึงธุรกิจของตนเอง และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ( Break The ICE )
  3. ความรู้พื้นฐานด้านแฟรนไชส์
   • Franchise Concept ประวัติความเป็นมา และความรู้พื้นฐานแฟรนไชส์
   • ปัจจัยที่สำคัญและองค์ประกอบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์
     
 2. หลักการสร้างธุรกิจต้นแบบสำหรับแฟรนไชส์
  1. หลักการสร้างธุรกิจต้นแบบ
   • ประเภทของแนวคิดธุรกิจ / การสร้าง Business Value
   • การวิเคราะห์ขนาดตลาด/เป้าหมายทางการตลาด (Market Size & Target)
   • การตั้งชื่อและ LOGO
   • การกำหนดมาตรฐานใช้กับการวัดผลทางธุรกิจ
  2. การวิเคราะห์และเลือกทำเลเปิดสาขา
  3. การกำหนด STORE CONCEPT
   • หลักการออกแบบตกแต่งร้านค้าต้นแบบ ทั้งภายนอก ภายใน
   • แนวคิดการจัดร้าน การออกแบบป้าย Signage ต่าง ๆ
   • การจัดวาง Lay out / Floor Plan / การจัด Shop Display / Planogram
   • การออกแบบ Value Chain Package คุณภาพและการบริการ
   • การวางแนวทางเพื่อการบริหารสาขา
     
 3. โครงสร้างการบริหารธุรกิจแบบแฟรนไชส์
  1. การสร้างทีมแฟรนไชส์และทีมสนับสนุน
   • โครงสร้างการบริหารองค์กรแฟรนไชส์
   • การจัดการองค์กรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
   • วิธีการสร้างทีมสนับสนุน
   • การสร้างทีม Operation ของสาขาให้มีประสิทธิภาพ
     
 4. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
  1. การกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจต้นแบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว
   • การวิเคราะห์โครงสร้างระบบแฟรนไชส์  ความเชี่ยวชาญขององค์กรและทีมงาน
   • พิจารณารูปแบบการให้สิทธิแฟรนไชส์
   • ระบุขอบเขตของบริการที่ต้องจัดหาให้แฟรนไชส์ซี
   • ประเมินความจำเป็นด้านบุคลากรต่อการปรับระบบแฟรนไชส์
   • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์  ค่าสิทธิ ค่าโฆษณา  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
   • การประมาณการทางการเงิน และคาดการณ์การลงทุน
   • การจัดทำแผนธุรกิจ พร้อมงบกำไรขาดทุน
     
 5. การกำหนดค่าธรรมเนียม (Fee) แฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้อง
  1. การกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • หลักการตั้งค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ให้เหมาะสม
   • รายละเอียดของค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในระบบแฟรนไชส์
     
 6. การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
  1. โครงสร้างและประเภทระบบงานการบริหารสาขา
  2. ระบบหน้าร้านรากฐานธุรกิจ
   • จุดประสงค์ของระบบหน้าร้าน และการบริหารงาน
   • การวางมาตรฐานงานบริการ
  3. การประมวลผลข้อมูลในระบบธุรกิจ
    
 7. ระบบครัวกลาง /ระบบคลังสินค้าและ Logistics สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
  1. ระบบคลังสินค้า และ Logistics
   • ประเภทของการจัดเก็บในระบบคลังสินค้าและจัดส่ง
   • ข้อดีข้อเสียของการจัดระบบขนส่ง และคลังสินค้ากลาง
  2. ระบบครัวกลาง
   • หลักการจัดการ 5ส สำหรับครัวกลาง
   • แนวทางการเตรียมการด้าน GMP สำหรับครัวกลาง
   • องค์ประกอบของครัวกลางที่มีประสิทธิภาพ
   • ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในครัวกลาง
     
 8. ระบบบริหารส่วนกลางและเทคโนโลยีเพื่อบริหารสาขาแฟรนไชส์
  1. การพัฒนาระบบในองค์กรธุรกิจ
   • สารสนเทศ, ข้อมูล และการประมวลผลและวิเคราะห์
   • การหมุนเวียนของข้อมูลในองค์กร
   • ประเภทของข้อมูล
   • บทบาทของการประมวลข้อมูลในระบบธุรกิจสากล
  2. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับระบบการขาย
   • ความเป็นมา
   • ระบบออนไลน์
   • ระบบแบทช์
   • ระบบผสม
   • การบันทึกข้อมูล ณ จุดขาย
     
 9. กฎหมายและบัญชีในธุรกิจแฟรนไชส์
  1. การจัดทำข้อเสนอด้านแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • การกำหนดสัญญาแฟรนไชส์ และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
   • ความรู้ด้านกฎหมายและการสร้างสัญญาแฟรนไชส์
   • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจ
  2. ระบบบัญชี – การเงิน
   • ความรู้ทั่วไปสำหรับค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
   • การจัดการด้านค่าธรรมเนียมอย่างเป็นระบบ
   • ตัวอย่างการบริหารการเงิน และการจัดการเงินสดเบื้องต้น
   • การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
   • การหาจุดคุ้มทุน, แผนผังระบบบัญชี
   • การจัดทำรายงานด้านบัญชีสำหรับสาขา
     
 10. การวางรูปแบบการปฏิบัติงานและการสร้างคู่มือปฏิบัติการในระบบแฟรนไชส์
  1. การกำหนดงานระบบและอุปกรณ์
   • อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานต่าง ๆ
   • การวางระบบการบริหารร้านสาขาที่ดี
   • การนำข้อมูลต่างๆที่ได้จากหน้าร้านมาวิเคราะห์เพื่อบริหาร
  2. หลักการวางระบบงาน OPERATION
   • การวางตำแหน่งงานให้เหมาะสม
   • การเขียนระบบงานสำหรับงานหน้าร้าน
  3. การสร้างคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ให้มีประสิทธิภาพ (Operations Manual)
   • หลักการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์
   • รูปแบบและโครงสร้างคู่มือปฏิบัติการในธุรกิจแฟรนไชส์
   • ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการที่สมบูรณ์
   • การใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
     
 11. การพัฒนาการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์
  • การตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์
  • สถานการณ์และแนวโน้มตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยและของโลก
  • บทบาทของการตลาดในองค์กร
  • กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์
  • เครื่องมือการตลาดต่างๆ เช่น SalePromotion, Event Marketing, PR & AD
  • เครื่องมือทางการตลาดที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ
  • โครงสร้างแผนการตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์
  • เครื่องมือที่สำคัญในการทำตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
    
 12. การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรรูปแบบแฟรนไชส์
  1. การกำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์
   • การกำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกแฟรนไชส์ซีให้เหมาะกับธุรกิจ
   • วิธีการกำหนดคุณสมบัติของธุรกิจ
   • วิธีการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี
   • รูปแบบงานบริหารสาขาที่มีประสิทธิภาพ
  2. การพัฒนาแฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จ
   • แนวคิดในการบริหารแฟรนไชส์ซี
   • ข้อผิดพลาดจริงที่เกิดขึ้นกับการบริหารแฟรนไชส์ซี
   • กลยุทธ์การตลาดรวมกับการพัฒนาสาขาที่ต้องสอดคล้อง
  3. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับแฟรนไชส์
   • หลักการบริหารความสัมพันธ์ในธุรกิจแฟรนไชส์
   • การสร้างระบบ CRM (Customer Relationship Management)
   • การบริหารแฟรนไชส์ที่ดี
 

อัตราเวลาเรียน   
         

In-Class Training & E-Learning หลักสูตร 3เดือน
In-Class Training 12วัน - สัปดาห์ละ 1 วัน (วันเสาร์)
วันละ 7 ชั่วโมง ตั้งแต่ 10.00 – 18.00 น.   รวม 84ชั่วโมง
E-Learning 12 บท
Work Shop / Assignment / Presentation
Post Test / Certificate
 
ตารางการเรียน            
ครั้งที่    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12
เสาร์    26    2    9    16    23    30    7    14    21    28    4    11
เดือน    พ.ค.    มิ.ย.    มิ.ย.    มิ.ย.    มิ.ย.    มิ.ย.    ก.ค.    ก.ค.    ก.ค.    ก.ค.    ส.ค.    ส.ค.                                     
 
สถานที่เรียน ห้องฝึกอบรม ม.ศรีปทุม วิทยาเขตพญาไท  อาคารเอ็สเอ็มทาวเวอร์ (SM Tower) สนามเป้า
วันที่เริ่มหลักสูตร  เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึง วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2555
 
 
อัตราค่าฝึกอบรม         

วันละ 4,000.- (ไม่รวม VAT) ตลอดหลักสูตร 12 วัน ภายใน 3เดือน
รวม 48,000.- (ไม่รวม VAT)
 
แบ่งชำระ 2 ครั้ง
 • ครั้งที่ 1 ชำระ 70% เมื่อส่งใบสมัครฝึกอบรม (หรือก่อน 9พ.ค. 55)
 • ครั้งที่ 2 ชำระ 30% เมื่อเรียน In-Class Training ครั้งที่ 5 (หรือก่อน 16 มิ.ย. 55)
 ราคาฝึกอบรม รวมค่าเรียนแบบIn-ClassTraining พร้อมเอกสารประกอบในระบบ E-Learning
 ค่าอาหารกลางวันและ ค่า Coffee Break
 ค่าทดสอบหลังจบหลักสูตร (Post Test)และ
 การมอบประกาศนียบัตร Mini MBA in Franchise Certificate

 

Special Discount                
 • รับส่วนลด   Early Bird Discount  10%  สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินงวดแรกภายในวันที่ 30 เม.ย. 2555
  (ราคาเต็ม 48,000 – ส่วนลด 4,800 = 43,200 หรือ วันละ 3,600บาทต่อท่าน)

 • รับส่วนลด   Corporate Discount 15%สำหรับผู้อบรม 2ท่านขึ้นไป โดยสมัครพร้อมกันและชำระเงินงวดแรกภาย ในวันที่ 30เม.ย. 55
  (ราคาเต็ม 48,000 – ส่วนลด 7,200 = 40,800 หรือ วันละ 3,400บาทต่อท่าน)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
855
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
734
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
725
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
675
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
647
“FoodStoryMarket” ระบบ..
634
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.