3.0K
facebook
1 มีนาคม 2550
สถาบันวิชาการแฟรนไชส์ FRANCHISE ACADEMY INSTITUTE
 

หลักสูตร การปฏิบัติงานมาตรฐานแฟรนไชส์ (Franchise Standard Operation)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจแฟรนไชส์ / พนักงานใหม่ในธุรกิจแฟรนไชส์
 
เนื้อหาหลักสูตร :
 
 • พื้นฐานความรู้แฟรนไชส์ : ความหมาย / ประวัติ / ภาพรวมอุตสาหกรรม / ความสำเร็จ / ประเภท /องค์ประกอบของแฟรนไชส์ / ข้อดี และ ข้อเสีย ของระบบแฟรนไชส์ / ภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมแฟรนไชส์
 • ระบบมาตรฐานในธุรกิจแฟรนไชส์ : ความหมาย & ความสำคัญ ของระบบคุณภาพ / ความหมาย & ความสำคัญของระบบมาตรฐาน / กระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การรักษาระบบมาตรฐาน / การแก้ไขการปฏิบัติงานที่ไร้มาตรฐาน / ข้อควรหลีกเลี่ยงและข้อคำนึงในการปฏิบัติมาตรฐาน
 • ระบบการตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์ : หลักการตลาดยุคใหม่ / กลยุทธ์การตลาด / นวัตกรรมและความแตกต่าง / เกณฑ์มาตรฐานกับการบริหารการตลาด / ความหมายของแบรนด์ / การสนับสนุนแบรนด์ให้เติบโตอย่างมีชีวิต
 • ระบบความสัมพันธ์ในธุรกิจแฟรนไชส์ : รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ / วงจรความสัมพันธ์ / หน้าที่ความรับผิดชอบ / 4 ขั้นตอนของพัฒนาการความสัมพันธ์ / หลักปฏิบัติในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
วันจัดอบรมสัมมนา : ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว (ฟอร์จูน) ถนนรัชดาภิเษก
ค่าอบรมสัมมนา : 5,800 บาท (สมาชิกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย และนิตยสารแฟรนไชส์ วิชั่น 5,500 บาท)
 


1.หลักสูตรการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business Administration - FBA)
 
ธุรกิจแฟรนไชส์นับเป็นธุรกิจที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่ง โดยมีแหล่งกำเนิดอยู่ใน สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว บางท่านก็อาจกล่าวได้ว่า แฟรนไชส์แท้ที่จริงแล้ว ก็คือ กลยุทธ์ทางธุรกิจ เราดีๆนี่เอง

ขณะที่แฟรนไชส์เองก็มีภาพลักษณ์ที่เป็นทั้งธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ในตัวเดียวกัน และเป็นธุรกิจหรือกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกของเรามากมาย ทั้งที่เป็น บุคคล องค์กร ผู้บริโภค หรือแม้แต่ ลักษณะ วิธีการ และรูปแบบทางธุรกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆของสังคม

ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากเมือง หรือ ถนนหนทาง ที่สว่างไสวขึ้นเมื่อมีแฟรนไชส์เกิดขึ้น จึงนับได้ว่าแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะของตน ต่างกับธุรกิจอื่นๆโดยทั่วไป เป็นผลให้การบริหารจัดการ การตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ มีความหมายที่แตกต่างกันไปกว่าธุรกิจเดิมๆที่เราเคยประสบมา

ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่คิดจะเข้ามาดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะ ความรู้ ในการบริหาร และการตัดสินใจ

ตั้งแต่ การเริ่มต้นเปลี่ยนธุรกิจของตนเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ จนถึงการบริหารการตลาดในระบบแฟรนไชส์ และการบริหารจัดการธุรกิจด้านต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความสำเร็จของธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ซึ่งส่งผลไปสู่ทั้ง องค์กร บุคคล ประชาชน และสังคมโดยส่วนรวมในที่สุด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้บริหารแฟรนไชส์ระดับต่างๆ
 1. หลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Franchise Business Management)
เนื้อหาหลักสูตร :
 • พื้นฐานความรู้แฟรนไชส์ : ความหมาย / ประวัติ / ภาพรวมอุตสาหกรรม / ความสำเร็จ / ประเภท /องค์ประกอบของแฟรนไชส์ / แฟรนไชส์ในฐานะกลยุทธ์ธุรกิจของ SME ไทยยุคใหม่ / ข้อดีข้อเสีย /ลักษณะธุรกิจที่เหมาะกับแฟรนไชส์ / 10ปัจจัยในการพัฒนา
 • การวางแผนธุรกิจแฟรนไชส์เชิงกลยุทธ์ : ประโยชน์และขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจ / การวางวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / การวิเคราะห์ทางธุรกิจ / การวางกลยุทธ์ / เป้าหมาย / นโยบาย / แผนปฏิบัติงานต่างๆ / บทสรุปและแผนการเงิน
 • การสร้างองค์กรและระบบการบริหาร : ลักษณะขององค์กรแฟรนไชส์ที่เป็นเลิศ / กระบวนการของการบริหารจัดการ / เป้าหมายในการสร้างองค์กร / การจัดผังองค์กร / ประเภทของการบริการสนับสนุนระบบ แฟรนไชส์
 • การบริหารการเงินในระบบแฟรนไชส์ : การเงินหัวใจของธุรกิจ / งบการเงิน-ความหมายและประเภท /การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ / ระบบการเงิน บัญชี ภาษี ในธุรกิจแฟรนไชส์ / การบริหารการเงินในระบบแฟรนไชส์
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจแฟรนไชส์ : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี / การใช้ประโยชน์ / การกำหนดข้อมูลที่ต้องการ / การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / การพิจารณาการลงทุน
 • กฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์ : กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ / คำถามสัญญาแฟรนไชส์ที่ควรรู้ / การร่างสัญญาแฟรนไชส์ / การใช้และการตัดสินใจในข้อสัญญา / ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
วันจัดอบรมสัมมนา : ระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 25 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว (ฟอร์จูน) ถนนรัชดาภิเษก
ค่าอบรมสัมมนา : 9,900 บาท (สมาชิกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย และนิตยสารแฟรนไชส์ วิชั่น 9,500 บาท)
 
2. หลักสูตรด้านการบริหารการตลาด (Franchise Marketing Management)
 
เนื้อหาหลักสูตร :
 • การบริหารการตลาดในระบบแฟรนไชส์ : หลักการตลาดยุคใหม่ / กลยุทธ์การตลาด / นวัตกรรมและความแตกต่าง / เกณฑ์มาตรฐานกับการบริหารการตลาด
 • การวิเคราะห์เจาะลึกทำเลการค้า : การวางแผนการขยายตัวอย่างเป็นระบบ / การกำหนดตัวแบบทำเล (Location Model) / เกณฑ์การวิเคราะห์ทำเล / แบบจำลองทางการเงิน
 • การพัฒนาและสร้างแบรนด์ให้เติบโต : ความหมายของแบรนด์ / การสร้างความแตกต่าง / การสร้างนวัตกรรม / สร้างแบรนด์แบบ Hollywood / สนับสนุนแบรนด์ให้เติบโตอย่างมีชีวิต
 • แฟรนไชส์ระหว่างประเทศ (International Franchising) : ตลาดแฟรนไชส์ระหว่างประเทศ / ขั้นตอนการพัฒนาตลาดแฟรนไชส์ในโลก / ปัจจัยในการขยายสู่ตลาดระหว่างประเทศ / กลยุทธ์ในการขยายตัวสำหรับแฟรนไชส์ขนาดต่างๆ
 • การขายและการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี : หลักการที่ถูกต้องในการขายแฟรนไชส์ / กลุ่มเป้าหมาย / กลยุทธ์การทำตลาดแฟรนไชส์ / กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี / ขั้นตอนการคัดเลือก / การตัดสินใจและการปฏิเสธ / ปัญหาและทางออก
 • การบริหารความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ : รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ / วงจรความสัมพันธ์ / หน้าที่ความรับผิดชอบ / 4 ขั้นตอนของพัฒนาการความสัมพันธ์ / กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี / หลักปฏิบัติในการบริหารความสัมพันธ์
วันจัดอบรมสัมมนา : ระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 25 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว (ฟอร์จูน) ถนนรัชดาภิเษก
ค่าอบรมสัมมนา : 9,900 บาท (สมาชิกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย และนิตยสารแฟรนไชส์ วิชั่น 9,500 บาท)

3. หลักสูตรด้านการพัฒนาระบบมาตรฐาน (Franchise Standard Development)

เนื้อหาหลักสูตร :
 • การพัฒนาจากแนวคิดธุรกิจ(Business Concept) สู่รูปแบบธุรกิจ (Business Modeling) : การสร้าง แนวคิดธุรกิจ (Business Concept) / การสร้างกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) / การสร้างแบบแผนผลกำไรทางธุรกิจ (Business Profitability)
 • การพัฒนารูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business Modeling) : การพัฒนาระบบมาตรฐานแฟรนไชส์ (Franchise Standard Development)
 • การพัฒนาแนวคิดธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business Concept): การสร้างแนวคิดธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business Concept) / การกำหนดภาพลักษณ์ความเป็นมาตรฐาน (Franchise Standard Image) / การพัฒนาระบบความลับทางธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business Secrets)
 • การพัฒนารูปแบบร้านแฟรนไชส์ (Franchise Shop Modeling): การพัฒนาร้านต้นแบบแฟรนไชส์ (Pilot Branch Model) / การสร้างแบบแปลนมาตรฐาน (Standard Shop Design) / การกำหนดวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Materials & Equipments)
 • การพัฒนาระบบกระบวนการแฟรนไชส์ (Franchise Business Process): การกำหนดรูปแบบการให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchise Right System) / การกำหนดขอบเขตสิทธิแฟรนไชส์ (Franchise Territory System) / การกำหนดรูปแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee System) / การกำหนดระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Term of Agreement)
 • การพัฒนาแบบแผนผลกำไรธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business Profitability): การหาจุดคุ้มทุนในการทำผลกำไรของแฟรนไชส์ (Franchise break-even Analysis) / การสร้างแผนการเงินแฟรนไชส์ (Franchise Financial Planning)
 • การจัดทำเอกสารคู่มือในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Manual Design) : ความสำคัญของคู่มือ / ประเภทของคู่มือ / การบันทึกข้อมูล / อุปกรณ์และมีเดียในการจัดทำ
วันจัดอบรมสัมมนา : ระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 25 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว (ฟอร์จูน) ถนนรัชดาภิเษก
ค่าอบรมสัมมนา : 9,900 บาท (สมาชิกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย และนิตยสารแฟรนไชส์ วิชั่น 9,500 บาท)
 
4. หลักสูตร สุดยอดภาวะผู้นำแฟรนไชส์ (Leadership for Franchise Executive)
 
เนื้อหาหลักสูตร :
 • ภาวะผู้นำของผู้บริหารแฟรนไชส์ : ลักษณะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ / การคิดเชิงกลยุทธ์/ 4 บทบาทของผู้นำ / พฤติกรรมคน 4 แบบ / การปกครองโดยไม่ใช้อำนาจ
 • การบริหารความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ : รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ / วงจรความสัมพันธ์ / หน้าที่ความรับผิดชอบ / 4 –ขั้นตอนของพัฒนาการความสัมพันธ์ / กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี / หลักปฏิบัติในการบริหารความสัมพันธ์
 • ประสบการณ์จากผู้นำในธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Leadership Experiences) : กรณีศึกษาจากเจ้าของ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ในธุรกิจแฟรนไชส์ 2 ท่าน เพื่อให้ถ่ายทอดประสบการณ์ของภาวะผู้นำแก่ผู้เรียน 
วันจัดอบรมสัมมนา : ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว (ฟอร์จูน) ถนนรัชดาภิเษก
ค่าอบรมสัมมนา : 5,800 บาท (สมาชิกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย และนิตยสารแฟรนไชส์ วิชั่น 5,500 บาท)
 
 

หลักสูตร ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ (Successful Franchise Entrepreneurship)
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้สนใจในการเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ และบุคคลทั่วไป
 
เนื้อหาหลักสูตร :
 • พื้นฐานความรู้แฟรนไชส์ : ความหมาย /ประวัติ / ภาพรวมอุตสาหกรรม / ความสำเร็จ / ประเภท /องค์ประกอบของแฟรนไชส์ / ข้อดี และ ข้อเสีย ของระบบแฟรนไชส์ / ภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมแฟรนไชส์
 • การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ : สภาวะธุรกิจ กับ การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ (RICH to RISK) / ความหมายของ Entrepreneur / นานาเหตุผลในการเป็นผู้ประกอบการ ทั้ง แรงผลัก และ แรงดึงดูด / คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ/ การพัฒนาจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Spirit)
 • การพิจารณาเลือกธุรกิจแฟรนไชส์อย่างถูกวิธี : หลักในการมองหาและสร้างไอเดียในการทำธุรกิจ /ข้อดีและข้อเสีย ของผู้ประกอบการอิสระ กับ แฟรนไชส์ / ปัจจัยเพื่อการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนแฟรนไชส์ / 3 ขั้นตอนในการพิจารณาเลือกลงทุนแฟรนไชส์ / จุดตัดสินใจ ระหว่าง อารมณ์ และ เหตุผล / ลักษณะการลงทุน 3 รูปแบบ กับแฟรนไชส์ / แฟรนไชส์ต้องห้าม ไม่ควรเลือก
 • การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ : หลักที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ / การตลาดและการเลือกทำเล / ระบบความสัมพันธ์ในธุรกิจแฟรนไชส์ / คาถา 6 ข้อ เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
วันจัดอบรมสัมมนา : ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว (ฟอร์จูน) ถนนรัชดาภิเษก
ค่าอบรมสัมมนา : 5,800 บาท (สมาชิกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย และนิตยสารแฟรนไชส์ วิชั่น 5,500 บาท)
 
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสำรองที่นั่งด่วน!
 
พร้อมชำระเงินโดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทเวิร์ค วิชั่น จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045–2–90273–7 
 
สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0–2933–8036–7 
 
 
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Franchise Academy Institute 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ภัทรินทร์ฟู้ดส์ เปิดตั..
2,164
เปิดรายชื่อ 27 แฟรนไชส..
2,159
แฟรนไชส์ ชิคชอน ไก่กรอ..
1,677
ซูโม่ชา ชานมไข่มุก วัต..
1,334
ลอนดรี้บาร์ แบรนด์ร้าน..
1,140
แฟรนไชส์ ชานมไข่มุก Ma..
1,001
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.