Freshmart
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมบางปู..
นิคมอุตสาหกรรมน.. นิคมอุตสาหกรรมว..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม333,796 
จำนวนสมาชิก36,431 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด609
เดือนนี้1
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมการเคหะแห่งชาติ
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Bang Plee Industrial Estate
ที่ตั้งเลขที่ 136/2 หมู่ 17 ถนน เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
รายละเอียด-
พื้นที่ทั้งหมด1,004 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 1,004 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 793 ไร่
 • เขตสำนักงาน 14 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 194 ไร่
 • ผังแสดงการใช้พื้นที่
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

พื้นที่ว่าง-
ราคาขาย/เช่า-
อัตราค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,000 บาท/ไร่/เดือน
ค่าบำบัดน้ำเสีย
 • คิดตามสูตรของ กนอ. ที่ สนบ.3/2548
ค่าบริการกำจัดขยะ
 • ตามอัตราของผู้ให้บริการ
ค่าน้ำประปา
 • ตามอัตราค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง
ค่าไฟฟ้า
 • ตามอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
ค่าโทรศัพท์
 • ตามอัตราของผู้ที่ให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • ผลิตและจำหน่ายโดยการประปานครหลวง
ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 120 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
 • แรงดันไฟฟ้า 24 กิโลโวลต์
ระบบโทรศัพท์
 • บริการโดย TOT, True, AIS ฯลฯ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบตะกอนเร่ง
 • สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 8,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบเตาเผาขยะ
 • ขนส่งและกำจัดโดยเทศบาลและเอกชน
ระบบถนน
 • ผิวจราจรเป็นแอสฟัลติคคอนกรีตกว้าง 10-12 เมตร ทางเท้าปูคอนกรีตกว้าง 2 เมตร รางระบาย ทั้งแบบรางเปิดและปิด
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • คลองระบายน้ำฝนระยะที่ 1 มีความยาวประมาณ 1,800 เมตร กว้าง 14 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร ความสามารถในการรับน้ำ 37,800 ลูกบาศก์เมตร
 • คลองระบายน้ำฝนระยะที่ 2 มีความยาวประมาณ 2,100 เมตร กว้าง 16 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร ความสามารถในการรับน้ำ 50,400 ลูกบาศก์เมตร
 • สถานีสูบระบายน้ำ จำนวน 5 สถานี
 • Mobile Pump จำนวน 4 เครื่อง
 • ความสามารถในการสูบระบายรวม 18,290 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • รถดับเพลิง 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน มีแหล่งน้ำสำรอง ปริมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร
 • ชุดป้องกันสารเคมีระดับ A 2 ชุด
 • เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) 2 ชุด
สภาพพื้นดิน
 • เป็นที่ราบเกิดจากการสะสมของตะกอน (Depositional plain)
ระบบรักษาความปลอดภัย
 • สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในพื้นที่ ของสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบางเสาธง มีสถานีย่อยฯ อยู่ในเขตชุมชนเคหะ เมืองใหม่บางพลี
 • กล้องวงจรปิด


สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี

 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ผู้อำนวยการนางพจนี ศิลารัตน์
ที่อยู่เลขที่ 136/2 หมู่ 17 ถนน เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.0-2705-0697-8
โทรสาร0-2315-1498
อีเมล์Bangplee.1@ieat.go.th
เว็บไซต์www.ieat.go.th/bangplee
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 5,640 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 21 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.