ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


อบรมสัมมนา การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS

หลักการคำนวณเพื่อวัดมูลค่าตามมาตฐานรายงานทางการเงิน
การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ https://goo.gl/R1Kyuj

ปัจจุบัน TFRS มีแนวทางการวัดมูลค่าที่หลากหลาย อาจทำให้ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีสับสน ในการสัมมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นความเข้าใจในการวัดมูลค่า เพื่อนำไปปรับใช้กับการจัดทำรายงานการเงินให้สอดคล้องกับ TFRS และเป็นประโยชน์กับการใช้ประกอบการตัดสินใจ
หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักการคำนวณเพื่อวัดมูลค่าตามมาตฐานรายงานทางการเงิน
แนวทางการวัดมูลค่า

หลักการในการวัดมูลค่ารูปแบบต่างๆ  

ราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม หักค่าเผื่อด้อยค่าสะสม

ราคาทุนปัจจุบัน (ราคาเปลี่ยนแทน)

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

TFRSตัวอย่างการปรับใช้ (ภาคปฎิบัติ)

TAS 105, TFRS 9มูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุน

TAS 105, TFRS 9มูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

TAS 105, TFRS 9การวัดมูลค่าของตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

TAS 12การคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

TAS 16การคำนวณราคาทุนของสินทรัพย์ โดยรวมต้นทุนทางตรงที่ทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

TAS 16การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีต่างๆ

TAS 16การตีราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

TAS 17, TFRS 16การคำนวณภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

TAS 19การคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

TAS 28การคำนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

TAS 36การคำนวณมูลค่าตามบัญชีหลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

TAS 40การวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามวิธีราคาทุนเทียบกับวิธีมูลค่ายุติธรรม

TFRS 15การปันส่วนต้นทุน

TFRS 15การปันส่วนต้นทุนตามสัดส่วน

TFRS 15การปันส่วนต้นทุนตามวิธีมูลค่าคงเหลือ

TFRS 3การคำนวณค่าความนิยมกรณีซื้อกิจการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
024151567 ต่อ 15
นายอภิชา  พนารินทร์
@nukbunchee