32K
1
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
Brain Scan เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความแข็งแกร่ง มีอัตราการเติบโตจากปี พ.ศ. 2556 -2558 อย่างรวดเร็ว จาก 1 สาขา ขยายเป็น 10 สาขาในปัจจุบัน ผลสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยแนวโน้มธุรกิจดาวเด่...
2. 
Gymboree คือสถาบันสำหรับเด็กเล็กและครอบครัว ซึ่งส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกว่า 40 ปี ที่จิมโบรียึดมั่นว่าการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ สามารถกระตุ้นความคิดสร้า...
3. 
KiDO เป็นธุรกิจการศึกษาเด็กเล็กครบวงจร ที่ดำเนินการด้วยหลักสูตรการเรียนรู้แนวใหม่จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้โลกรอบตัวผ่านการเล่น ในกิจกรรมและสื่อการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมตามพัฒนาการและ...
4. 
สถาบันสอนพัฒนาการเด็กระดับอนุบาล ที่เปิดสอนความพร้อมด้านการฟัง การคิดและการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและแม่นยำ สำหรับจุดเด่นของ ควอลิตี้ คิดส์ คือการเรียนการสอนที่สามารถดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้โดยเรียนรู้ ผ่านการเล่น ใช้ระบบกา...
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?