14K
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
ROBOT’S CHILD& SMART VEDIC MATHS สถาบันเรียนรู้อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล และคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมลงมือฝึกปฏิบัติตั้งแต่ประดิษฐ์เขียนโป...
2. 
RoboMind - โรโบมายด์ : ศูนย์สร้างสรรค์การเรียนรู้เทคโนโลยี สำหรับเด็กเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก ผ่านภารกิจสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ประดิษฐ์ เรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) สำหรับเด็กวัย 4 –15 ปี ...
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?