16K
1
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
Eye Level แบรนด์การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีใต้ติดต่อกันถึง 15 ปี ต่อเนื่องและมีการพัฒนาหลักสูตรมาตลอดระยะเวลา 37 ปีเปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาตอนป...
2. 
Future มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิน...
3. 
แฟรนไชส์สถาบันยูนิเซิร์ช ภาษาและคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี โดยเฉพาะ
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?