17K
1
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษEye Level แบรนด์การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีติดต่อกันถึง 21 ปี  ผู้นำด้านหลักสูตรคณิตวิเคราะห์( Critical Thinking)เปิดสอ...
2. 
Future มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิน...
3. 
แฟรนไชส์สถาบันยูนิเซิร์ช ภาษาและคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี โดยเฉพาะ
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?