Freshmart
สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : ข้อคิดเบื้องต้นของผู้ที่มีร้..
Charo Chicken S.. 9) การวิเคราะห์..
Language :
Thai
English
Japanese
Chinese
Korean


ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 7 จาก 218 หน้า 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - [7] - 8 - 9 - 10  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
181
แบบฟอร์มแผนธุรกิจภาคบริการ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานการตลาด )

Detail : ความเป็นมาของธุรกิจ  ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ  ประวัติของกิจการ / ผู้เริ่มกิจการ  แนวความคิดในการก่อตั้งกิจการ

 File size : 0.23 MB.
 Type : pdf

31-08-2553 แฟรนคอร์ป
(5,923)
182
ภาคการค้า กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติการ
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ตัวอย่างกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ | ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ | ธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน | ธุรกิจขายและติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ และอุปกรณ์ประดับรถยนต์ | ธุรกิจร้านจำหน่ายแว่นตาและนาฬิกา

 File size : 0.08 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(5,884)
183
03แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)

 File size : 0.069 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,877)
184
คู่มือภาษีการควบรวมกิจการของประเทศไทย
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศไทย | Thailand )

Detail : รจัดทาคู่มือภาษีการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการ

 File size : 0.331 MB.
 Type : pdf

10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(5,872)
185
โครงสร้างแผนธุรกิจสำหรับ SMEs
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail :
7.  แผนการบริหารจัดการ  (ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)  • รูปแบบธุรกิจ (กิจการเจ้าของคนเดียว ,ห้างหุ้นส่วน ,บริษัทจำกัด ฯลฯ) • โครงสร้างองค์กร และผังบริหาร
 

 File size : 0.061 MB.
 Type : doc

14-05-2556หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(5,801)
186
ใบแจ้งหนี้
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : เงื่อนไขการชำระ      วันครบกำหนด      อ้างถึง     

 File size : 0 MB.
 Type : doc

29-10-2553docstoc
(5,771)
187
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :  ในการปลูกพืชโดยปกติทั่วๆไปมักจะมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงต่างๆ มากมาย ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากดินที่เราใช้ปลูก

 File size : 0.344 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(5,722)
188
แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail :  กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย และการขาย
1.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
 กลุ่มหลัก - นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา 6 แห่ง ในถนนราชวิถี(สถาบันราชภัฎสวนดุสิต และสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา) และประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้กับกิจการ

 File size : 0.174 MB.
 Type : pdf

27-08-2555banneronline
(5,719)
189
สัญญากู้ยืมเงินแบบทั่วไป(ไม่มีหลักประกัน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญากู้ยืมเงิน )

Detail : ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน..................บาท (.................................)และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(5,710)
190
ตัวอย่างแผนธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : การจัดทำแผนธุรกิจโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการ
กู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือเพื่อการหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ แต่ในส่วนของบริษัท กำแพงแสน
คอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เพื่อการกู้เงิน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจประเภทนี้ หรือธุรกิจในส่วนของ Farm Chain คือธุรกิจลูกไร่
เพาะปลูกพืช ผัก เพื่อ Supply วัตถุดิบให้แก่บริษัท
 

 File size : 0.521 MB.
 Type : pdf

27-08-2555yourbusinessplan
(5,708)
191
แบบอย่างการลงทุน ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > Franchise Academy )

Detail : การนำเอาระบบแฟรนไชส์ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมนั้น การจัดการธุรกิจต้องมี

 File size : 1.548 MB.
 Type : doc

12-10-2553dhevil
(5,678)
192
สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail :
ข้อ 4.  เงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆ (หากมี)
ผู้ซื้ออาจลงชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้  โดยผู้ขายต้องยินยอมกรณีที่ดินที่ซื้อขายติดจำนอง  ผู้ขายจะทำการไถ่ถอนก่อน   หรือในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน          ให้ผู้ซื้อ
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

28-08-2555buncheeaudit
(5,657)
193
ใบฝากขาย
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : หากสินค้าไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเวลา 7 วัน ในกรณีชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc

29-10-2553docstoc
(5,595)
194
เริ่มต้นธุรกิจจะทำอย่างไร
( รวม แผนธุรกิจ > คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ )

Detail : กลุ่มคนวัยทำงานที่ทำมาหาได้ด้วยตัวเอง  มักจะต้องการใช้เงินอย่างคุ้มค่า

 File size : 6.987 MB.
 Type : pdf

15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,541)
195
คู่มือธุรกิจสปา
( รวม แผนธุรกิจ > คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ )

Detail : ธุรกิจสปา หมายถึง ธุรกิจที่เปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไป

 File size : 0.508 MB.
 Type : pdf

29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(5,507)
196
ระบบบัญชีสำหรับร้านอาหาร
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail :   ร้านอาหารเป็นธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่ของกิจการจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 

 File size : 0.382 MB.
 Type : doc

26-10-2553มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(5,485)
197
ใบลาหยุด
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ขอลาในเวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา..................น. ถึง เวลา................... น.

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,474)
198
ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่1
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ตำแหน่งที่สมัครPosition Apply for  เงินเดือนที่ต้องการ

 File size : 0.16 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,469)
199
สัญญาจ้างทำงาน(มีผู้ค้ำประกัน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างแรงงาน )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานในตำแหน่ง .................................ในอัตราเงินเดือน

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(5,452)
200
ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :  เตรียมพื้นที่เพื่อใช้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และใช้เป็นที่เก็บ ขวดน้ำ ถังน้ำ          ติดต่อหาซื้อเครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

 File size : 0.024 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(5,408)
201
ตัวอย่าง Powerpoint Presentation Jelly Herb
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : รูปแบบการบรรจุหีบห่อ เป็นถ้วยทรงกลมฝาปิดมิดชิด ออกแบบให้เห็นชัดเจน ยี่ห้อ ชื่อรสชาติ

 File size : 2.179 MB.
 Type : pdf

31-08-2553 แฟรนคอร์ป
(5,388)
202
สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : ตัวการตกลงแต่งตั้งและตัวแทนค้าต่างตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทนค้าต่าง

 File size : 0.035 MB.
 Type : contr

26-08-2553INCquity
(5,315)
203
ช่องทางการจัดจำหน่าย
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > Franchise Academy )

Detail : การขยายตัวของระบบการให้สิทธิหรือ ระบบแฟรนไชส์ จะเติบโตมากขึ้น

 File size : 0.242 MB.
 Type : ppt

09-11-2553มกาวิทยาลัยราชภัฤที่แตหตาง
(5,314)
204
โครงสร้างแผนธุรกิจ
( รวม แผนธุรกิจ > แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการค้า )

Detail : ความเป็นมาและสถานะของกิจการในปัจจุบัน | ชื่อและที่ตั้งกิจการ / ชื่อผู้บริหารที่สำคัญ / ประเภทสินค้าที่ขาย / ยี่ห้อสินค้า (ถ้ามี)

 File size : 0.705 MB.
 Type : doc

18-07-2553SME bank
(5,305)
205
บทนำ - ภาคการค้า
( รวม แผนธุรกิจ > แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการค้า )

Detail : ตัวอย่างแนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการค้า) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 File size : 0.51 MB.
 Type : doc

18-07-2553SME bank
(5,269)
206
ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานธุรการ )

Detail : สำหรับรถยนต์บรรทุก, รถยนต์นั่ง ผลัดที่.....................หมายเลขรถ...........................  

 File size : 0.052 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,231)
207
แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 และข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...

 File size : 0.17 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(5,178)
208
แฟรนไชส์ ชิโร ซูชิ
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > 600 แฟรนไชส์ และโอกาสทางธุรกิจ )

Detail : "ซูชิ" กล่าวได้ว่าเป็นอาหารจานหลักจากแดนปลาดิบ ที่มีส่วนประกอบของข้าวสูตรญี่ปุ่นที่ปั้นเป็นก้อนพอดีคำ

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

12-10-2553กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,140)
209
ใบแนบภ.ง.ด.3ก
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง(นำไปรวมกับใบต่อ ภ.ง.ด.3ก ฉบับอื่น(ถ้ามี))

 File size : 0.48 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(5,129)
210
ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่2
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน Please fill this form in complete.

 File size : 0.108 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,075)
หน้าที่ 7 จาก 327 หน้า 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - [7] - 8 - 9 - 10  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ความพร้อมธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์3 
 Making New Franchise Systems Work 
 Franchise Marketing 
 Franchise-Setup-up-Concept 
 Simulation Modeling and Analysis for in .. 
 Simulation Modeling and Analysis 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจ Jelly Herb 
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนธุรกิจภาคการค้า 
 การวางแผนธุรกิจ เชิงกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจค้าส่ง (Wholesa .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ใบเสนอราคา 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 สัญญากู้เงิน1 
 แผนธุรกิจ(Business Plan) 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com