7-eleven
คอฟแมน อินเตอร์เนชั่นแนล
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : 2) ความเป็นมาของโครงการ
Anago Franchising สัญญาตัวแทน

10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 12
2.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 11
3.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 10
4.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 9
5.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 8
6.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 7
7.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 6
8.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 5
9.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 4
10.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 3
 

ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 7 จาก 230 หน้า 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - [7] - 8 - 9 - 10  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
181
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : กาหนดระยะเวลาเช่าให้เริ่มนับตั้งแต่วันจดทะเบียนการเช่าตามกฎหมายเป็นต้นไป

 File size : 0.113 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(8,517)
182
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (แบบ ภ.ง.ด.91)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : 1.กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้2.กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้

 File size : 0.792 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(8,474)
183
บทนำ - ภาคการผลิต
( รวมแผนธุรกิจ > แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการผลิต )

Detail : ตัวอย่างแนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 File size : 0.51 MB.
 Type : doc

18-07-2553SME bank
(8,434)
184
สัญญากู้ยืมเงินแบบทั่วไป(ไม่มีหลักประกัน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญากู้ยืมเงิน )

Detail : ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน..................บาท (.................................)และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(8,380)
185
ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : หมายเลขเครื่อง 000000000000000  เลขที่...............วันที่...............เวลา .............จุดขาย.............. 

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(8,286)
186
หนังสือแจ้งการลา
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................นามสกุล....................แผนก................มีความประสงค์ขอลาหยุด คือ

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(8,265)
187
หนังสือสัญญาซื้อขายทั่วไป (อสังหาริมทรัพย์)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้ขายรับรองว่าสินค้าที่ทาการส่งมอบกันนี้เป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพตามรายกา

 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(8,177)
188
แบบสอบถามประวัติพนักงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ..............................อายุ........ปี น้ำหนัก ................ กก. ส่วนสูง ...............ซม.

 File size : 0.046 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(8,168)
189
ใบส่งสินค้า
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : รหัสสินค้าITEM CODE  รายละเอียดDESCRIPTION  จำนวนQUANTITY

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(8,116)
190
ปลูกมันสำปะหลัง 7 ไร่ ให้ได้เงินล้าน
( เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร > นิตยสารชุมทางอาชีพ )

Detail : ปลูกมันสำปะหลังครั้งแรก ให้รดน้ำอาทิตย์ละครั้ง ในระหว่างนั้น ให้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย ซึ่งหมักใช้เอง ไม่ต้องซื้อ

 File size : 3.952 MB.
 Type : pdf

12-09-2555ชุมทางอาชีพ
(8,081)
191
ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานธุรการ )

Detail : ถึง..............................จาก หน่วย/แผนก......................บริษัท................................จำกัด

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(7,968)
192
แบบจำลองระบบการบัญชีเพื่อวัดผลประกอบการของการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : ระบบการบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อความอยู่รอด

 File size : 0.753 MB.
 Type : doc

26-10-2553สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
(7,949)
193
หนังสือสัญญานายหน้า
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : นายหน้า ตกลง จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าให้กับ ผู้ให้สัญญา ซึ่งเป็นเจ้าของ..............................

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(7,892)
194
โครงการแก้จนก้าวสู่ปีที่ 5 สอนทำโดนัทจิ๋วและวอฟเฟิล
( เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร > นิตยสารชุมทางอาชีพ )

Detail : คุณ อาทิตยา วงค์ปัญญา เจ้าของโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักว่า เราอยากช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ รวมถึงคนที่อยากมีรายได้เสริมเพื่อที่เขามาเรียนกับเราแล้วสามารถนำไปทำขายได้เลย


 File size : 1.997 MB.
 Type : pdf

10-09-2555ชุมทางอาชีพ
(7,861)
195
หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail :  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

 File size : 0.021 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(7,848)
196
ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่3
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : Personal information (ประวัติส่วนตัว)  Family Information(ประวัติครอบครัว)  Education (การศึกษา)

 File size : 0.092 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(7,811)
197
สัญญาเช่าตึกแถว
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าตึกแถวจำนวน ...........................ห้อง คือ ห้องเลขที่.................

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(7,776)
198
พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก)
( รวมสัญญาต่างๆ > พินัยกรรม )

Detail : เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมดที่มีอยู๋ในปัจจุบัน

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(7,744)
199
03แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)

 File size : 0.069 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(7,679)
200
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรอกได้ คำนวณอัตโนมัติ)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม

 File size : 0.146 MB.
 Type : xls

18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(7,678)
201
สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : ตัวการตกลงแต่งตั้งและตัวแทนค้าต่างตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทนค้าต่าง

 File size : 0.035 MB.
 Type : contr

26-08-2553INCquity
(7,624)
202
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับผู้จะขาย
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail :  ข้อ 4. การส่งมอบและการรับมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      ผู้จะขายจะส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้จะซื้อภายใน………วัน ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อ 3. 

 File size : 0.052 MB.
 Type : rtf

28-08-2555buncheeaudit
(7,617)
203
สัญญาจ้างทำงาน(มีผู้ค้ำประกัน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างแรงงาน )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานในตำแหน่ง .................................ในอัตราเงินเดือน

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(7,608)
204
พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
( รวมสัญญาต่างๆ > พินัยกรรม )

Detail : พินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้เขียนด้วยลายมือชื่อของข้าพเจ้าเองทั้งฉบับ

 File size : 0.027 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(7,583)
205
หนังสือแจ้งคำเตือนพนักงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ด้วยปรากฏว่าท่านได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

 File size : 0.029 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(7,582)
206
บทนำ - ภาคการบริการ
( รวมแผนธุรกิจ > แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคบริการ )

Detail : ตัวอย่างแนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคบริการ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 File size : 0.509 MB.
 Type : doc

18-07-2553SME bank
(7,550)
207
โครงสร้างแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคบริการ )

Detail : ความเป็นมาและสถานะของกิจการในปัจจุบัน ชื่อและที่ตั้งกิจการ / ชื่อผู้บริหารที่สำคัญ / ประเภทบริการ

 File size : 0.706 MB.
 Type : doc

18-07-2553SME bank
(7,420)
208
ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > Franchise Academy )

Detail : ท่านใดที่เป็นแฟรนไชส์ซอร์ จะต้องมีการร่างสัญญา เพื่อให้แฟรนไชส์ซี่รับทราบ เกี่ยวกับสัญญาแฟรนไชส์ เช่น การอนุญาต

 File size : 0.082 MB.
 Type : pdf

09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(7,394)
209
การตั้งราคา 2
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail : ในเรื่องการตั้งราคานั้น นอกจากวิธีการตั้งราคาแล้ว รูปแบบการตั้งราคายังมีส่วนสำคัญ

 File size : 0.049 MB.
 Type : doc

04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(7,328)
210
การประมาณการงบกระแสเงินสด
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail : ในส่วนนี้จะเป็นการประมาณการความต้องการเงินทุนและงบดุลในช่วงเริ่มต้นกิจการ

 File size : 0.084 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(7,283)
หน้าที่ 7 จาก 345 หน้า 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - [7] - 8 - 9 - 10  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 12 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 11 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 10 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 9 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 8 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 7 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 6  
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 5  
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 4 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 3 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ใบเสนอราคา 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 สัญญากู้เงิน1 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 บิลเงินสด  
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com