7-eleven
แฟรนไชส์ ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแตก
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : สบู่อาร์โมเร่
ฉันและเธอ เราคื.. ศิลปะเทียนขนม

10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ข้อมูล 14 แฟรนไชส์แบรนด์ชั้นนำจากอเมริกา (แปลไทย)
2.คู่มือผู้แสดงบูธ ตารางและอุปกรณ์การออกบูธต่างๆ
3.จดหมายเชิญประชุมเตรียมความพร้อมบูธ
4.แผนผังบูธ ตำแหน่งต่างๆ
5.ตารางการเข้า Set up
6.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 12
7.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 11
8.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 10
9.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 9
10.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 8
 

10 อันดับ ดาวน์โหลดสูงสุด
หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางภาษี   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
เข้าชม 39,800 ครั้ง       

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail :
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 จำนวน 3 ฉบับ

 File size : 0.052 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(762)
แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.01)
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : 1.ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 File size : 0.539 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(868)
ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ชื่อผู้ประกอบการ..........................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร...............ชื่อสถานประกอบการ...........................เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขา

 File size : 0.084 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(695)
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : 1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(267)
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ชื่อผู้ประกอบการ..................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร............ชื่อสถานประกอบการ.............เป็น..สำนักงานใหญ่..สาขา

 File size : 0.084 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(438)
การจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : แบบรายละเอียดสินค้าคงเหลือ สำหรับบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf

15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(265)
แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.36)
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ชื่อผู้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม..................ที่อยู่ ..อาคาร..............ห้องเลสขที่...............ชั้นที่...........

 File size : 0.516 MB.
 Type : pdf

15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(242)
การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : รายงานภาษีซื้อนั้นเป็นรายงานแสดงมูลค่าสินค้าหรือบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน

 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf

14-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(216)
แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : เอกสารที่แนบ  ได้แนบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดด้านหลังมาด้วย  จำนวน.........................ฉบับ

 File size : 0.545 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(985)
คำขอแจ้งขอใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและมีความประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

 File size : 0.398 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(3,820)
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว

 File size : 0.463 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(369)
แบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ชื่อสถานประกอบการที่จดแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ…………………..…………

 File size : 0.062 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(586)
แบบแจ้งประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ชื่อสถานประกอบการที่จดแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ...................................

 File size : 0.409 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(210)
คำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ข้าพเจ้ารับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

 File size : 0.742 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(1,757)
คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : มีความประสงค์ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันดังนี้

 File size : 0.475 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(435)
คำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.20)

 File size : 0.503 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(482)
แบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ขอแจ้งรายการเกี่ยวกับการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร  เพื่อเฉลี่ยภาษีซื้อ  ดังนี้

 File size : 0.497 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(307)
แบบแจ้งวันที่ก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ตามที่ได้แจ้งรายการเกี่ยวกับการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารต่อกรมสรรพกรไว้ตามแบบ  ภ.พ.50.1

 File size : 0.438 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(272)
แบบแจ้งรายการเริ่มใช้อาคาร
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : พื้นที่อาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเอง  ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม..............ตารางเมตร

 File size : 0.548 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(246)
แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อาคาร
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : พื้นที่อาคารที่ใช้  นอกจากพื้นที่อาคารที่ใช้ตาม  3.1  รวม......................ตารางเมตร

 File size : 0.515 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(231)
แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ชนิดและประเภทหน่วยความจำของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่บริษัทฯ/ห้างขออนุมัติ

 File size : 0.401 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(578)
หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ด้วย บริษัท/หจก………………………มีความประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษี

 File size : 0.386 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(1,720)
แบบคำขออนุมัติให้สถานบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : มีความประสงค์ ขออนุมัติเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพาก

 File size : 0.489 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(1,139)
คำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : มีความประสงค์จะขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจาก

 File size : 0.517 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(335)
คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : รายการเปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ : เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่...........เดือน..................พ.ศ.............

 File size : 0.774 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(393)
คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ใบอนุญาตประกบกิจการในประเทศไทยเลขที่  (ที่จดแจ้งไว้เดิม).............................................

 File size : 0.444 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(231)
แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบรับและใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากรสำหรับกิจการขายท
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ชนิดและประเภทหน่วยความจำของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ

 File size : 0.401 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(446)
รายละเอียดประเภทยี่ห้อ รุ่น ของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติให้ใช้ออกใบรับและใบกำกับภาษี
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ที่อยู่ : อาคาร.............................ห้องเลขที่............................... ชั้นที่....................... หมู่บ้าน................................

 File size : 0.374 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(387)
แบบคำขอ/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเข้าบัญีเงินฝากธนาคาร
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : เอกสารที่แนบ  คำรับรองของธนาคาร  จำนวน...........................ฉบับ

 File size : 0.446 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(327)
แบบคำขออนุมัติจัดทำรายงานตามมาตรา 87/1 แห่งประมวลรัษฎากรของสถานประกอบการรถเข็นล้อเลื่อน/แผงลอย/ร้านค
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : มีความประสงค์ขออนุมัติจัดทำรายงานภาษีขาย  รายงนภาษีซื้อ  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  ของสถานประกอบการ

 File size : 0.538 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(166)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) 
 กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มต .. 
 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ. .. 
 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ .. 
 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร .. 
 การจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 แบบคำขออนุมัติจัดทำรายงานตามมาตรา 87/1 แ .. 
 แบบคำขอ/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงให้นำเงินภาษีม .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 คำขอแจ้งขอใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมู .. 
 คำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมก .. 
 หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิ .. 
 แบบคำขออนุมัติให้สถานบริการนํ้ามันเชื้อเ .. 
 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล .. 
 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ .. 
 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ. .. 
 แบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ 
 แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิ .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com