แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิด
แฟรนไชส์ ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแตก
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : Pomender Scent bar
ทำเลทางสามแพร่ง.. หนังสือซื้อขายท..

10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด

10 อันดับ ดาวน์โหลดสูงสุด
หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางภาษี   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หั... 
เข้าชม 96,566 ครั้ง       

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินไดพึงประเมิณตามมาตรา 40 ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง

 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(6,127)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (แบบ ภ.ง.ด.3)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำเงินส่งหรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง

 File size : 0.395 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(3,798)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (แบบ ภ.ง.ด.53)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำเงินส่งหรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง

 File size : 0.408 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,147)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.ง.ด.1)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : 1.1เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 4. (1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากากรจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง

 File size : 0.298 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,225)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : 1.1รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่งๆ

 File size : 0.408 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(932)
ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail :
-หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-หักภาษีร้อยละ 10 กรณีนักแสดงภาพยนตร์ หรือ โททัสน์ที่ถ่ายภาพยนตร์ในไทย และได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย

 File size : 0.591 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(982)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึ่งประเมิน

 File size : 0.339 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(2,255)
ใบแนบ ภ.ง.ด.1
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ประเภทเงิน   - เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป    - เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ

 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,453)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) สำหรับเงิน
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : เงินได้พึงประเมินที่ต้องแสดงรายการตามแบบ  ภ.ง.ด.1ก   ได้แก่   เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้  รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากร

 File size : 0.308 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,409)
ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1ก แผ่นอื่น (ถ้ามี))

 File size : 0.377 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,814)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(1)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการเบิกเงินเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ

 File size : 0.461 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(935)
ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : (ให้กรอกลำดับที่ต่อเนื่องกันทุกแผ่นตามเงินได้แต่ละประเภท)

 File size : 0.491 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(3,778)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : สำรหับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร

 File size : 0.548 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(671)
ใบแนบ ภ.ง.ด.2
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง(นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.2 แผ่นอื่น (ถ้ามี))

 File size : 0.465 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(897)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58 (2)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : สำหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

 File size : 0.459 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(490)
ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ที่อยู่ผู้มีเงินได้ (ให้ระบุเลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

 File size : 0.448 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(772)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎกร
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50 (3)(4)(5) กรณีการจ่ายเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7)(8)และการ

 File size : 0.366 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(510)
ใบแนบ ภ.ง.ด.3
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่ายที่เป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,728)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58 (1)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : สำหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7)และ(8) แห่งประมวลรัษฎากร

 File size : 0.404 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(712)
ใบแนบภ.ง.ด.3ก
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง(นำไปรวมกับใบต่อ ภ.ง.ด.3ก ฉบับอื่น(ถ้ามี))

 File size : 0.48 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(9,078)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร

 File size : 0.361 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(929)
ใบแนบ ภ.ง.ด.53
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : หมายเหตุ   - ให้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร  เช่น  ค่านายหน้า  ค่าแห่งกู๊ดวิลล์  ดอกเบี้ย ตั๋วเงิน  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งของกำไร ค่าเช่าอาคาร

 File size : 0.371 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(974)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : - เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)   - ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

 File size : 0.367 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(5,014)
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ชื่อหน่วยงานผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย.................................................

 File size : 0.468 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(425)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบุ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิ .. 
 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตา .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุ .. 
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 ใบแนบภ.ง.ด.3ก 
 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 ใบแนบ ภ.ง.ด.53 
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ใบแนบภ.ง.ด.3ก 
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุ .. 
 ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ) 
 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตา .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิ .. 
 ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก 
 ใบแนบ ภ.ง.ด.3 
 ใบแนบ ภ.ง.ด.1 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com