7-eleven
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์หมอมวลชน
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
การศึกษาวิเคราะ.. แบบคำร้องขอจดทะ..10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2557
2.หมวดแฟรนไชส์เด่นในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
3.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 2) รายชื่อแฟรนไชส์และธุรกิจที่ร่วมงานนี้
4.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 1)
5.AD มางานเดียวครบทุกหมวดแฟรนไชส์ - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
6.AD - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (แบบAD 1 หน้า)
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 - update 1 ก.ย. 57
8.หนังสือบอกเลิกสัญญา
9.ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานบริษัท
10.ใบแนบ ภงด.1
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางภาษี   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หั... 
เข้าชม 65,111 ครั้ง       

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินไดพึงประเมิณตามมาตรา 40 ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง

 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(3,706)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (แบบ ภ.ง.ด.3)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำเงินส่งหรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง

 File size : 0.395 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,382)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (แบบ ภ.ง.ด.53)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำเงินส่งหรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง

 File size : 0.408 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,364)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.ง.ด.1)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : 1.1เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 4. (1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากากรจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง

 File size : 0.298 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(701)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : 1.1รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่งๆ

 File size : 0.408 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(627)
ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail :
-หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-หักภาษีร้อยละ 10 กรณีนักแสดงภาพยนตร์ หรือ โททัสน์ที่ถ่ายภาพยนตร์ในไทย และได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย

 File size : 0.591 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(612)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึ่งประเมิน

 File size : 0.339 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,916)
ใบแนบ ภ.ง.ด.1
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ประเภทเงิน   - เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป    - เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ

 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,101)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) สำหรับเงิน
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : เงินได้พึงประเมินที่ต้องแสดงรายการตามแบบ  ภ.ง.ด.1ก   ได้แก่   เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้  รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากร

 File size : 0.308 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,061)
ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1ก แผ่นอื่น (ถ้ามี))

 File size : 0.377 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,199)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(1)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการเบิกเงินเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ

 File size : 0.461 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(669)
ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : (ให้กรอกลำดับที่ต่อเนื่องกันทุกแผ่นตามเงินได้แต่ละประเภท)

 File size : 0.491 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(2,401)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : สำรหับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร

 File size : 0.548 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(557)
ใบแนบ ภ.ง.ด.2
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง(นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.2 แผ่นอื่น (ถ้ามี))

 File size : 0.465 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(783)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58 (2)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : สำหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

 File size : 0.459 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(406)
ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ที่อยู่ผู้มีเงินได้ (ให้ระบุเลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)

 File size : 0.448 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(629)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎกร
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50 (3)(4)(5) กรณีการจ่ายเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7)(8)และการ

 File size : 0.366 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(444)
ใบแนบ ภ.ง.ด.3
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่ายที่เป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,378)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58 (1)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : สำหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7)และ(8) แห่งประมวลรัษฎากร

 File size : 0.404 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(473)
ใบแนบภ.ง.ด.3ก
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง(นำไปรวมกับใบต่อ ภ.ง.ด.3ก ฉบับอื่น(ถ้ามี))

 File size : 0.48 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(5,704)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร

 File size : 0.361 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(793)
ใบแนบ ภ.ง.ด.53
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : หมายเหตุ   - ให้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร  เช่น  ค่านายหน้า  ค่าแห่งกู๊ดวิลล์  ดอกเบี้ย ตั๋วเงิน  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งของกำไร ค่าเช่าอาคาร

 File size : 0.371 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(774)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : - เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)   - ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

 File size : 0.367 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(2,011)
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : ชื่อหน่วยงานผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย.................................................

 File size : 0.468 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(336)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบุ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิ .. 
 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตา .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุ .. 
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 ใบแนบภ.ง.ด.3ก 
 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 ใบแนบ ภ.ง.ด.53 
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ใบแนบภ.ง.ด.3ก 
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ) 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุ .. 
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตา .. 
 ใบแนบ ภ.ง.ด.3 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิ .. 
 ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก 
 ใบแนบ ภ.ง.ด.1 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com