Freshmart
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : วาเลนไทน์ ตอบทุกโจทย์ให้ดูดี..
องค์การอุตสาหกร.. ธุรกิจรับเหมาก่..

10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ข้อมูล 14 แฟรนไชส์แบรนด์ชั้นนำจากอเมริกา (แปลไทย)
2.คู่มือผู้แสดงบูธ ตารางและอุปกรณ์การออกบูธต่างๆ
3.จดหมายเชิญประชุมเตรียมความพร้อมบูธ
4.แผนผังบูธ ตำแหน่งต่างๆ
5.ตารางการเข้า Set up
6.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 12
7.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 11
8.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 10
9.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 9
10.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 8
 

10 อันดับ ดาวน์โหลดสูงสุด
หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางภาษี   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุ... 
เข้าชม 65,362 ครั้ง       

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (แบบ ภ.ง.ด.91)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : 1.กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้2.กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้

 File size : 0.792 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(9,272)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ขอชำระภาษีล่วงหน้า (แบบ ภ.ง.ด.93)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : ชื่อ....................ชื่อสกุล..................ที่อยู่...............ห้องเลขที่..................ชั้นที่........หมู่บ้าน

 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(643)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (แบบ ภ.ง.ด.94)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : ชื่อ....................ชื่อสกุล.................ชื่อสถานประกอบการ.........ที่อยู่............ห้องเลขที่....ชั้นที่............หมู่บ้าน

 File size : 0.97 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(874)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ทั่วไป (ภ.ง.ด.90)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : ชื่อ......ชื่อสกุล...........ชื่อสถานประกอบการ..................ที่อยู่ อาคาร.......ห้องเลขที่...ชั้นที่.......หมู่บ้าน

 File size : 2.015 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(3,727)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ขอชำระภาษีล่วงหน้า (ภ.ง.ด.93)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : ชื่อ..........ชื่อสกุล........ที่อยู่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............ถนน..........ตำบล/แขวง

 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(260)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : ชื่อ..........ชื่อสกุล........ชื่อสถานประกอบการ.............ที่อยู่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............ถนน..........ตำบล/แขวง

 File size : 0.97 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(354)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานของสำนักงานปฏิบัติก
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : - เงินได้ตามมาตรา 40 (8) เฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ตามาตรา 48 (4))

 File size : 0.378 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(782)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : คำเตื่อน   เมื่อถึงกำหนดเวลายืนแบบแสดงรายการประจำปี  โปรดยืนแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91 ด้วย

 File size : 0.21 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,386)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2552 (สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : ชื่อสกุล............................................. ที่อยู่:อาคาร.....................ห้องเลขที่..............ชั้นที่.........

 File size : 1.851 MB.
 Type : pdf

28-12-2553mrtaxbiz
(1,169)
วิธีการกรองแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2552 (สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : -ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์ก้อได้

 File size : 0.329 MB.
 Type : pdf

28-12-2553mrtaxbiz
(782)
รายละเอีดการคำนวณ ภ.ง.ด 90 แยกรายบุคคล กรณีคู่สมรสรวมคำนวณภาษีและบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  40 (1)   -เงินได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ

 File size : 1.002 MB.
 Type : pdf

28-12-2553mrtaxbiz
(502)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2552 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจิงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน  และใบแนบ(ถ้ามี) รวม........ฉบับ

 File size : 0.528 MB.
 Type : pdf

28-12-2553mrtaxbiz
(901)
วิธีออกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ปี2552 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : รายการลดหย่อน และยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย -ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท

 File size : 0.198 MB.
 Type : pdf

28-12-2553mrtaxbiz
(680)
รายละเอียดการคำนวณ ภ.ง.ด. 91แยกรายบุคคล กรณีคู่สมรสรวมคำนวณภาษีและบริจาคภาคษีแก่พรรคการเมือง
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : การคำนวณภาษี    -เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ  -หัก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น  -คงเหลือ (1.-2.)

 File size : 0.356 MB.
 Type : pdf

28-12-2553mrtaxbiz
(530)
ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ปี 2552
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : (กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ )

 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf

28-12-2553mrtaxbiz
(681)
การหักลดหย่อนเงินบริจาคและรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้เท่ากับจำนวณเงินที่ได้บริจาคจริงในปีภาษี 2552 แต่รวมกันต้องไม่เกิน

 File size : 0.232 MB.
 Type : pdf

28-12-2553mrtaxbiz
(334)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรั
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : - บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 และชำระภาษี ผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต

 File size : 0.495 MB.
 Type : pdf

28-12-2553mrtaxbiz
(442)
วิธีการกรอแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8)
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา )

Detail : กรณีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ฝ่ายต่างยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94

 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf

28-12-2553mrtaxbiz
(431)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ง .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ขอ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหร .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ง .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ขอ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหร .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรั .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำห .. 
 วิธีการกรอแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ง .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหร .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหร .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรั .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง. .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง. .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ง .. 
 วิธีการกรองแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำห .. 
 ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ป .. 
 วิธีออกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com