แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิด2
เดอะทรี บางบอน
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนโครงกา..
Up the Creek Fi.. To Do Planner P..
เข้าชม 1,440,329 ครั้ง       
  หน้าดาวน์โหลด   รวม แผนธุรกิจ   ตัวอย่างแผนธุรกิจ 

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การศึกษาวิเคราะห์การลงทุนอุตสาหกรรมโรงงานน้ำแข็ง
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : น้ำ  เป็นองค์ประกอบหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญยิ่งและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

 File size : 3.316 MB.
 Type : pdf

27-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(429)
ตัวอย่างแผนธุรกิจภาคการผลิต
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail :
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ กิจการ น้ำแข็งใสสะอาด มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ ดังนี้
1)เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานสากล  
2)เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  
 

 File size : 0.158 MB.
 Type : doc

14-05-2556หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(8,453)
โครงสร้างแผนธุรกิจสำหรับ SMEs
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail :
7.  แผนการบริหารจัดการ  (ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)  • รูปแบบธุรกิจ (กิจการเจ้าของคนเดียว ,ห้างหุ้นส่วน ,บริษัทจำกัด ฯลฯ) • โครงสร้างองค์กร และผังบริหาร
 

 File size : 0.061 MB.
 Type : doc

14-05-2556หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(7,492)
ตัวอย่างแผนธุรกิจโปรแกรมสำเร็จรูประบบบัญชี
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ความเป็นมา
กิจกรรมทางการบัญชี จัดเป็นงานที่มีความสำ คัญยิ่งต่อทุกกิจการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แสดงผลการดำ เนินงาน
เพื่อใช้ในการควบคุมประเมินผลการดำ เนินงานของกิจการเอง และยื่นแสดงประกอบการชำ ระภาษีอากรตามกฎหมาย รวมถึง
การแสดงรายการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดหาเงินทุนสำ หรับขยายการดำ เนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นรูปแบบขนาดดำ เนินกิจการที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในไทย

 File size : 0.518 MB.
 Type : pdf

27-08-2555yourbusinessplan
(4,790)
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerbyDrinks
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail :  บริษัท เฮลท์ตี้ดริ้ง จำ กัด เป็นบริษัทที่เปิดดำ เนินธุรกิจการจำ หน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพภายใต้
ยี่ห้อเฮอร์บี้ดริ้ง ในลักษณะของซุ้มจำ หน่ายเครื่องดื่ม (Kiosk) ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจะ
เริ่มเปิดดำ เนินการในเดือนกรกฎาคม 2543 เนื่องจากมองเห็นโอกาสธุรกิจจากการที่ตลาดเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ กำ ลังได้รับความนิยมอย่างสูงโดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,700 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอยู่
ที่ 10-15% ต่อปี

 File size : 2.539 MB.
 Type : pdf

27-08-2555yourbusinessplan
(7,839)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail :  ร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ( Hardware ) ต่างๆมาก
มายเพื่อใช้ในการดำเนินการ เช่น ลำโพง เมาส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ กิจการจะไม่ค่อยซื้ออุปกรณ์เหล่า
นี้มาเป็นเงินเชื่อ แต่มักจะซื้อเข้ามาใช้ในกิจการในรูปแบบเงินสดเลย อย่างไรก็ตามเจ้าของกิจการก็ยังจำเป็นที่จะ
ต้องพิจารณาค่าเสื่อมราคาของรายการเหล่านี้ในประกอบการพิจารณากำไรขาดทุนของกิจการเสมอ

 File size : 0.22 MB.
 Type : pdf

27-08-2555yourbusinessplan
(7,808)
ตัวอย่างแผนธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : การจัดทำแผนธุรกิจโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการ
กู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือเพื่อการหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ แต่ในส่วนของบริษัท กำแพงแสน
คอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เพื่อการกู้เงิน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจประเภทนี้ หรือธุรกิจในส่วนของ Farm Chain คือธุรกิจลูกไร่
เพาะปลูกพืช ผัก เพื่อ Supply วัตถุดิบให้แก่บริษัท
 

 File size : 0.521 MB.
 Type : pdf

27-08-2555yourbusinessplan
(6,948)
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านอาหาร
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ร้าน “จานสาระ” กำ หนดเป้าหมายที่รายได้ 20 ล้านบาทสำ หรับปีที่ 1 และมีอัตราการเติบโต
ของรายได้เท่ากับ 8% ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 โดยมีอัตรากำ ไรสุทธิเป็น 20% ของรายได้แต่ละปีนอกจากนี้
ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นหนึ่งในใจ (Top of mind) ของลูกค้าเมื่อนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
อย่างแท้จริง ซึ่งไว้ใจได้ทั้งในด้านคุณค่าสารอาหาร กระบวนการผลิตและการบริการ

 File size : 1.38 MB.
 Type : pdf

27-08-2555yourbusinessplan
(26,103)
แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail :  กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย และการขาย
1.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
 กลุ่มหลัก - นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา 6 แห่ง ในถนนราชวิถี(สถาบันราชภัฎสวนดุสิต และสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา) และประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้กับกิจการ

 File size : 0.174 MB.
 Type : pdf

27-08-2555banneronline
(6,717)
แผนธุรกิจไอศกรีมสมุนไพร
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : บริษัท แอมโบรเชีย จำกัด (Ambrosia Co.,Ltd)จะเริ่มดำเนินธุรกิจในเดือน มกราคม 2545  โดยผลิตภัณฑ์ของ Am
brosia คือ ไอศกรีมสมุนไพร ภายใต้ชื่อ"Herbies"โดยไอศกรีมดังกล่าวจะเป็นไอศกรีมในระดับ Premium ที่นอกจากจะมีความแปลกใหม่ในด้านรสชาติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 File size : 1.193 MB.
 Type : pdf

27-08-2555banneronline
(10,607)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมบัวลอยงาดำน้ำขิงแช่แข็ง : 2550
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : อาหารกล่องแช่แข็ง คนไทยรู้จักและยอมรับอาหารประเภทนี้มากขึ้นด้วย

 File size : 1.339 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,430)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมไบโอดีเซล : 2551
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิง

 File size : 1.685 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,007)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ปุ๋ยอินทรีย์เคมีคือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มีการปรับปรุงสูตรโดยการผสมปุ๋ยเคมี

 File size : 3.289 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,811)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปหมูหยอง"ข้าวกล้องสไตล์ญี่ปุ่น"
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้องทอดสไตล์ญี่ปุ่น

 File size : 0.897 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,831)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เจลจากสมุนไพร
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : พืชสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในการช่วยรักษา

 File size : 1.651 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,805)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรสอัดแท่ง
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ปัจจุบันตลาดขนมขบเคี้ยวซึ่งถือเป็นอาหารสำเร็จรูป

 File size : 2.414 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,458)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งลำเลียง(Roller)
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ลูกกลิ้งลำเลียง หรือ Roller เป็นชิ้นส่วนสำคัญชิ้นหนึ่งของระบบการลำเลียง

 File size : 1.841 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(911)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมแผนธุรกิจ โครงการผลิตและจำหน่ายฟองน้ำทั่วภาคใต้ ภายใต้สัญลักษณ์
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ เป็นสินค้าในการใช้เป็นวัตถุดิบ

 File size : 3.929 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(780)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมโรงงานน้ำแข็ง
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : น้ำแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

 File size : 1.698 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,763)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์เป็นการบริการรับเชือดไก่ และชำแหละเนื้อไก่

 File size : 1.159 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,059)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมโรงงานผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงบรรจุซอง
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : รับผลิตเครื่องดื่มปรุงสำเร็จรูปชนิดผงบรรจุซอง โดยเน้นไปที่ตลาดกาแฟ 3 in 1

 File size : 1.999 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,490)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมไอศกรีมผลไม้โฮมเมด I - Suntaree
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ไอศครีมเป็นของหวานที่คนทุกเพศทุกวัยชื่นชอบ เมื่อได้ลิ้มชิมรส

 File size : 2.396 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,981)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "น้ำมันรำข้าว Oz-Natural"
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : น้ำมันรำข้าว  เป็นส่วนตลาดย่อยส่วนหนึ่งในตลาดน้ำมันพืชใหญ่

 File size : 1.542 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,267)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ Healthy Ice"
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ไอศครีมผลไม้และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น2กลุ่ม

 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,345)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตผสมเสร็จ"
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผสมเรียบร้อยจากโรงงานพร้อมใช้งาน

 File size : 1.352 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,304)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ พลาสติกรีไซเคิล" : 2550
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : เป็นลักษณะที่เป็นเม็ดพลาสติกเล็ก ๆ เรียกว่าเม็ดพลาสติกเกรดสอง

 File size : 1.527 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,427)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ตลับหมึกสำเร็จรูป"
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ตลับผงหมึกสำเร็จรูป ชนิด Replaccmcnt Part

 File size : 5.256 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(617)
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม ศูนย์สุขภาพ สุรินทร์เฮลท์คลับ
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : การบริการของศูนย์  เป็นการให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วย

 File size : 2.816 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(819)
การศึกษาวิเคราะห์วิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรมจำหน่ายตั๋วรถโดยสารด้วยระบบออนไลน์
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ในโลกยุคปัจจุบัน ความสะดวกและรวดเร็วในชีวิตประจำวัน

 File size : 1.514 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(743)
การศึกษาวิเคราะห์ห์ลงทุนอุตสาหกรรม"Enjoy Night Car Caer"
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ของ Enjoy Enight Car Care จะมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ

 File size : 1.005 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(820)
การอบรมหลักสูตร Strategic Planning แผนธุรกิจและการนำไปใช้
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : เครื่องมือผู้ประกอบการสามารถใช้กำหนดขั้นตอนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

 File size : 0.744 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,197)
หน้าที่ 1 จาก 10 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ตัวอย่างแผนธุรกิจภาคการผลิต 
 โครงสร้างแผนธุรกิจสำหรับ SMEs 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจโปรแกรมสำเร็จรูประบบบัญ .. 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจHerbyDrinks 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรม .. 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านอาหาร  
 แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป 
 แผนธุรกิจไอศกรีมสมุนไพร 
 การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณ .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 แผนธุรกิจ(Business Plan) 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านอาหาร  
 แผนธุรกิจ ไอศครีมสมุนไพร 
 แผนธุรกิจ ร้านน้ำพริกแม่อุษา 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านขนมเบอเกอรี่  
 แผนธุรกิจไอศกรีมสมุนไพร 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจ Jelly Herb  
 แผนการตลาด คืออะไร การเขียนแผนการตลาด กล .. 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจภาคการผลิต 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจHerbyDrinks 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com