โซกี้ ฮอท สปา
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : เรียกชำระค่าหุ้น 25%
ประเด็นคำถาม-ตอ.. คู่มือการค้าการ..
เข้าชม 197,949 ครั้ง       
  หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารทั่วไป 

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ใบปะหน้าfax
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : เลือกข้อความนี้และลบออกหรือแทนที่ด้วยข้อความของคุณเอง หากต้องการบันทึกการ

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

21-10-2553Thaifranchisecenter
(16,292)
หนังสือส่งมอบงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail :  หนังสือส่งมอบงาน. วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ... จึงขอส่งมอบงานดังกล่าวประกอบด้วย. 1. ... ทั้งนี้ได้ส่งมอบเอกสารอื่นและสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้.

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,258)
แบบประเมินองค์ความรู้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail :
ประเด็นการประเมิน ๑.การสร้างระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๒.สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(E-Office) ๓.การพัฒนาหลักสูตรการฝึกด้วยกระบวนการเชิงระบบและวิธีวิจัย
 

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc

17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(597)
บทความเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกด้วยกระบวนการเชิงระบบและวิธีการวิจัย
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมมักนิยมใช้กระบวนการเชิงระบบและวิธีการวิจัยด้านการศึกษา ที่เรียกว่าการออกแบบระบบการเรียนการสอน(Instructional System Design) ได้แก่ ISD Model หรือ ADDIE Model (เอ็ดดี้โมเดล) นั่นเอง 


 File size : 0.113 MB.
 Type : doc

17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(247)
จิตสำนึกการให้บริการประชาชน (Service Mind)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : “บริการ” หมายถึง การทำงานเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือหรือทำงานเพื่อตามความต้องการของผู้รับบริการ

 File size : 0.33 MB.
 Type : doc

17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(258)
ใบรับรองการฝึกอบรม ไทยเข้มแข็ง
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail :
หลักสูตร ................  สาขา ................................. จำนวน .......... ชั่วโมงณ. ...............................ระหว่างวันที่ ........................... ถึงวันที่...............................
 

 File size : 0.061 MB.
 Type : doc

17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(271)
แบบประเมินกลุ่ม OTOP พิษณุโลก
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail :
ชื่อ-นามสกุล.............................ตำแหน่ง.......................
หน่วยงาน / บริษัท.....................ประเภทธุรกิจ................

 File size : 0.109 MB.
 Type : pdf

29-08-2555dbdbizclub.
(464)
แบบประเมินกลุ่มหัตถกรรม
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : กรณีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้/เครื่องประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

 File size : 0.109 MB.
 Type : pdf

29-08-2555dbdbizclub.
(228)
แบบประเมินกลุ่ม OTOP ขนมหวานเพชรบุรี
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ภาครัฐได้มีเกณฑ์กำหนดวัดศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์และความพร้อมของชุมชนโดยมีการให้คะแนนเกณฑ์ต่าง ๆ

 File size : 0.109 MB.
 Type : pdf

29-08-2555dbdbizclub.
(183)
แบบประเมินบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : มีกำหนดเวลาเปิด-ปิดชัดเจน มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ในอาคารซ่อมอย่างชัดเจนทุกบริเวณ  มีระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามกฎหมาย

 File size : 0.109 MB.
 Type : pdf

29-08-2555dbdbizclub.
(691)
แบบประเมินธุรกิจสปา
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล......................
ตำแหน่ง......................
บริษัท/ร้าน..................

 File size : 0.12 MB.
 Type : pdf

29-08-2555dbdbizclub.
(408)
แบบประเมินธุรกิจอาหารเพื่อการท่องเที่ยวชัยนาท
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ภาครัฐได้มีเกณฑ์กำหนดวัดศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว ให้คะแนนตามเกณฑ์ต่างๆ  หากสถานประกอบการได้คะแนนรวมมากจะถือว่าเป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานและความพร้อม  กว่าสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจคล้ายๆกัน

 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf

29-08-2555dbdbizclub.
(168)
ใบสมัครเข้าอบรม ดาวเทียม
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ข้าพเจ้า(นาย/นาง/น.ส.)...........
บริษัท..........
สถานที่ติดต่อ..........

 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf

29-08-2555dbdbizclub.
(250)
ใบสมัครเข้าอบรม e-Learning
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail :  ใบตอบรับอบรม "แผนธุรกิจที่ดี สร้างธุรกิจได้ผล"
ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2554
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 File size : 0.195 MB.
 Type : pdf

29-08-2555dbdbizclub.
(275)
แบบประเมินธุรกิจอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเพชรบุรี
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ห้องสุขาต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะมีสุขภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานได้ มีการแยกใช้ระหว่างชาย - หญิงและมีส่วนให้บริการสำหรับผู้พิการ

 File size : 0.124 MB.
 Type : pdf

29-08-2555dbdbizclub.
(123)
แบบประเมินธุรกิจอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสนามบินน้ำ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : สารปรุงแต่งอาหารต้องมีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เก็บในภาชนะที่ไม่สร้างสารพิษและมีฝาปิด

 File size : 0.124 MB.
 Type : pdf

29-08-2555dbdbizclub.
(136)
แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail :  รายละเอียดการฝึกสอน(โปรดระบุทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และผลการฝึกสอน หากเนื้อที่ไม่พอโปรดเขียนเพิ่มในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งและแนบมากับรายงานนี้)

 File size : 0.201 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(267)
ใบแจ้งหนี้
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : เงื่อนไขการชำระ      วันครบกำหนด      อ้างถึง     

 File size : 0 MB.
 Type : doc

29-10-2553docstoc
(6,180)
06แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(จากทุกฝ่าย)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมินโดยประเมินเฉพาะนายจ้าง,ผู้ถูกประเมิน,เพื่อนร่วมงานเท่านั้น

 File size : 0.075 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(2,344)
05แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : กรุณาให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนลงในช่องว่างที่กำหนดให้

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,547)
03แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ความตรงต่อเวลา          ดีมาก       ดี        ปานกลาง        พอใช้                ควรปรับปรุง

 File size : 0.069 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,262)
02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำหรับพนักงานประเมินตนเอง)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ...............ระหว่างวันที่ ....................ถึง ........................................

 File size : 0.054 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(3,091)
04แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน(สำหรับเพื่อนร่วมงาน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ชื่อพนักงานผู้ถูกประเมิน............................................ตำแหน่ง.....................................................

 File size : 0.063 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,021)
01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : การเคารพกฎระเบียบของบริษัท      ดีมาก     ดี        ปานกลาง           พอใช้                ควรปรับปรุง

 File size : 0.05 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,536)
ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์   ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ  ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

 File size : 0.052 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(3,327)
ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ฟอร์มนี้ใช้สำหรับพนักงานขับรถและผู้ควบคุมรถ ใช้เครื่องหมาย     √สภาพเรียบร้อย ,  X สภาพบกพร่อง

 File size : 0.052 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(2,166)
ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : หมายเลขเอกสาร ตั้งแต่................ถึง..................ได้จัดส่งเอกสารและสิ่งของตามรายการ ดังต่อไปนี้

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,204)
ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ชื่อ-สกุล ผู้มาติดต่อ.......................บริษัท/ห้าง/ร้าน..........................วัตถุประสงค์..........................................

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,177)
ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ตามที่ท่าน ได้แจ้งซ่อมสินค้า....................รุ่น............. เมื่อวันที่............ตามใบส่งซ่อมเลขที่......................

 File size : 0.043 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(2,722)
ใบสมัครเข้ารับการอบรม
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : หลักสูตรที่สมัคร   หลักสูตร............................................ ราคา........................บาท

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(735)
ใบรับรองแพทย์
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง(1) .......................ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ...................

 File size : 0.029 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,956)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 หนังสือส่งมอบงาน 
 ใบรับรองการฝึกอบรม ไทยเข้มแข็ง 
 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน (Service Min .. 
 บทความเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกด้วยก .. 
 แบบประเมินองค์ความรู้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงา .. 
 แบบประเมินบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 
 แบบประเมินกลุ่ม OTOP ขนมหวานเพชรบุรี 
 แบบประเมินกลุ่มหัตถกรรม 
 แบบประเมินกลุ่ม OTOP พิษณุโลก 
 แบบประเมินธุรกิจสปา 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ใบปะหน้าfax 
 ใบนำส่งแฟกซ์  
 ใบเบิกของ  
 ใบแจ้งหนี้ 
 ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แจ้งสั่งซื้อ  
 ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ  
 ใบสั่งซื้อ  
 ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน  
 ใบเบิกพัสดุ  
 02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำ .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com