7-eleven
สุกี้นายพัน
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาต..
เรื่องขี้หมา 2.. ข้อมูลตลาดผลิตภ..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (525)
รวมแผนธุรกิจ (710)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,869)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (321)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (733)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (876)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (173)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (1,118)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (98)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (35)
รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (52)
ไฟล์ทั้งหมด7,571 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
525 
-รวมแผนธุรกิจ
710 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,869 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
733 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
173 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
-เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
-รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 

หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ...   เอกสารงานบุคคล... 
ผู้เข้าชม 1,095,065 ครั้ง

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
แบบสอบถามประวัติพนักงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ..............................อายุ........ปี น้ำหนัก ................ กก. ส่วนสูง ...............ซม.

 File size : 0.046 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(10,605)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ มีกำหนด วัน. ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่. ถึงวันที่ มีกำหนด วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่...

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc

16-05-2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(9,831)
แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา. ที่อยู่....................................................... . ... มีความประสงค์ที่จะขอลา ( ) ป่วย , ( ) กิจ เนื่องจาก................................................................. .

 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf

16-05-2557วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
(48,674)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว. (เขียนที่). ... ขอลา ลากิจส่วนตัว เนื่องจาก. ... ข้าพเจ้าได้ลา ลาป่วย ลากิจ ส่วนตัว ลาคลอดบุตร ครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ ....

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

16-05-2557มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2,980)
แบบฟอร์มใบลากิจ/ลาป่วย 
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ใบลากิจ / ลาป่วย. เขียนที่……
วันที่ ….. เดือน …………….. พ.ศ 2552.
เรื่อง ขอลากิจ / ลาป่วย.
เรียน ครูผู้สอนวิชา…

 File size : 0.029 MB.
 Type : doc

16-05-2557 ไม่ระบุ
(61,438)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (เขียนที่)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว. (เขียนที่) . ... . . .
มีกําหนด . . วัน. ข้าพเจ้าได้ลา 口 ป่วย 口 กิจส่วนตัว 口 คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ . . เดือน . . . . . . พ.ศ.

 File size : 0.112 MB.
 Type : pdf

16-05-2557สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(24,010)
แบบใบลาอุปสมบท
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :
ข้าพเจ้า................................................................................ตำแหน่ง.....................…………...............
สังกัด.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่..................................................................เข้ารับราชการเมื่อวันที่...................…………...............................
ข้าพเจ้า              •  ยังไม่เคย       •  เคย อุปสมบท  บัดนี้มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

16-05-2557กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,635)
ใบลากิจ ใบลาป่วย ใบลาพักผ่อนประจำปี
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : กระผม/ดิฉัน ได้ลากิจอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้ จำนวน …….. ครั้ง รวม ………… วัน. ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา. (ลงชื่อ) …………………………………………… ตำแหน่ง …

 File size : 0.048 MB.
 Type : doc

16-05-2557กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
(3,976)
ใบลากิจ ลาปวย ของนักศึกษาภาคปกติ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ใบลากิจ ลาปวย ของนักศึกษาภาคปกติ. เขียนที่. .... ถาลากิจตองสงใบลากอนวันลา ยกเวนกรณีเรงดวนก็ไปกอน แตเมื่อกลับมาแลวตองสงใบลาโดยเร็ว.

 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf

16-05-2557มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(11,390)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ... มีกำหนด...............................วัน. ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่..................................................ถึงวันที่...

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc

16-05-2557ชมรมนิติกร อปท.
(671)
แบบใบลาป่วย ลากิจ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : แบบใบลาปวย ลากิจ. วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ................. เรื่อง ................................................................ เรียน อาจารย................................................... วิชา.

 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf

16-05-2557มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(1,117)
ใบลากิจพิเศษ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : Date. เรียน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผานผูบังคับบัญชาตามสายงาน. To. The Director of the Office of Human Resources Management through ...

 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf

16-05-2557สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1,371)
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf

15-05-2557องค์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(649)
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

 File size : 0.067 MB.
 Type : doc

15-05-2557โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
(9,484)
ใบลากิจ,ลาป่วย
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ลาป่วย  ให้ส่งใบลาหลังจากมาเรียนปกติภายใน 7 วัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ถ้าการลามีวันลามากกว่า 3-5 วัน ให้แนบหลักฐานการลาด้วย (ใบรับรองแพทย์)
ลากิจ        ให้ส่งใบลาล่วงหน้าก่อนการหยุดเรียนอย่างน้อย 1 วัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc

15-05-2557มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(40,443)
หนังสือลาออก
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจาก..............

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(25,888)
หนังสือเตือน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ดังนั้น จึงให้ท่านแก้ไข ปรับปรุง งดเว้น หรือละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น มิฉะนั้นหากกระทำผิดอีก

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(14,187)
แบบหนังสือรับรองการจ้าง
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ข้อมูลการจ้าง INFORMATION OF EMPLOYMENT

 File size : 0.236 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(16,921)
แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 และข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...

 File size : 0.17 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(8,629)
ใบแจ้งเข้าทำงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ…….ประเภทของกิจการธุรกิจ……

 File size : 0.09 MB.
 Type : doc

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(8,700)
ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ……….ประเภทของกิจการธุรกิจ............

 File size : 0.099 MB.
 Type : doc

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(8,172)
แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ชื่อบุคคลที่ติดต่อ.........ตำแหน่ง......เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อ..........ออกให้ ณ.........จำนวนลูกจ้าง ณ วันแจ้งทั้งหมด......คน คนไทย........คน คนต่างด้าว.......คน
 

 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,894)
รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และไปปฏิบัติงาน

 File size : 0 MB.
 Type : doc

29-10-2553มหาวิทยาลัยมหิดล
(6,107)
ใบขออนุมัติสั่งซื้อ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : จำนวน  รายการ  แบบ/รุ่น  จำนวนคงเหลือ  จำนวนสั่งซื้อ  ราคาต่อหน่วย  จำนวนเงิน

 File size : 0.046 MB.
 Type : doc

29-10-2553ภัทรมิตร
(10,182)
06แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(จากทุกฝ่าย)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ชื่อ-นามสกุล(นายจ้าง)ผู้ประเมิน...........................................ตำแหน่ง..........................................

 File size : 0.075 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(15,054)
05แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : กรุณาให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนลงในช่องว่างที่กำหนดให้

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,802)
03แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)

 File size : 0.069 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(10,274)
02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำหรับพนักงานประเมินตนเอง)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ผลงานส่วนตัวของคุณในการทำงาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)

 File size : 0.054 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(24,207)
04แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน(สำหรับเพื่อนร่วมงาน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้ถูกระเมิน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่พึงมี

 File size : 0.063 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(7,420)
01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : กรุณาแสดงความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานผู้ถูกประเมิน (โปรดระบุ)

 File size : 0.05 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(18,415)
หนังสือเลิกจ้างตามสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : เพื่อปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ตามโครงการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงาน ตั้งแต่วันที่........................

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(9,501)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ใบลากิจพิเศษ 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว .. 
 แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา .. 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว .. 
 แบบฟอร์มใบลากิจ/ลาป่วย .. 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (เขี .. 
 แบบใบลาอุปสมบท .. 
 ใบลากิจ ใบลาป่วย ใบลาพักผ่อนประจำปี .. 
  ใบลากิจ ลาปวย ของนักศึกษาภาคปกต .. 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 หนังสือเลิกจ้างพนักงาน .. 
 แบบฟอร์มใบลากิจ/ลาป่วย .. 
 แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา .. 
 ใบลากิจ,ลาป่วย 
 ใบแจ้งการปรับเงินเดือนพนักงาน .. 
 หนังสือลาออก 
 02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำ .. 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (เขี .. 
 01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำ .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.