มิสเตอร์สลัด
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : Nanosoft Free Queue 2.0
สัญญาจำนองทรัพย.. Zero's Mr. Subm..
เข้าชม 624,124 ครั้ง       
  หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารงานบุคคล 

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
แบบสอบถามประวัติพนักงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ..............................อายุ........ปี น้ำหนัก ................ กก. ส่วนสูง ...............ซม.

 File size : 0.046 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(7,271)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ มีกำหนด วัน. ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่. ถึงวันที่ มีกำหนด วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่...

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc

16-05-2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(1,505)
แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา. ที่อยู่....................................................... . ... มีความประสงค์ที่จะขอลา ( ) ป่วย , ( ) กิจ เนื่องจาก................................................................. .

 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf

16-05-2557วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
(384)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว. (เขียนที่). ... ขอลา ลากิจส่วนตัว เนื่องจาก. ... ข้าพเจ้าได้ลา ลาป่วย ลากิจ ส่วนตัว ลาคลอดบุตร ครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ ....

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

16-05-2557มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(370)
แบบฟอร์มใบลากิจ/ลาป่วย
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ใบลากิจ / ลาป่วย. เขียนที่……
วันที่ ….. เดือน …………….. พ.ศ 2552.
เรื่อง ขอลากิจ / ลาป่วย.
เรียน ครูผู้สอนวิชา…

 File size : 0.029 MB.
 Type : doc

16-05-2557 ไม่ระบุ
(12,545)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (เขียนที่)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว. (เขียนที่) . ... . . .
มีกําหนด . . วัน. ข้าพเจ้าได้ลา 口 ป่วย 口 กิจส่วนตัว 口 คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ . . เดือน . . . . . . พ.ศ.

 File size : 0.112 MB.
 Type : pdf

16-05-2557สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(5,148)
แบบใบลาอุปสมบท
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :
ข้าพเจ้า................................................................................ตำแหน่ง.....................…………...............
สังกัด.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่..................................................................เข้ารับราชการเมื่อวันที่...................…………...............................
ข้าพเจ้า              •  ยังไม่เคย       •  เคย อุปสมบท  บัดนี้มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

16-05-2557กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(231)
ใบลากิจ ใบลาป่วย ใบลาพักผ่อนประจำปี
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : กระผม/ดิฉัน ได้ลากิจอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้ จำนวน …….. ครั้ง รวม ………… วัน. ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา. (ลงชื่อ) …………………………………………… ตำแหน่ง …

 File size : 0.048 MB.
 Type : doc

16-05-2557กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
(544)
ใบลากิจ ลาปวย ของนักศึกษาภาคปกติ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ใบลากิจ ลาปวย ของนักศึกษาภาคปกติ. เขียนที่. .... ถาลากิจตองสงใบลากอนวันลา ยกเวนกรณีเรงดวนก็ไปกอน แตเมื่อกลับมาแลวตองสงใบลาโดยเร็ว.

 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf

16-05-2557มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(1,661)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ... มีกำหนด...............................วัน. ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่..................................................ถึงวันที่...

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc

16-05-2557ชมรมนิติกร อปท.
(99)
แบบใบลาป่วย ลากิจ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : แบบใบลาปวย ลากิจ. วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ................. เรื่อง ................................................................ เรียน อาจารย................................................... วิชา.

 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf

16-05-2557มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(154)
ใบลากิจพิเศษ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : Date. เรียน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผานผูบังคับบัญชาตามสายงาน. To. The Director of the Office of Human Resources Management through ...

 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf

16-05-2557สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(205)
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf

15-05-2557องค์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(113)
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

 File size : 0.067 MB.
 Type : doc

15-05-2557โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
(1,645)
ใบลากิจ,ลาป่วย
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ลาป่วย  ให้ส่งใบลาหลังจากมาเรียนปกติภายใน 7 วัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ถ้าการลามีวันลามากกว่า 3-5 วัน ให้แนบหลักฐานการลาด้วย (ใบรับรองแพทย์)
ลากิจ        ให้ส่งใบลาล่วงหน้าก่อนการหยุดเรียนอย่างน้อย 1 วัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc

15-05-2557มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(176)
หนังสือลาออก
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจาก..............

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(11,540)
หนังสือเตือน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ดังนั้น จึงให้ท่านแก้ไข ปรับปรุง งดเว้น หรือละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น มิฉะนั้นหากกระทำผิดอีก

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(3,463)
แบบหนังสือรับรองการจ้าง
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ข้อมูลการจ้าง INFORMATION OF EMPLOYMENT

 File size : 0.236 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(10,518)
แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 และข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...

 File size : 0.17 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(5,845)
ใบแจ้งเข้าทำงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ…….ประเภทของกิจการธุรกิจ……

 File size : 0.09 MB.
 Type : doc

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(5,149)
ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ……….ประเภทของกิจการธุรกิจ............

 File size : 0.099 MB.
 Type : doc

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(5,135)
แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ชื่อบุคคลที่ติดต่อ.........ตำแหน่ง......เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อ..........ออกให้ ณ.........จำนวนลูกจ้าง ณ วันแจ้งทั้งหมด......คน คนไทย........คน คนต่างด้าว.......คน
 

 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,849)
รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และไปปฏิบัติงาน

 File size : 0 MB.
 Type : doc

29-10-2553มหาวิทยาลัยมหิดล
(4,470)
ใบขออนุมัติสั่งซื้อ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : จำนวน  รายการ  แบบ/รุ่น  จำนวนคงเหลือ  จำนวนสั่งซื้อ  ราคาต่อหน่วย  จำนวนเงิน

 File size : 0.046 MB.
 Type : doc

29-10-2553ภัทรมิตร
(7,866)
06แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(จากทุกฝ่าย)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ชื่อ-นามสกุล(นายจ้าง)ผู้ประเมิน...........................................ตำแหน่ง..........................................

 File size : 0.075 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(10,947)
05แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : กรุณาให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนลงในช่องว่างที่กำหนดให้

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(4,201)
03แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)

 File size : 0.069 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(6,634)
02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำหรับพนักงานประเมินตนเอง)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ผลงานส่วนตัวของคุณในการทำงาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)

 File size : 0.054 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(14,139)
04แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน(สำหรับเพื่อนร่วมงาน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้ถูกระเมิน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่พึงมี

 File size : 0.063 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(4,779)
01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : กรุณาแสดงความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานผู้ถูกประเมิน (โปรดระบุ)

 File size : 0.05 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(10,312)
หนังสือเลิกจ้างตามสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : เพื่อปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ตามโครงการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงาน ตั้งแต่วันที่........................

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,779)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ใบลากิจพิเศษ 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
 แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
 แบบฟอร์มใบลากิจ/ลาป่วย 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (เขี .. 
 แบบใบลาอุปสมบท 
 ใบลากิจ ใบลาป่วย ใบลาพักผ่อนประจำปี 
  ใบลากิจ ลาปวย ของนักศึกษาภาคปกต .. 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 หนังสือเลิกจ้างพนักงาน  
 ใบแจ้งการปรับเงินเดือนพนักงาน  
 02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำ .. 
 แบบฟอร์มใบลากิจ/ลาป่วย 
 หนังสือลาออก 
 06แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน( .. 
 แบบหนังสือรับรองการจ้าง 
 01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำ .. 
 หนังสือแจ้งการลา  
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com