สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงคงไ..
ฮ่อยจ๊อเสิร์ฟกั.. การบริหารธุรกิจ..
Language :
Thai
English
Japanese
Chinese
Korean


เข้าชม 527,204 ครั้ง       
  หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารงานบุคคล 

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ฟอร์มใบลาออก  
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน  ของบริษัท ฯ  เนื่องด้วยเหตุผล...........................

 File size : 0.026 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(144,839)
หนังสือลาออก
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจาก..............

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(7,441)
หนังสือเตือน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ดังนั้น จึงให้ท่านแก้ไข ปรับปรุง งดเว้น หรือละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น มิฉะนั้นหากกระทำผิดอีก

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(2,135)
แบบหนังสือรับรองการจ้าง
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ข้อมูลการจ้าง INFORMATION OF EMPLOYMENT

 File size : 0.236 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(9,171)
แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 และข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...

 File size : 0.17 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(5,163)
ใบแจ้งเข้าทำงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ…….ประเภทของกิจการธุรกิจ……

 File size : 0.09 MB.
 Type : doc

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(4,379)
ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ……….ประเภทของกิจการธุรกิจ............

 File size : 0.099 MB.
 Type : doc

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(4,385)
แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ชื่อบุคคลที่ติดต่อ.........ตำแหน่ง......เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อ..........ออกให้ ณ.........จำนวนลูกจ้าง ณ วันแจ้งทั้งหมด......คน คนไทย........คน คนต่างด้าว.......คน
 

 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,512)
รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และไปปฏิบัติงาน

 File size : 0 MB.
 Type : doc

29-10-2553มหาวิทยาลัยมหิดล
(4,104)
ใบขออนุมัติสั่งซื้อ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : จำนวน  รายการ  แบบ/รุ่น  จำนวนคงเหลือ  จำนวนสั่งซื้อ  ราคาต่อหน่วย  จำนวนเงิน

 File size : 0.046 MB.
 Type : doc

29-10-2553ภัทรมิตร
(7,235)
06แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(จากทุกฝ่าย)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ชื่อ-นามสกุล(นายจ้าง)ผู้ประเมิน...........................................ตำแหน่ง..........................................

 File size : 0.075 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(10,052)
05แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : กรุณาให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนลงในช่องว่างที่กำหนดให้

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(3,843)
03แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)

 File size : 0.069 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,856)
02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำหรับพนักงานประเมินตนเอง)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ผลงานส่วนตัวของคุณในการทำงาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)

 File size : 0.054 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(12,130)
04แบบประเมินการทำงานของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน(สำหรับเพื่อนร่วมงาน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้ถูกระเมิน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่พึงมี

 File size : 0.063 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(4,262)
01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : กรุณาแสดงความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานผู้ถูกประเมิน (โปรดระบุ)

 File size : 0.05 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(8,811)
หนังสือเลิกจ้างตามสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : เพื่อปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ตามโครงการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงาน ตั้งแต่วันที่........................

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,038)
หนังสือเลิกจ้างพนักงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า  ทางบริษัทฯ จำเป็นและหลีกเลี่ยง

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(29,497)
หนังสือรับรอง(ทดลองงาน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท.........................จำกัด ขอรับรองว่า ………………..……ได้ผ่านการทดลองงาน

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(4,897)
หนังสือแจ้งคำเตือนพนักงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ด้วยปรากฏว่าท่านได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

 File size : 0.029 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(6,909)
หนังสือแจ้งการลา
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................นามสกุล....................แผนก................มีความประสงค์ขอลาหยุด คือ

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(7,725)
ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่3
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : Personal information (ประวัติส่วนตัว)  Family Information(ประวัติครอบครัว)  Education (การศึกษา)

 File size : 0.092 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(6,256)
ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่2
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน Please fill this form in complete.

 File size : 0.108 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,057)
ฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่1
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ตำแหน่งที่สมัครPosition Apply for  เงินเดือนที่ต้องการ

 File size : 0.16 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,453)
ใบอนุมัติรับพนักงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ให้เริ่มเข้าทดลองงานตั้งแต่วันที่.............................................เงินเดือนเริ่มต้น ................................ บาท

 File size : 0.038 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(3,668)
ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ชื่อ-สกุล ผู้มาติดต่อ.................................ประเภทของรถ........................ เลขทะเบียน.....................

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(2,915)
ใบแสดงแผนที่สังเขปของที่อยู่ของพนักงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................... หมู่ที่ ...............ตรอก/ซอย .................ถนน....................

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(2,189)
ใบเสนอขอโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งพนักงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ด้วยข้าพเจ้า มีความประสงค์จะเสนอ โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(3,571)
ตัวอย่าง ใบสอบประวัติทางโทรศัพท์
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ผู้ติดต่อสอบถาม นาย/นาง/นางสาว.....................................ตำแหน่ง .......................................

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,825)
ใบลาหยุด
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail :  ขอลาในเวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา..................น. ถึง เวลา................... น.

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(5,451)
ตัวอย่าง ใบรายงานการสัมภาษณ์
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ผู้สมัครสมควรได้รับ   การว่าจ้าง  การปฏิเสธ

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(2,450)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 หนังสือลาออก 
 หนังสือเตือน 
 แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ .. 
 แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 
 ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน 
 ใบแจ้งเข้าทำงาน 
 แบบหนังสือรับรองการจ้าง 
 รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมม .. 
 ใบขออนุมัติสั่งซื้อ 
 แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด)  
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 หนังสือเลิกจ้างพนักงาน  
 ใบแจ้งการปรับเงินเดือนพนักงาน  
 02แบบประเมินตนเองของพนักงานในการทำงาน(สำ .. 
 06แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน( .. 
 แบบหนังสือรับรองการจ้าง 
 01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำ .. 
 หนังสือแจ้งการลา  
 หนังสือลาออก 
 ใบขออนุมัติสั่งซื้อ 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com