แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิด
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : ธุรกิจแฟรนไชส์กับการจดทะเบีย..
การศึกษาวิเคราะ.. ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก

10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 12
2.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 11
3.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 10
4.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 9
5.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 8
6.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 7
7.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 6
8.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 5
9.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 4
10.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 3
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาจ้างทำของ  
เข้าชม 156,485 ครั้ง       

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน แบบแปลน แผนผัง แบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ

 File size : 0.059 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(10,096)
สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้รับสัญญา สัญญาจะปลูกสร้างตึกแถวด้านติดถนนรางน้า

 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(1,930)
สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แบบที่1
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(31,690)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้าน

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,722)
สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : เนื่องจากที่ดินตามสัญญาจะซื้อที่ดินฉบับลงวันที่……………….………..นั้น ยังไม่ได้มีการพัฒนา

 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,221)
สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : แบบก่อสร้างดังกล่าวจะต้องมีขนาดกว้าง….…………เมตร ยาว……………เมตร และสูง

 File size : 0.085 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(2,930)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : งานก่อสร้างตามสัญญาฉบับนี้ไม่รวมถึงงานและค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(11,075)
สัญญาจ้างเหมางานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : หนังสือสัญญาว่าจ้างเหมางานตกแต่งภายใน และทาเฟอร์นิเจอร์ฉบับนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่ __________

 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(12,592)
สัญญาจ้างเหมาถมดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดดังกล่าวก็ดี หรือทีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง

 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(3,607)
สัญญาจ้างเหมาแบบทั่วไป
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : กาหนดแล้วเสร็จของงานทั้งหมดภายในวันที่..................เดือน....................พ.ศ............

 File size : 0.079 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(13,920)
สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเป็นเหตุให้การก่อสร้างดังกล่าวต้อง

 File size : 0.097 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(17,098)
สัญญาว่าจ้างสถาปนิกออกแบบแปลน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างสถาปนิก จัดทาการวางฝังออกแบบสถาปัตยกรรมก่อสร้างอาคาร…

 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(3,319)
หนังสือจ้างทำของ
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : โดยทำขึ้นจำนวน………….ฉบับ คู่ฉบับทุกฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันและคู่สัญญาต่างถือไว้เป็นหลักฐาน

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

03-11-2553สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
(11,495)
หนังสือจ้างเหมาก่อสร้าง 1
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความทั้งหมดต่อหน้ากันและเข้าใจดีโดยตลอดแล้วจึงลงชื่อต่อหน้าพยาน

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc

03-11-2553นิติศาสตร์ ดอท คอม
(3,659)
หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :

งวดที่ 1 ชำระเป็นเงิน  ..........................บาท   (.................) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำหนังสือค้ำประกันของ


 File size : 0.061 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(2,148)
หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดในสัญญา ข้อ 1. โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของ วัสดุ

 File size : 0.07 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(2,640)
สัญญาจ้างตรวจซ่อมพัสดุ...
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตรวจซ่อม ...................................ตรา...............................

 File size : 0.066 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(827)
สัญญาจ้างเหมาถมดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างถมดินเนื้อที่ ..........................ไร่........................

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(5,563)
สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับขนตกลงรับจ้างขนส่ง..........................................................

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,402)
สัญญาจ้างสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :   การก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างต้องยึดหลัก Contract Drawing และ Shop Drawing เป็นหลัก

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(967)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่1)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :    ผู้รับจ้างตกลงดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าสำหรับการทำงานที่จ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

 File size : 0.065 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,037)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่2)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :    ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างสร้าง. ……………………ตามแบบแปลนซึ่งแนบหลังสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด………วัน

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,224)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :  ผู้รับจ้างตกลงก่อสร้างอาคารในข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.................................วัน  นับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(814)
สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :   ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปลูกสร้างอาคาร…………………….…ชั้น   ลงในที่ดินที่ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

 File size : 0.039 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(642)
สัญญาจ้างขนส่ง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :  โดยที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ..............................................มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ

 File size : 0.059 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(728)
สัญญาจ้าง(แบบที่1)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :   ผู้รับจ้างตกลงรับทำการตามที่กำหนดในสัญญาข้อ 1.  โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของชนิดที่ดี   ใช้เครื่องมือดี  และช่างฝีมือดี 

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,599)
สัญญาจ้าง(แบบที่2)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :  หลักฐานแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและแสดงถึงผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาแทนผู้รับจ้างปรากฏอยู่แนบท้ายสัญญานี้

 File size : 0.085 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(996)
สัญญาจ้าง(แบบที่3)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ข้างต้น   ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

 File size : 0.059 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(901)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
 สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน 
 สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง .. 
 สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร 
 สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค 
 สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง 
 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้า .. 
 สัญญาจ้างเหมางานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจ .. 
 สัญญาจ้างเหมาถมดิน 
 สัญญาจ้างเหมาแบบทั่วไป 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง .. 
 สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร 
 สัญญาจ้างเหมาแบบทั่วไป 
 สัญญาจ้างเหมางานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจ .. 
 หนังสือจ้างทำของ 
 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้า .. 
 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
 สัญญาจ้างเหมาถมดิน 
 หนังสือจ้างเหมาก่อสร้าง 1 
 สัญญาจ้างเหมาถมดิน 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com