งาน BIG+BIH 2016 | Agency Winter
จัมปิ้งเคลย์
Top TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : การสร้างตลาดของสินค้าและบริก..
Hollywood Paws 2 ร้านไอศกรีม Ibe..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (527)
รวมแผนธุรกิจ (710)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,869)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (321)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (740)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (876)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (173)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (1,118)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (98)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (35)
รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (52)
ไฟล์ทั้งหมด7,580 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
527 
-รวมแผนธุรกิจ
710 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,869 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
740 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
173 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
-เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
-รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
2.ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ
3.พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
4.พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
5.พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม
6.พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
7.พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
8.INTERNATIONAL FRANCHISE DISCOVERY DAY
9.A Mega Discovery Day
10.การ์ตูนไทยแฟรนไชส์ ฉบับ ภาษาอังกฤษ
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ...   หนังสือมอบอำนาจ... 
ผู้เข้าชม 471,705 ครั้ง

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : เป็นผู้รับมอบอำนาจที่จะกระทำการแทน เฉพาะในกิจการตามที่จะกล่าวต่อไปนี้  คือ

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(143,787)
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขออนุญาตทำงาน)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail :  1.Mr./Mrs./Miss
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................
hereby authorize and appoint Mr./Mrs./Miss         at present working
ขอมอบอำนาจให้ นาย/นาง/านงสาว/....................     ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง.........

 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(8,087)
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงาน)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail :  1.Mr./Mrs./Miss
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................
hereby authorize and appoint Mr./Mrs./Miss      at present working
ขอมอบอำนาจให้ นาย/นาง/านงสาว/.......                    ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง.....

 File size : 0.416 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(4,002)
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน/การขอรับ ใบอนุญาตทำงาน/การขอเปลี่ยนการทำงาน
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail :  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............
สัญชาติ........เลขประจำตัวคนต่างด้าว........

 File size : 0.947 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(5,258)
หนังสือมอบอำนาจ
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : ซึ่งข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปเฉพาะตามที่ได้มอบอานาจ

 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(30,691)
หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : การใด ๆ ที่……………….ได้กระทาลง รวมถึงการให้ถ้อยคาในลักษณะต่าง ๆ

 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(44,449)
หนังสือมอบอำนาจช่วง
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : กระทาการอื่นใดทั้งมวลในกรณีที่จาเป็นและเหมาะสมเห็นสมควร

 File size : 0.076 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(5,688)
หนังสือมอบฉันทะ
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : ข้าพเจ้าของมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว .............................เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า

 File size : 0.027 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(9,655)
หนังสือมอบอำนาจ(เพื่อดำเนินการขอจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าหุ้นส่วนผู้เริ่มก่อการ/บริษัท...........................จำกัด มอบอำนาจให้

 File size : 0.029 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(2,097)
หนังสือมอบอำนาจ(เกี่ยวกับคดี)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(7,202)
หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail :  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

 File size : 0.021 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(20,884)
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : ข้างต้น ตลอดจนให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดๆ ในคำขอจดทะเบียนได้ทั้งสิ้น และให้มีอำนาจรับทราบคำสั่งจากนายทะเบียน

 File size : 0.021 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,503)
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนภาษีสรรพากร)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : ของสถานที่การค้าดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานสรรพากรแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และให้มีอำนาจแก้ไข


 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(2,592)
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้เข้าพบชี้แจงสรรพากร)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail :  การใดที่ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้กระทำไปไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงหรือการให้ถ้อยคำใด ๆ ก็ดีการให้ความยินยอมหรือการ

 File size : 0.021 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(5,107)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป .. 
 หนังสือมอบอำนาจ (กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับ .. 
 หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขอหนังสือรับรอง .. 
 หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขออนุญาตทำงาน) .. 
 หนังสือมอบอำนาจช่วง .. 
 หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป .. 
 หนังสือมอบอำนาจ .. 
  หนังสือมอบอำนาจ(เกี่ยวกับคดี) .. 
 หนังสือมอบอำนาจ(เพื่อดำเนินการขอจัดตั้งห .. 
 หนังสือมอบฉันทะ .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป .. 
 หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป .. 
 หนังสือมอบอำนาจ .. 
 หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป) .. 
 หนังสือมอบฉันทะ .. 
 หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขออนุญาตทำงาน) .. 
  หนังสือมอบอำนาจ(เกี่ยวกับคดี) .. 
 หนังสือมอบอำนาจช่วง .. 
 หนังสือมอบอำนาจ (กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับ .. 
 หนังสือมอบอำนาจ(ใช้เข้าพบชี้แจงสรรพากร) .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.