Chester's Grill
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์หมอมวลชน
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ..
Furla Franchisi.. ปลูกข้าวโพดอ่อน10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2557
2.หมวดแฟรนไชส์เด่นในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
3.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 2) รายชื่อแฟรนไชส์และธุรกิจที่ร่วมงานนี้
4.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 1)
5.AD มางานเดียวครบทุกหมวดแฟรนไชส์ - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
6.AD - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (แบบAD 1 หน้า)
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 - update 1 ก.ย. 57
8.หนังสือบอกเลิกสัญญา
9.ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานบริษัท
10.ใบแนบ ภงด.1
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาเช่า  
เข้าชม 217,471 ครั้ง       

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าสถานที่เช่าอีกต่อไป

 File size : 0.048 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(3,754)
สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ดำเนินการดัดแปลง ตกแต่ง แก้ไขทั้งภายในและภายนอกสถานที่เช่า

 File size : 0.069 MB.
 Type : pdf

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(3,902)
สัญญาเช่าซื้อ แบบที่ 1
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : มื่อผู้เช่าซ้อได้ชาระเงินครบตามสัญญานี้แล้วผู้ให้เช่าซื้อถือว่ายอมให้กรรมสิทธิ์

 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(4,339)
สัญญาเช่าซื้อ แบบที่ 2
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าซื้อยอมรับรองวาในระหว่างที่ผู้เช่าซื้อรับรถที่เช่าซื้อไป ถ้ารถตลอดจน

 File size : 0.041 MB.
 Type : doc

25-04-2554121easy
(1,695)
สัญญาเช่าซื้อที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าซื้อจะชาระเงินค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนตามข้อ 2) ทุกวัน……….ของเดือน

 File size : 0.041 MB.
 Type : doc

25-04-2554121easy
(2,671)
สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ถ้าหากยังมีราคาเงินสดสุทธิหรือราคาเช่าซื้อคงเหลืออยู่อีก เมื่อครบกาหนด

 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(3,472)
สัญญาเช่าที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ในวันทาสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าได้ตรวจดูที่ดินที่เช่าแล้วเห็นว่ามีสภาพปกติ

 File size : 0.086 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(27,702)
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : กาหนดระยะเวลาเช่าให้เริ่มนับตั้งแต่วันจดทะเบียนการเช่าตามกฎหมายเป็นต้นไป

 File size : 0.113 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(7,495)
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้ามาบุกรุกหรือเรียกร้องอ้างสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(1,612)
สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : หากผู้เช่าไม่ทาการไถ่ถอนหรือไม่สามารถทาการไถ่ถอนการจานองหรือการประกัน

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(4,039)
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail :

ในระหว่างระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะทาการซ่อมแซมแก้ไข


 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(3,613)
สัญญาเช่าบ้าน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : จะออกใบรับเงินค่าเช่าทุกคราวที่จะรับชาระค่าเช่า

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(5,978)
สัญญาเช่าบ้าน แบบที่ 1
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : บรรดาสิ่งก่อสร้างหรือซ่อมแซมลงในบริเวณบ้านเช่านี้

 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(20,416)
สัญญาเช่าบ้าน แบบที่ 2
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าจะไม่ให้เช่าช่วงและไม่ยอมให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(2,796)
สัญญาเช่าห้องชุด
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าตกลงที่จะดูแลรักษาห้องที่เช่าให้คงสภาพดีดังเดิมทุกประการ

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

25-04-2554121easy
(5,787)
สัญญาเช่าห้องพัก
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail :

ห้ามเช่าช่วงเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร


 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(37,634)
สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการให้ผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย หรือบริวารรื้อถอนขนย้ายออกจากที่ดิน

 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(2,209)
สัญญาขอเช่าอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่ายอมชาระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าภายในวันที่ 5 ของเดือนทุก ๆ เดือน

 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,529)
สัญญาเช่า
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าต้องจัดการในบริเวณทรัพย์สินที่เช่า อย่าให้มีสิ่งโสโครกและกลิ่นเหม็นไม่ดาเนินการทา

 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(2,264)
สัญญาเช่าห้องในอาคารเพื่อทำสำนักงาน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่า ห้องเลขที่.............เนื้อที่.............ตารางเมตร

 File size : 0.047 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,791)
สัญญาเช่าโรงงาน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าเข้าเช่าและใช้โรงงานเพื่อดำเนินการผลิตสินค้าประเภท .........................

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,369)
สัญญาเช่ารถยนต์(เพื่อใช้รับส่งผู้โดยสาร)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : "ผู้เช่า" ได้เช่ารถยนต์ประเภท....................ยี่ห้อ.....................รุ่น.....................เลขทะเบียน................

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,946)
สัญญาเช่ารถยนต์(แบบมีระยะเวลา)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail :

"ผู้ให้เช่า" ตกลงให้ "ผู้เช่า" ได้เช่ารถยนต์ปรประเภท....................ยี่ห้อ.....................รุ่น.............


 File size : 0.034 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(4,814)
สัญญาเช่าที่นา
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าที่นาโฉนเลขที่.....................แขวง/ตำลบ ............................

 File size : 0.034 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(11,551)
สัญญาเช่าทรัพย์สิน(ภายในอาคาร)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สิน คือ ..........................................

 File size : 0.053 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(874)
สัญญาเช่าตึกแถว
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าตึกแถวจำนวน ...........................ห้อง คือ ห้องเลขที่.................

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(6,803)
สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าซื้อ ตกลงยินยอมให้ ผู้เช่าซื้อ เช่าซื้อที่ดินและอาคาร ในที่ดินแปลงหมายเลขที่ ......................

 File size : 0.048 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(545)
สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(637)
สัญญาเช่าซื้อที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าซื้อ ตกลงให้เช่าซื้อ และ ผู้เช่าซื้อ ตกลงเช่าซื้อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้ให้เช่าซื้อ

 File size : 0.041 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(555)
สัญญาเช่าโกดังสินค้า
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และ ผู้เช่าตกลงเช่าโกดังสินค้า ชื่อ............................ตั้งอยู่ เลขที่.....................

 File size : 0.05 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(2,151)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร 
 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1 
 สัญญาเช่าซื้อ แบบที่ 1 
 สัญญาเช่าซื้อ แบบที่ 2 
 สัญญาเช่าซื้อที่ดิน 
 สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร 
 สัญญาเช่าที่ดิน 
 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 
 สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 สัญญาเช่าห้องพัก 
 สัญญาเช่าที่ดิน 
 สัญญาเช่าบ้าน แบบที่ 1 
 สัญญาเช่าที่นา 
 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 
 สัญญาเช่าตึกแถว 
 สัญญาเช่าบ้าน 
 สัญญาเช่าห้องชุด 
 สัญญาเช่ารถยนต์(แบบมีระยะเวลา) 
 สัญญาเช่าซื้อ แบบที่ 1 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com