เจอร์คัส บริษัท ไอวอรี่ ทาวเวอร์ จำกัด
มิสเตอร์สลัด
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : กลโกงของลูกหนี้(หนีหนี้เจ้าห..
สินค้าเครื่องสำ.. แบบใบลาป่วย ลาค..10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ชุดแบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ : โดยผู้เชี่ยวชาญ Field Tryout Franchise Test ปี 2556
2.ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2557
3.หมวดแฟรนไชส์เด่นในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
4.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 2) รายชื่อแฟรนไชส์และธุรกิจที่ร่วมงานนี้
5.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 1)
6.AD มางานเดียวครบทุกหมวดแฟรนไชส์ - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
7.AD - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (แบบAD 1 หน้า)
8.ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 - update 1 ก.ย. 57
9.หนังสือบอกเลิกสัญญา
10.ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานบริษัท
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาจะซื้อจะขาย 
เข้าชม 256,948 ครั้ง       

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไปดำเนินการจดทะเบียนโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(14,573)
สัญญาซื้อขายรถยนต์
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : รายละเอียดของรถยนต์ปรากฏตามสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์แนบท้ายสัญญา

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(9,958)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail :  ข้อ  ๑  ผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโฉนดเลขที่…………..ระวางที่………
ตำบล…… อำเภอ……….จังหวัด……….มีเนื้อที่ตามโฉนดจำนวน……………
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

28-08-2555buncheeaudit
(6,658)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับผู้จะขาย
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail :  ข้อ 4. การส่งมอบและการรับมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      ผู้จะขายจะส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้จะซื้อภายใน………วัน ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อ 3. 

 File size : 0.052 MB.
 Type : rtf

28-08-2555buncheeaudit
(5,904)
สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail :
ข้อ 4.  เงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆ (หากมี)
ผู้ซื้ออาจลงชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้  โดยผู้ขายต้องยินยอมกรณีที่ดินที่ซื้อขายติดจำนอง  ผู้ขายจะทำการไถ่ถอนก่อน   หรือในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน          ให้ผู้ซื้อ
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

28-08-2555buncheeaudit
(12,045)
สัญญาให้ใช้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : เมื่อสิทธิของผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ระงับลงด้วยเหตุใด ๆ

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(1,891)
หนังสือซื้อขายทรัพย์สิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : หากคู่สัญญาฝ่ายใดประพฤติผิดสัญญานี้แต่เพียงข้อหนึ่งข้อใด

 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(3,619)
หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ทด.21)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : เรื่อง…........... หมู่ที่ ........ ตาบล................... อาเภอ................ จังหวัด………........

 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(6,050)
หนังสือสัญญาซื้อขายทั่วไป (อสังหาริมทรัพย์)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้ขายรับรองว่าสินค้าที่ทาการส่งมอบกันนี้เป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพตามรายกา

 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(6,700)
สัญญาขายฝาก
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้ขายฝากตกลงขายฝากและผู้ซื้อฝากตกลงรับซื้อฝาก ที่ดินโฉนดเลขที่……………….

 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,024)
สัญญาขายฝากทั่วไป แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาแห่งการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก ผู้ซื้อฝากจะไม่ดาเนินการ

 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(773)
สัญญาขายฝากที่ดินที่สวนที่ไร่ที่นาที่ดินและที่บ้านที่ดินและตึกแถวรถ
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : (ที่ดิน/ที่สวน/ที่ไร่/ที่นา/ที่ดินและที่บ้าน/ที่ดินและตึกแถว/รถ/………………………….)

 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,454)
สัญญาขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง …………………….อายุ………ปี อยู่บ้านเลขที่…………………

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(903)
สัญญาจะซื้อจะขาย (ให้ผู้ขายรับรอง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากันมีข้อความสาคัญดังต่อไปนี้

 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(5,708)
สัญญาจะซื้อจะขาย (ได้รับอนุญาติให้ค้าที่ดินก่อนโอน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ในฐานะตัวแทนของตัวการซึ่งไม่ประสงค์จะระบุชื่ออยู่ที่เลขที่…………ถนน………………….

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,195)
สัญญาจะซื้อจะขาย
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : โดยผู้จะซื้อได้ชำระราคาดังกล่าวให้แก่ผู้จะขายไว้เรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

23-04-2554121easy
(5,309)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความ

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

23-04-2554121easy
(2,332)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ราคาที่ดินที่จะซื้อจะขายกันที่ยังคงค้างอยู่อีก…………บาท (…………………….)

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

23-04-2554121easy
(610)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง2)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : สัญญานี้ถูกทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(627)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (แบ่งชำระเป็นงวดๆ)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง……………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า

 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,210)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(กำลังแบ่งแยกระบุความกว้างยาวที่ดิน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจแผนผังและบริเวณการก่อสร้างเป็นที่เข้าใจและพอใจดีแล้วจึงตก

 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(870)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามที่รังวัดได้จริง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้คือ

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

23-04-2554121easy
(546)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้จะขายตกลงจะขายผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและที่ดินตามหลักฐาน โฉนด/น.ส. ๓/

 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(504)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ที่ดินติดจำนอง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญา

 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,431)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(นส.3ก)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้จะขายรับรองว่าจะไม่ขุดหรือยอมให้ผู้อื่นขุดหน้าดินบนดินที่จะซื้อจะขายนับแต่วั

 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,974)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ระหว่างแบ่งแยก)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้จะซื้อทราบดีว่าที่ดินแปลงดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างแบ่งแยก

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(549)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(วางมัดจำ)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : หากผู้จะขายผิดสัญญานี้ ผู้จะขายจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชาระค่าธรรมเนียมศาล

 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,064)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(แบ่งซื้อ)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย ที่ดิน จานวน…………….ไร่……………...

 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(767)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ให้แบ่งแยกก่อนโอน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ในกรณีที่ผู้จะซื้อแสดงความประสงค์ไปยังผู้จะขายว่า ผู้จะซื้อต้องการรับโอนที่ดินแปลง

 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(831)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : โดยผู้จะซื้อตกลงชำระเงินตามข้อ 1) ให้แก่ผู้จะขายดังนี้

 File size : 0.12 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,216)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉ .. 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง) 
 สัญญาให้ใช้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป) 
 หนังสือซื้อขายทรัพย์สิน 
 หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ทด.21) 
 หนังสือสัญญาซื้อขายทั่วไป (อสังหาริมทรัพ .. 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(แบ่งซื้อ) 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป 
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 หนังสือสัญญาซื้อขายทั่วไป (อสังหาริมทรัพ .. 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง) 
 หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ทด.21) 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉ .. 
 สัญญาจะซื้อจะขาย (ให้ผู้ขายรับรอง) 
 สัญญาจะซื้อจะขาย 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com