7-eleven
แฟรนไชส์ ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแตก
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : คลัสเตอร์ท่องเที่ยว (ปก)
เลือก ซื้อแฟรนไ.. เศวต ลาภมหานนท์..

10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ข้อมูล 14 แฟรนไชส์แบรนด์ชั้นนำจากอเมริกา (แปลไทย)
2.คู่มือผู้แสดงบูธ ตารางและอุปกรณ์การออกบูธต่างๆ
3.จดหมายเชิญประชุมเตรียมความพร้อมบูธ
4.แผนผังบูธ ตำแหน่งต่างๆ
5.ตารางการเข้า Set up
6.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 12
7.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 11
8.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 10
9.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 9
10.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 8
 

10 อันดับ ดาวน์โหลดสูงสุด
ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 32 จาก 230 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
931
ใบแนบ ภ.ง.ด.3
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่ายที่เป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,732)
932
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > ความรู้เกี่ยวกับ Franchise )

Detail : สมมติฐานการวิจัย แฟรนไชส์ชีที่มีข้อมูลเบื่องต้นต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด แตกต่างกัน

 File size : 0.168 MB.
 Type : pdf

21-09-2555ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิต
(1,729)
933
หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9
( รวมเอกสารทางภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ด้วย บริษัท/หจก………………………มีความประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษี

 File size : 0.386 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(1,727)
934
ร้านถ่ายรูปสตูดิโอ
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ด้วยข้าพเจ้า นาย…มนต์ชัย ชอบธรรม… มีความประสงค์ขอกู้เงินจำนวน …300,000.-.. บาท

 File size : 0.174 MB.
 Type : pdf

24-08-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,727)
935
ผลไม้อบแห้ง และแช่อิ่ม
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail : เนื่องจากประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกของประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่สามารถเพาะปลูกพืชผักและผลไม้นานาชนิดและมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

 File size : 0.095 MB.
 Type : doc

19-07-2553SME bank
(1,710)
936
การตลาดสินค้าสิ่งทอ (ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม) ในประเทศอินโดนีเซีย
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศอินโดนีเซีย | Indonesia )

Detail : อุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียถือเป็นธุรกิจที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศสูงสุดใน

 File size : 0.202 MB.
 Type : doc

27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,706)
937
01แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้าง)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : การเคารพกฎระเบียบของบริษัท      ดีมาก     ดี        ปานกลาง           พอใช้                ควรปรับปรุง

 File size : 0.05 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,706)
938
แบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (แบบ ตท.8)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ )

Detail :  1.ข้อมูลคนต่างด้าว
1.1 ชื่อผู้ยื่นคำขอ   นาย/นาง/นางสาว............
สัญชาติ..............เกิดวันที่............อายุ.......ปี

 File size : 1.055 MB.
 Type : pdf

24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,705)
939
บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
( รวมแผนธุรกิจ > 35 กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ )

Detail : ผู้หญิงคนนี้ เคยล้มเหลวจากการทำธุรกิจ มีหนี้สินกว่า 10 ล้านบาท จนต้องขายบ้านและรถยนต์เพื่อปลดหนี้ ณ วันนี้ เธอเป็นเจ้าของสินค้า "นารายา" ผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงอยู่ในตลาดโลก มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ 18 สาขาทั่วโลกใน 12 ประเทศ

 File size : 0.021 MB.
 Type : doc

12-07-2553ISMED
(1,705)
940
ลูกชิ้นปลาแฟนซี
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : ซื้อปลาสดประมาณ 3 - 4 กิโลกรัม (อาจมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลา โดยเมื่อนำมาบดแล้วต้องได้ปริมาณ 1 กิโลกรัม)

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,703)
941
คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาค้ำประกัน )

Detail : ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 File size : 0.024 MB.
 Type : doc

20-04-2554ภัทรมิตร
(1,702)
942
หนังสือรับสภาพหนี้
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาอื่นๆ )

Detail :  การผ่อนผัน  ผ่อนเวลา  หรือละเว้นการใช้สิทธิใด ๆ อันพึงมีของเจ้าหนี้ที่มีอยู่ลูกหนี้ตามบันทึกนี้

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,700)
943
แบบหนังสือรับรองการทำงาน คือ เอกสารที่นายจ้างออกให้ลูกจ้างหรือพนักงานเพื่อยืนยัน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : หนังสือรับรองการทำงาน คือ เอกสารที่นายจ้างออกให้กับลูกจ้างหรือพนักงาน เพื่อยืนยันว่าลูกจ้างหรือพนักงานได้ปฏิบัติงานกับที่บริษัทจริง

 File size : 0.04 MB.
 Type : pdf

15-08-2557openerpthailand.org
(1,697)
944
การตลาดสำหรับ SMEs
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการตลาด )

Detail : จัดทำเนื้อหาโดย สิรณี มิลินทสูต พร้อมแบบสำรวจตัวเองในความเข้าใจเรื่องการตลาด

 File size : 1.106 MB.
 Type : doc

18-07-2553ISMED
(1,695)
945
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ Healthy Ice"
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ไอศครีมผลไม้และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น2กลุ่ม

 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,693)
946
ภาคการบริการ การวิเคราะห์ด้านการเงิน
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่าง การวิเคราะห์ด้านการเงิน | ธุรกิจอาหาร | ธุรกิจประดับยนต์ | ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน | ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ | ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 File size : 0.471 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(1,693)
947
แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่2)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ข้าพเจ้าคือใคร ? (เล่าชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน)    ข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมด (รวมข้าพเจ้าด้วย)

 File size : 0.049 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,682)
948
ทำน้ำข้าวโพด
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :     นำข้าวโพดมาต้มให้สุก โดยใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที ทิ้งให้เย็น จากนั้นแกะเมล็ดออก แล้วนำมาปั่น ในเครื่อง ปั่นอาหาร

 File size : 0.026 MB.
 Type : doc

21-07-2553SME bank
(1,677)
949
AFTA & AEC
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : AFTA (ASEAN Free Trade Area) & AEC (ASEAN Eonomic Community). จากเขตการค้าเสรีอาเซียน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf

06-09-2554กรมการค้าต่างประเทศ
(1,676)
950
05แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(สำหรับลูกค้า)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : กรุณาให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนลงในช่องว่างที่กำหนดให้

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,676)
951
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ใบขนสินค้าขาออก (ภาค 3) ประเภทพิกัดที่ 5
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการส่งออก )

Detail :
-เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ยางพารา  ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน
-เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ยางพารา ชนิดที่ใช้ในครัว

 File size : 0.338 MB.
 Type : pdf

21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,673)
952
การเริ่มต้นธุรกิจ - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ )

Detail : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คเครื่องยนต์  บริการล้างอัดฉีดขัดสีรถ เคลือบเงา พ่นกันสนิม

 File size : 0.145 MB.
 Type : doc

15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,667)
953
EVA กับกลุ่มพัฒนาคุณภาพงาน
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > Franchise Standard )

Detail : EVA  ชื่อย่อของ Economic Value  Added เรียกเป็นไทยว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

26-10-2553นายสามารถ หงส์วิไล
(1,667)
954
ภาคการค้า ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ-ไม่สำเร็จ
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ตัวอย่างปัจจัยที่ทำให้สำเร็จและไม่สำเร็จ | ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ | ธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน | ธุรกิจขายและติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ และอุปกรณ์ประดับรถยนต์ | ธุรกิจร้านจำหน่ายแว่นตาและนาฬิกา

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(1,665)
955
ร้านเช่าหนังสือ
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ปัจจุบันพบว่า ตลาดให้บริการเช่าวิดีโอได้เติบโตและพัฒนาจากอดีตอย่างมากมาย ทั้งในด้าน

 File size : 0.586 MB.
 Type : pdf

24-08-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,664)
956
ทำสบู่ใส
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :           สบู่ใสเป็นสบู่ที่มีผู้สนใจมากเนื่องด้วยความสวยงามดูแปลกตาและการทำก็สามารถพลิกแพลงรูปแบบต่างๆ

 File size : 0.129 MB.
 Type : doc

21-07-2553SME bank
(1,664)
957
GMS CBTA เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : เมื่อปี 2535 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง และอื่นๆ โดยอาศัยโอกาสจากเส้นทางที่

 File size : 0.436 MB.
 Type : pdf

11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,657)
958
การค้าปลีก
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการตลาด )

Detail : ลักษณะของการค้าปลีกและหน้าที่ของธุรกิจการค้าปลีกที่สำคัญ การค้าปลีก(Retailing)เป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการที่ขายให้กับผู้บริโภค

 File size : 0.214 MB.
 Type : ppt

04-09-2555lpc
(1,654)
959
สัญญาเช่าโรงงาน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าเข้าเช่าและใช้โรงงานเพื่อดำเนินการผลิตสินค้าประเภท .........................

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,651)
960
คู่มือผู้ประกอบการยุคใหม่
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > ความรู้เกี่ยวกับ Franchise )

Detail : การบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบันต้องการทักษะในการบริหารจัดการมากกว่าในอดีตตามสภาพแวดล้อม

 File size : 0.111 MB.
 Type : pdf

28-10-2553busy day
(1,650)
หน้าที่ 32 จาก 345 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ข้อมูล 14 แฟรนไชส์แบรนด์ชั้นนำจากอเมริกา .. 
 คู่มือผู้แสดงบูธ ตารางและอุปกรณ์การออกบู .. 
 จดหมายเชิญประชุมเตรียมความพร้อมบูธ 
 แผนผังบูธ ตำแหน่งต่างๆ 
 ตารางการเข้า Set up 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 12 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 11 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 10 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 9 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 8 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 ใบเสนอราคา 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 สัญญากู้เงิน1 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 บิลเงินสด  
 สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่ 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com