Freshmart
แฟรนไชส์ ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแตก
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : ตัวอย่างแผนธุรกิจเคื่องสำอาง..
SanSai Japanese.. Expetec Corpora..

10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 12
2.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 11
3.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 10
4.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 9
5.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 8
6.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 7
7.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 6
8.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 5
9.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 4
10.ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 3
 

ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 1 จาก 230 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
1
ฟอร์มใบลาออก  
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน  ของบริษัท ฯ  เนื่องด้วยเหตุผล...........................

 File size : 0.026 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(184,216)
2
สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail :

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายรถยนต์คันดังกว่าในราคาทั้งสิ้น................................บาท


 File size : 0.037 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(104,575)
3
ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย | ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(82,856)
4
ใบเสนอราคา 
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานการตลาด )

Detail : ลำดับ   รายการ   จำนวน   ราคาต่อหน่วยละ   ส่วนลด   จำนวนเงิน

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc

03-11-2553thailaws
(82,135)
5
ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่าง การวิเคราะห์ด้านการตลาด | ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง

 File size : 0.437 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(81,025)
6
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : ได้รับเงินแล้ว  เงินสด CASH  เช็คธนาคาร CHEQUE BANK......... เลขที่NO..........ลงวันที่DATE...........

 File size : 0.054 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(75,237)
7
สัญญากู้เงิน1 
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญากู้ยืมเงิน )

Detail : ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้

 File size : 0.023 MB.
 Type : doc

03-11-2553avpconsultant
(72,563)
8
ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติการ 
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่าง กลยุทธ์องค์กร ระดับธุรกิจ ระดับปฏิบัติการ | ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง

 File size : 0.05 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(71,712)
9
บิลเงินสด  
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : รหัสสินค้าITEM CODE  รายละเอียดDESCRIPTION หน่วยละUnit  จำนวนเงิน Amount

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(67,799)
10
ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : ได้รับเงินจาก...........................ที่อยู่………….........เพื่อชำระค่า........................

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(55,866)
11
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่ 
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญากู้ยืมเงิน )

Detail : ผู้กู้ได้ยืมเงินจาก นาย/นาง/นางสาว.................................(ผู้ให้กู้)เป็นจำนวนเงิน..........................บาท

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(53,734)
12
ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า 
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าตามรายการข้างต้นเรียนร้อยแล้ว กรุณาเซ็นชื่อ

 File size : 0.05 MB.
 Type : doc

29-10-2553docstoc
(53,094)
13
แผนธุรกิจ(Business Plan)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : เอกสารที่แสดงถึงความคิดของผู้บริหารกิจการในเรื่องของ วิธีการในการดำเนินงานของกิจการด้านต่างๆ

 File size : 0.711 MB.
 Type : ppt

24-08-2553คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(49,752)
14
ภาคการผลิต การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) | ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง

 File size : 0.044 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(49,642)
15
ใบวางบิล
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้เพื่อตรวจสอบและพร้อมที่จะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc

29-10-2553docstoc
(48,885)
16
สัญญากู้ยืมเงิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญากู้ยืมเงิน )

Detail : ผู้กู้ตกลงชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ........ต่อปี

 File size : 0.047 MB.
 Type : pdf

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(48,229)
17
ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการเงิน
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่าง  การวิเคราะห์ด้านการเงิน | ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง

 File size : 0.525 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(46,530)
18
หนังสือเลิกจ้างพนักงาน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า  ทางบริษัทฯ จำเป็นและหลีกเลี่ยง

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(44,021)
19
ใบเสนอราคา
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานการตลาด )

Detail : เรียน / Attention : บริษัท.........................................จำกัด(Customer)ผู้ติดต่อ / Contact :………..………

 File size : 0.044 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(43,249)
20
สัญญาเช่าห้องพัก
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail :

ห้ามเช่าช่วงเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร


 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(41,273)
21
Country Profile ประเทศสิงคโปร์
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศสิงคโปร์ | Singapore )

Detail : ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์ คือ 136.8 กม. เหนือเส้นศูนย์สูตร โดยตั้งอยู่ระหว่าง เส้นแวงที่ 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออก 

 File size : 0.636 MB.
 Type : doc

29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(41,260)
22
หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : เป็นผู้รับมอบอำนาจที่จะกระทำการแทน เฉพาะในกิจการตามที่จะกล่าวต่อไปนี้  คือ

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(38,673)
23
แบบฟอร์มใบลากิจ/ลาป่วย
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ใบลากิจ / ลาป่วย. เขียนที่……
วันที่ ….. เดือน …………….. พ.ศ 2552.
เรื่อง ขอลากิจ / ลาป่วย.
เรียน ครูผู้สอนวิชา…

 File size : 0.029 MB.
 Type : doc

16-05-2557 ไม่ระบุ
(36,126)
24
ใบสำคัญจ่าย(PAYMENT VOUCHER)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail :

ชื่อบัญชี   เลขที่บิล   รายการ   จำนวนเงิน


 File size : 0.033 MB.
 Type : doc

29-10-2553docstoc
(35,904)
25
สัญญาจ้างพนักงานประจำ
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างแรงงาน )

Detail :   พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของบริษัท หรือ ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานของบริษัท

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(35,850)
26
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > ความรู้เกี่ยวกับ Franchise )

Detail : ทฤษฎีที่ว่าด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วน (partial explanation theories)

 File size : 0.107 MB.
 Type : doc

28-10-2553 ไม่ระบุ
(35,357)
27
สัญญากู้เงิน 2
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญากู้ยืมเงิน )

Detail : ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ………….ต่อปี กำหนดส่งเป็นรายเดือนทุก ๆ

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

03-11-2553AVP Consultant
(34,145)
28
ใบส่งสินค้า
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานการตลาด )

Detail : รหัสลูกค้า/Code :...........นามลูกค้า/Name :.........เลขที่ใบกำกับ/Order No. ..................

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(32,484)
29
สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แบบที่1
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(31,434)
30
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านอาหาร
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ร้าน “จานสาระ” กำ หนดเป้าหมายที่รายได้ 20 ล้านบาทสำ หรับปีที่ 1 และมีอัตราการเติบโต
ของรายได้เท่ากับ 8% ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 โดยมีอัตรากำ ไรสุทธิเป็น 20% ของรายได้แต่ละปีนอกจากนี้
ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นหนึ่งในใจ (Top of mind) ของลูกค้าเมื่อนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
อย่างแท้จริง ซึ่งไว้ใจได้ทั้งในด้านคุณค่าสารอาหาร กระบวนการผลิตและการบริการ

 File size : 1.38 MB.
 Type : pdf

27-08-2555yourbusinessplan
(30,635)
หน้าที่ 1 จาก 345 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 12 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 11 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 10 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 9 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 8 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 7 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 6  
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 5  
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 4 
 ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 3 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ใบเสนอราคา 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 สัญญากู้เงิน1 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 บิลเงินสด  
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com