หลักเกณฑ์ออกเครื่องหมาย DBD Verified (สำหรับการซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ: B2B )
Download