หลักเกณฑ์ออกเครื่องหมาย DBD Verified (สำหรับการซื้อขายระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค : B2C )
Download