ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่า..สินค้าที่บรรจุในหีบห่อมีปริมาณครบตามที่แสดงไว้บนฉลาก
Download