หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเอง ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
Download