ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล (แบบ ล.ป.10.2)