ภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชาในครึ่งปีแรกของปี 2554
Download