สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย ปี 2551 (มค.-มิย.)
Download