หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การ...   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หั... 
173K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีหน้าที่หักภาษีณ ที่จ่าย :....ชื่อ..........

 File size : 0.395 MB.
 Type : pdf
05-03-2561pnkaccount.co.th
(266)
Detail : 
ลำดับ...ว.ด.ป....เลขที่หักณที่จ่าย..เลขที่ ใบสำคัญจ่าย..รายชื่อผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....


 File size : 0.057 MB.
 Type : xls
05-03-2561pnkaccount.co.th
(166)
Detail : 
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) และ(3) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ค่านายหน้า และค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

 File size : 0.237 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(1,829)
Detail : 
บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินไดพึงประเมิณตามมาตรา 40 ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง
 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(9,543)
Detail : 
ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำเงินส่งหรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง
 File size : 0.395 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(6,662)
Detail : 
ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำเงินส่งหรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง
 File size : 0.408 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(4,043)
Detail : 
1.1เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 4. (1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากากรจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง
 File size : 0.298 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,452)
Detail : 
1.1รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่งๆ
 File size : 0.408 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,907)
Detail : 
-หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-หักภาษีร้อยละ 10 กรณีนักแสดงภาพยนตร์ หรือ โททัสน์ที่ถ่ายภาพยนตร์ในไทย และได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย

 File size : 0.591 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,873)
Detail : 
ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึ่งประเมิน
 File size : 0.339 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,998)
Detail : 
ประเภทเงิน   - เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป    - เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ
 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,318)
Detail : 
เงินได้พึงประเมินที่ต้องแสดงรายการตามแบบ  ภ.ง.ด.1ก   ได้แก่   เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้  รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากร
 File size : 0.308 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,181)
Detail : 
รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1ก แผ่นอื่น (ถ้ามี))
 File size : 0.377 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,894)
Detail : 
สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการเบิกเงินเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ
 File size : 0.461 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,398)
Detail : 
(ให้กรอกลำดับที่ต่อเนื่องกันทุกแผ่นตามเงินได้แต่ละประเภท)
 File size : 0.491 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(6,322)
Detail : 
สำรหับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร
 File size : 0.548 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,040)
Detail : 
รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง(นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.2 แผ่นอื่น (ถ้ามี))
 File size : 0.465 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,324)
Detail : 
สำหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
 File size : 0.459 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(761)
Detail : 
ที่อยู่ผู้มีเงินได้ (ให้ระบุเลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)
 File size : 0.448 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,974)
Detail : 
สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50 (3)(4)(5) กรณีการจ่ายเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7)(8)และการ
 File size : 0.366 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(807)
Detail : 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่ายที่เป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)
 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,845)
Detail : 
สำหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7)และ(8) แห่งประมวลรัษฎากร
 File size : 0.404 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,293)
Detail : 
รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง(นำไปรวมกับใบต่อ ภ.ง.ด.3ก ฉบับอื่น(ถ้ามี))
 File size : 0.48 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(12,867)
Detail : 
ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร
 File size : 0.361 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,412)
Detail : 
หมายเหตุ   - ให้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร  เช่น  ค่านายหน้า  ค่าแห่งกู๊ดวิลล์  ดอกเบี้ย ตั๋วเงิน  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งของกำไร ค่าเช่าอาคาร

 File size : 0.371 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,760)
Detail : 
- เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)   - ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)
 File size : 0.367 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(10,766)
Detail : 
ชื่อหน่วยงานผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย.................................................
 File size : 0.468 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(774)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.