UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ...   คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ... 
ผู้เข้าชม 226,255 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ก้าวแรกของธุรกิจ...มักยากเสมอสำหรับผู้เริ่มต้น  การเริ่มต้นทำธุรกิจสำหรับเถ้าแก่ใหม่
 File size : 0.025 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(12,421)
Detail : 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สถาบันพัฒนา SME
 File size : 0.067 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(7,387)
Detail : 
กลุ่มคนวัยทำงานที่ทำมาหาได้ด้วยตัวเอง  มักจะต้องการใช้เงินอย่างคุ้มค่า
 File size : 6.987 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(8,865)
Detail : 
ธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการหลากหลายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 File size : 0.122 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,080)
Detail : 
ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ผู้ลงทุนควรมีความพร้อม
 File size : 0 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,106)
Detail : 
การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 File size : 0.195 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,841)
Detail : 
การตัดสินใจดำเนินธุรกจของตนเองมีหลายเหตุผลที่เป็นไปได้ว่า
 File size : 140.412 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,428)
Detail : 
“SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ ” วันนี้เป็นการตัดสินใจเลือกซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,389)
Detail : 
ธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ การให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 File size : 0.316 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,685)
Detail : 
ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ให้บริการถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ
 File size : 0.272 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,946)
Detail : 
ธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่มมีทั้งที่ผู้ผลิตจัดส่งเองและตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้จัดส่ง
 File size : 0.641 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,734)
Detail : 
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คเครื่องยนต์  บริการล้างอัดฉีดขัดสีรถ เคลือบเงา พ่นกันสนิม
 File size : 0.145 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,033)
Detail : 
ให้บริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องจักรขนาดกำลังไม่เกิน 10 แรงม้า
 File size : 0.284 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,424)
Detail : 
ธุรกิจสอนการใช้คอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการสอนวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 File size : 0.452 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,277)
Detail : 
ธุรกิจให้บริการสอนภาษาไทยและหรือต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น และ ภาษาจีน เป็นต้น
 File size : 0 MB.
 Type : ไม่ระบุ
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,372)
Detail : 
ปีแรกของการทำธุรกิจนั้นจะเป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่เนิ่นนาน...
 File size : 0.193 MB.
 Type : pdf
14-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,577)
Detail : 
SMEs ของไทยเรา จะครอบคลุมกิจการการค้า การผลิต
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
14-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,364)
Detail : 
ข้อควรสังเกตประการหนึ่งคือ ในกรณีสินค้าอุปโภค บริโภค ผู้บริโภคจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยน Brand
 File size : 0.167 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,800)
Detail : 
Bon Voyage.(ภาษาฝรั่งเศส อ่าน "บง-โว-ยาจ" แปล ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ)
 File size : 0.052 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,996)
Detail : 
ผู้ที่มีร้านค้า SMEs อยู่แล้วต้องหมั่นตรวจเช็ครายการสินค้าทั้งหมด
 File size : 0.079 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,748)
Detail : 
ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง สถานบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาล มีการให้บริการที่พำนัก บริการยาแก่ผู้สูงอายุ
 File size : 0.572 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(13,114)
Detail : 
“ธุรกิจให้บริการความงาม (Beauty) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการบำรุงและการรักษาความงามทั้งผิวหน้าและผิวกาย
 File size : 1.542 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,214)
Detail : 
ธุรกิจสปา หมายถึง ธุรกิจที่เปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไป
 File size : 0.508 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(6,925)
Detail : 
ธุรกิจค้าปลีก (Retail) หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าซึ่งให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย
 File size : 0.965 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,884)
Detail : 
ธุรกิจร้านอาหารมีคำนิยามต่างๆ ที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารเล็กๆ
 File size : 1.536 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,593)
Detail : 
ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล หมายถึง ธุรกิจที่ทำการให้บริการรับซื้อขยะ ของเก่า
 File size : 0.507 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(18,293)
Detail : 
ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ธุรกิจที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิค วิชาการในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ
 File size : 1.035 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,632)
Detail : 
“การรักษาความปลอดภัย” หมายถึง การจัดการหรือการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก
 File size : 0.616 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,349)
Detail : 
สมาคมบริการทำความสะอาดนานาชาติ (International Janitorial CleaningServices Association หรือ IJCSA)
 File size : 2.165 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(5,378)
Detail : 
ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะประเภทที่พักอาศัยและโรงแรม
 File size : 2.476 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,906)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.